ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 13.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на тринадесети юли през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

 

Секретар: Й.Б.,  сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1172 по описа за 2016 година.                  

 

  На именното повикване в 13:18 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – И.А.М., редовно призован, не се явява лично, Представлява се от адвокат Е.Б.Т. от АК-Бургас, с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА – директор на ТП на НОИ Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на И.А.М. против  решение изх.№1012-02-84#1/12.05.2016г. на директора на ТП на НОИ Бургас, с което е оставено в сила разпореждане №1/26.02.2016г. на ръководителя по пенсионно осигуряване в ТП на НОИ Бургас, с което на основание чл.89а, ал.1 от КСО е отказана социална пенсия за старост.

 

С определение №1065/23.06.2016година, съдът е допуснал като доказателства по делото представените с административната преписка писмени документи и е указал доказателствената тежест на страните.

 

АДВОКАТ Т.: Поддържам жалбата изцяло. Запознат съм с определение №1065/23.06.2016г. и нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства. Не оспорваме стойностите на пенсиите получени от съпруга на И.А.М., съгласно посочените в официалните документи по преписката на органа. Спорът е, че на доверителката ми е отказана минималната социална пенсия и в този смисъл считам, че няма нужда за назначаване на експертиза. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът като съобрази изразеното в днешното съдебно заседание  становище на процесуалния представител на жалбоподателя, счита че следва да се приеме за безспорно и ненуждаещо се от доказване по делото, че отразените като получени суми от Ш.М.Р. в представените с административната преписка документи, не се оспорват като размер и по основание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА за безспорно и ненуждаещо се от доказване по делото, че отразените като получени суми от Ш.М.Р. в представените с административната преписка документи, не се оспорват като размер и по основание.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

         

ПРИЕМА допуснатите с определение №1065/23.06.2016г. писмени документи, като доказателства по делото.

 

 

АДВОКАТ Т.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ Т.: Моля да постановите съдебно решение, с което да измените атакуваното решение на административния орган, като на доверителката ми бъде отпусната каквато и да е минимална социална и друга пенсия. Считам, че в административното право може да се приложи принципа на справедливостта и на целесъобразността, тъй като изпадаме в една парадоксална ситуация. Пенсиите и без това са толкова „големи”, а доверителката ми е родена през 1935година и е 81 годишна. Минималната пенсия, дали ще е 100лева, или 120лева, ще й е необходима за нейното оцеляване.

Моля съобщенията по делото да бъдат изпращани на адреса на кантората ми в гр. Айтос, ул. Христо Ботев 17 до адвокат Т..

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: