Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер   1004               05  ноември 2008 година         Град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, в публично  заседание на двадесет и трети октомври,  две хиляди и  осма година, в състав:                                               

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Т.Е.

                                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1. З.Б.

                                                                                             2.Д.Д.                                                                                                                     

Секретар М.В.

Прокурор В. Ч.

като разгледа докладваното от съдията З.Б.                               

касационно административно дело номер  1172 по описа за  2008 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас /РИОСВ/ против решение № 23 от 20.06.2008 година, постановено  по административно-   наказателно дело №  12 / 2008 година по описа на Районен съд - Поморие, с което е отменено наказателно постановление № 13/ 28.02.2008 година година на Директора на РИОСВ - Бургас, с което за нарушение на чл. 48, ал.1, т.3 от Закона за водите /ЗВ/, на основание чл. 200, ал.1, т.6 от с.з. на Община Несебър е наложено административно наказание „ имуществена сакция” в размер на 1000.00 лева.

 Касаторът, не се представлява в съдебно заседание. В жалбата, чрез процесуалния си представител, твърди, че решението на Районен съд- Поморие е неправилно и незаконосъобразно. Моли съда да го отмени, тъй като е постановено в нарушение на материалния закон и допуснати съществени процесуални нарушения, представляващи касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и 2 от НПК. Не представя нови доказателства.

Ответникът по касационната жалба не взема становище и не представя доказателства.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на  касационната жалба, която следва да бъде отхвърлена, а решението на Районен съд - Поморие като правилно и законосъобразно, оставено в сила.

          Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 от АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас намира за  неоснователна по следните съображения :

С решение № 23 от 20.06.2008 година, постановено  по административно-   наказателно дело №  12 / 2008 година по описа на Районен съд - Поморие,  е отменено наказателно постановление № 13 / 28.02. 2008 година на директора на РИОСВ – Бургас, с което за нарушение на чл. 48, ал.1, т.3 от Закона за водите /ЗВ/, на основание чл. 200, ал.1, т.6 от с.з. на Община Несебър е наложено административно наказание  „имуществена санкция” в размер на 1000.00 лева.

Касаторът твърди, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения, които да доведат до нарушаване  правото на защита на нарушителя. Твърди, че първоинстанционният съд неправилно е отменил наказателното постановление като е приел само, че не е посочено извършеното конкретно нарушение, съобразно наредбата, към която препраща нормата на чл.48, ал.1, т.3 от ЗВ.

Така постановено решението е правилно.

Санкцията на нарушителя е наложена, затова, че на 27.11.2007 година след извършена проверка, при която били взети проби от отпадъчните води на трите работещи биобасейни в Пречиствателна станция за отпадъчни води „Равда - разширение, реконструкция и модернизация, било установено, че качеството на отпадъчните води, с ПСОВ „Равда-РРМ”, зауствани в Черно море  не отговаря на максимално допустимите показатели, предвидени в Наредба № 8 от 25.02.2001 година за качеството на крайбрежните морски води за азот нитратен, общ фосфор и БПК 5. При извършената проверка бил съставен констативен протокол №В-18-79 от 27.11.2007 година, а резултатите от пробите били отразени в Протокол за изпитване №1542 от 05.12.2007 година на регионална лаборатория- Бургас към ИАОС на МОСВ- София. Въз основа на тези обстоятелства на нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение № 13 от 14. 02.2008 гадина и издадено наказателно постановление  със същия номер от 28.02.2008 година.

За да постанови решението си, районният съд е приел, че административнонаказателната отговорност на Община Несебър е ангажирана съобразно бланкетната норма на чл. 48, ал.1, т.3 от ЗВ, която препраща към чл.10 и приложението от Наредба №8 от 25.01.2001 година за качеството на крайбрежните морски води.

      Административен съд – Бургас изцяло споделя изводите  на ПРС. Действително административнонаказващия орган се е позовал на бланкетната норма на чл. 48, ал.1, т.3 от ЗВ, съгласно която водоползвателите имат задължение да поддържат необходимото качество на водата в съответствие с нормативните изисквания и условията на разрешителното и която препраща към цитираната вече Наредба за качеството на крайбрежните води. Непосочване на конкретно нарушената правна норма е нарушение на едно от формалните изисквания на чл. 57 от ЗАНН, това по т.6., което от своя страна води до засягане на правото на защита на нарушителя, не може да се санира в съдебното производство и е винаги основание за отмяна на наказателното постановление.

Ето защо, съдът, в решаващия състав, намира, че не са налице наведените в касационната жалба, доводи за отмяна на решението, поради което същото като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното и на основание чл. 221, ал.2 от АПК, Административен съд- Бургас, ХІІІ състав,

 

                                                      Р     Е     Ш     И  :

 

         ОСТАВЯ В СИЛА  решение №  23 от 20.06.2008 година, постановено  по административно-  наказателно дело №  12/ 2008 година по описа на Районен съд – Поморие.

         РЕШЕНИЕТО е окончателно.

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.        

 

 

                                                                                   2.