ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 17.07.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети юли                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1171 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

За Жалбоподателя „Аркус Сигурност Бургас“ ООД, редовно призован, се явява адв. Д., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – началник РУ-Несебър към ОД МВР гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Колев, който на основание чл. 16, ал. 1, т. 3 апк формулира искане за конституиране на Прокуратурата като страна в настоящето производство.

 

Предвид така формулираното искане и като намери същото за основателно, както и на основание чл. 16, ал. 1, т. 3 апк, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Конституира Прокуратурата на Република България чрез Окръжна прокуратура Бургас като страна в настоящето производство.

 

По хода на делото:

адв. Д.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът независимо от формулираното от страните становище за даване ход на делото намира, че в случая са налице процесуални пречки затова. Видно от представените с административната преписка доказателства оспореният административен акт е връчен на представител на дружеството на 10.04.2018 г., а в същото време видно от сезиращата съда жалба същата е депозирана пред началника на РУ-Несебър на 25.04.2018 г., т.е. извън законоустановения по чл. 149, ал. 1 апк 14-дневен срок, който в случая е изтекъл на 24.04.2018 г. – вторник, присъствен ден. Същевременно по административната преписка не са приложени доказателства, че жалбата е депозирана пред административния орган чрез пощенски оператор или куриер.

По изложените съображения съдът счита, че следва да остави жалбата без движение, като укаже на дружеството-жалбоподател в 7-дневен срок, считано от днес, да ангажира доказателства относно редовното подаване на сезиращата съда жалба. В случай, че такива не бъдат представени и предвид датата на входирана на същата пред административния орган следва да се приеме, че жалбата е просрочена и като такава се явява процесуално недопустима.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

не дава ход на делото.

 

По насрочване на следващо съдебно заседание съдът ще се произнесе след евентуалното представяне на доказателства за редовност на жалбата.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: