ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 10.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На десети септември                                 две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1172по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 15:03  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.Д.С., редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ  директор на ТД на НАП-Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт  с пълномощно от днес.

 

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на П.Д.С. против Решение №37/19.05.2015година на в.и.д. директор на ТД на НАП-Бургас, с което е оставена без уважение жалба вх.№94-П-143/12.05.2015година срещу разпореждане №0723-000006/22.04.2015година на публичен изпълнител в отдел „Публични вземания”, ИРМ-Ямбол при ТД на НАП-Бургас.

Съдът ДОКЛАДВА и постъпилите с жалбата доказателства и постъпилата административна преписка.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените доказателства с преписката. Други доказателства няма да представям. Нямам доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Е.: Оспорвам жалбата. Да се приеме представената административна преписка. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените с преписката доказателства.

С оглед изявлението на страната и липсата на доказателствени искания, съдът счита делото за изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с административна преписка доказателства, както и тези, представени с жалбата.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Моля да уважите жалбата, така както е предявена. Моля да ми бъдат направените по делото разноски. Представям подробни писмени бележки в подкрепа на жалбата.

 

ЮРИСКОНСЛУТ Е.: Уважаема г-жо председател, считам така внесената жалба за неоснователна по следните съображения:

На жалбоподателя е наложена глоба от Сливенския военен съд и е издаден изпълнителен лист №193/07.09.201107.09.2011година с цел предприемане на необходимите действия и събиране на наложената глоба. Преписката е заведена в деловодството на ТД на НАП-Бургас, офис Ямбол и образувано изпълнително производство и тъй като лицето не е изпълнило задължението своевременно да заплати сумата на основание чл.220, ал. 1 от ДОПК Сливенския военен съд е  препратил преписката в ТД на НАП-Бургас, офис-Ямбол. Преписката е заведена на 07.09.2011 година и е изпратена в ТД на НАП на 09.09.2011година и е започнало  производство по събиране на дължимата сума, но тъй като лицето не е издължило задължението си в размер на 500 лева,  при извършена проверка в ТД на НАП-Бургас е  установено, че не е събрано това задължение и е образувано изп.д.№ 723/2015година на публичен изпълнител, изпратена е покана за доброволно изпълнение, но лицето обжалва тези действия, като счита същите за незаконосъобразни, поради погасена давност  тъй  счита че задължението е погасено по давност на основание чл. 82, ал. 3 от ЗАНН. Същото считам за неоснователно, тъй като в следващата алинея на ЗАНН е посочено, че в момента в който е образувано изпълнително производство срока по давност по  чл.82, ал. 2  не може да бъде отнесен към това задължение след  и следва да се прилага ДОПК, където срокът по давност е 5 и 10 годишен, а не 2 годишен.  Така направените действия от публичния изпълнител са правилни и законосъобразни и е образувано това изпълнително дело за събиране на сумата от 500 лева. От посоченото е видно, че давността до този момент не е изтекъл, тъй като са минали 4 години и 3 дена и моля с оглед горепосоченото да постановите решение, с което потвърдите решението на директора на ТД на НАП-Бургас като правилно и законосъобразно.

Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 300лева.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:11часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    СЪДИЯ: