Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

1744

 

гр. Бургас,   15.10.2018 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, ХIІ състав, в открито съдебно заседание на десети октомври през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

Председател: Диана Ганева

 

секретар Й. Банкова

при прокурор Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Ганева административно дело № 1170/2018 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), вр.чл.83, ал.6 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ).

Образувано е по жалба на „Аркус Сигурност Бургас“ ООД, ЕИК: 202262291, със седалище и адрес на управление в гр.Бургас, ул.“Янко Комитов“ № 30, ет.6, представлявано от управителя И.Владимиров против решение рег.№ 304р-7688/05.04.2018г. на началника на РУ Несебър, с което е отказано издаването на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него по ЗОБВВПИ, за служебни цели на длъжност „организатор охрана“ на В. Попов от гр.******, с ЕГН **********, искано от „Аркус-Сигурност Бургас“ ООД. Твърди се, че решението е незаконосъобразно, като издадено в нарушение на материалноправните разпоредби. Иска се от съда да отмени процесното решение.

В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адвокат Т.Д., които поддържа жалбата. Ангажира доказателства и пледира оспореното решение  да бъде отменено.

Ответникът - началник на РУ Несебър при ОД на МВР Бургас, не се явява и не изпраща представител. По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспореното решение.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас пледира жалбата да бъде отхвърлена.

Въз основа на всички събрани по делото писмени доказателства съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

На 20.11.2017 г. „Аркус Сигурност Бургас“ ООД е подало заявление вх. № 304000-6447/2017(л.10) за издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него по ЗОБВВПИ  на служителя В. Попов. Към заявлението (л.10) са приложени свидетелство за съдимост, съдебно-психиатрично освидетелствуване, удостоверение от Окръжна прокуратура Бургас за липса на образувани и неприключени наказателни производства и повдигнати обвинения за престъпления от общ характер, копие от лична карта, копие от допълнително споразумение към трудовия договор на служителя, копие от завършен квалификационен курс за първоначално обучение на охранители, съгласно чл.28 от ЗЧОД, удостоверение за придобита правоспособност за безопасно боравене с оръжие, копия от разрешенията за придобиване и съхранение на късоцевни огнестрелни оръжия за служебни цели на „Аркус – Сигурност Бургас“ ООД, копие от разрешение за съхранение на късоцевни огнестрелни оръжия за служебни цели на „Аркус – Сигурност Бургас“ ООД, копие от лиценз за осъществяване на частна охранителна дейност  по чл.5, ал.1, т.2 от ЗЧОД на „Аркус – Сигурност Бургас“ ООД,  копие от лиценз за осъществяване на частна охранителна дейност  по чл.5, ал.1, т.3 от ЗЧОД на „Аркус – Сигурност Бургас“ ООД, мотивационно писмо  и квитанция за платена такса (л.14-31).

С докладна записка с рег.№ 304р-743/08.01.2018г. до началника на РУ Несебър от полицейски инспектор при РУ Несебър (л.12 от делото), е докладвано постъпилото заявление, както и че от извършената проверка е установено, че по отношение на лицето В. Попов няма данни за противообществени прояви, като същото не е нарушавало обществения ред и не са му налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие. Посочено е, че при извършената проверка не са установени обстоятелства по чл.58, ал.1 от ЗОБВВПИ.

С последваща докладна записка (л.13) с оглед установените обстоятелства е направено предложение докладната записка да се предаде на служба „КОС“ при РУ Несебър, по компетентност.

С писмо с нечетлив номер от 01.02.2018г. на началника на РУ Несебър (л.32 от делото) дружеството е уведомено, че в представените документи няма достатъчно данни, които по несъмнен начин да обосноват издаване на исканите разрешения за носене и употреба на късоцевни огнестрелни оръжия. Посочено е, че е необходимо дружеството да представи длъжностна характеристика на служителите на длъжност „организатор охрана“ и „патрул, служби за сигурност“. По този повод с нарочно писмо (л.34) са представени изисканите документи.

С решение №304р-7688/05.04.2018г.  на началника на РУ Несебър (л.8-9 от делото), на „Аркус – Сигурност Бургас“ ООД е отказано издаването на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него по ЗОБВВПИ, за служебни цели на длъжност „организатор охрана“ на В. Попов. В мотивите на заповедта е посочено, че към момента на издаване на същото, служителите на дружеството изпълняват служебните си задължения по охрана на имуществото на физически или юридически лица, както и охрана на мероприятия, като невъоръжена охрана, като не са представени мотиви, обосноваващи необходимостта от преобразуване на същата във въоръжена охрана.

Горната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на всички събрани в хода на съдебното дирене писмени доказателства. Съдът изгради своите изводи от фактическа страна на база всички приложени към административната преписка писмени доказателства, които не бяха оспорени от страните по предвидения в закона ред.

Въз основа на така изяснената фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Съгласно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Решението, обективиращо отказ за издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него по ЗОБВВПИ, за служебни цели на длъжност „организатор охрана“ на В. Попов, е издадено от компетентен орган, а именно началника на РУ Несебър. В случая не са допуснати нарушения на процесуалните правила, тъй като са спазени процесуалноправните разпоредби на закона. Административният орган, след като е бил надлежно сезиран с подаденото искане, преди да издаде процесното решение, съобразно чл.35 от АПК е установил фактите и обстоятелствата от значение за случая, като е извършена и проверка по чл.83, ал.4 от ЗОБВВПИ и е издал решение, което е в предвидената от закона форма.

В ЗОБВВПИ е предвиден различен ред за получаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, според това дали ще се ползват за служебни или за граждански цели.Съгласно чл.6, ал.1 от ЗОБВВПИ, огнестрелните оръжия в зависимост от предназначението и техническите си характеристики биват за служебни или за граждански цели. В ал.2 са предвидени огнестрелните оръжия, които могат да се придобиват и съхраняват за служебни цели - охрана на собствеността, за самоотбрана, както и за други разрешени дейности, а в ал.3 тези за граждански цели - самоотбрана, лов, спортни дейности, учебни стрелби, колекционер, а не и като реквизит за театрални, филмови и други постановки. В този смисъл в чл.81, ал.1 от закона, е предвидено, че за получаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица, заявлението се подава до  директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по постоянен адрес, придружено от посочените документи. Съответно в ал.2 е предвидено, че когато се касае за търговци, спортни и културни организации и ловни сдружения, които са получили разрешение за придобиване и съхранение, до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях, се подава заявление по образец за издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на своите служители или членове, като в ал.3, е предвидено, че в заявлението по ал.2 се посочва основанието за издаване на разрешението и документите които следва да се представя.

Съгласно разпоредбата на чл.58, ал.1, т.10, предл.1 от ЗОБВВПИ, разрешения за придобиване и/или съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, разрешения за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях не се издават на лице, което няма основателна причина - самоотбрана, ловни цели, спортни цели, културни цели, колекциониране, която по несъмнен начин обосновава издаването на разрешение.

С оглед изложеното следва да се приеме, че тази норма касае единствено издаването на разрешение за придобиването, съхранението и/или и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за граждански цели, с оглед изричното изброяване на гражданските цели в нормата на чл.6, ал.3 от закона.

От доказателствата по делото е видно, че дружеството-жалбоподател е подало заявление по чл.81, ал.2 от ЗОБВВПИ, тоест исканото разрешение е за носене и употреба на оръжие за служебни цели, а отказа е мотивиран с нормата на чл.58, ал.1, т.10, предл.1 от ЗОБВВПИ, която норма не е приложима при издаване на тези разрешения, касаещи огнестрелни оръжия за служебни цели, поради което постановения отказ е незаконосъобразен.

По делото не е спорно, че дружеството-жалбоподател осъществява дейност по охрана. В тази връзка по делото са представени два лиценза издадени от МВР - № 2367/13.11.2012г. и № 2368/13.11.2012г., първият от които за извършване на дейности по чл.5, ал.1, т.3 от Закона за частната охранителна дейност – охрана на мероприятия, а втория по т.2 – охрана на имуществото на физически или юридически лица. Дружеството е получило разрешение № 20160188013/21.03.2016г. на директора на ОД на МВР гр.Бургас, за придобиване на 3бр. за служебни цели късоцевно огнестрелно оръжие (пистолет, револвер) и боеприпаси, разрешение № 20160192830/07.04.2016г. и разрешение № 20160192821/07.04.2016г. и двете на директора на ОД на МВР гр.Бургас, за придобиване на по 1бр. за служебни цели късоцевно огнестрелно оръжие (пистолет, револвер) и боеприпаси. Представено е и разрешение № 20170395081/02.11.2017г. на началника на РУ Несебър (л.26), с което на дружеството е разрешено да съхранява посоченото късоцевно огнестрелно оръжие.

След като дружеството осъществява търговска дейност по охрана и е получило изискващите се лицензи по ЗЧОД, то оръжието му е необходимо за служебни цели и на това основание, вече има издадени разрешения за закупуване и съхранение на огнестрелни оръжия. В административните производства по издаване на тези разрешения е извършена преценката за необходимостта на дружеството от придобиване на оръжие за служебни цели. В производството по издаване на разрешение за носене и употреба на оръжие от неговите служители, следва да се извърши единствено преценката дали по отношение на конкретно посочените служители са налице изискванията на нормата на чл.58, ал.1, т.1-т.9, но не и по т.10, тъй  като както беше посочено вече, тя касая разрешенията за носене и употреба на огнестрелно оръжие за граждански цели. В тези случаи оръжието е необходимо във връзка с изпълнение на трудовите функции на посочения служител на дружеството. В този смисъл следва да се съобрази и нормата на чл.94, ал.1 от закона, съгласно която, когато лицата по чл.81, ал.2 осъществяват дейност по охрана, техните служители, получили разрешение за носене и употреба, при осъществяване на охранителна дейност могат да носят само огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за служебни цели, като през останалото време те се съхраняват в обектите, посочени в разрешението за съхранение.

По делото не се спори, че лицето за което се иска издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие, е служител на дружеството на длъжност „организатор охрана“, навършил е 18 години, не е осъждан, не е установено да страда от психическо разстройство, да е настаняван в лечебно заведение по глава пета, раздел ІІ от Закона за здравето, да е лекуван за употреба на наркотични вещества, да е настаняван в заведение за отрезвяване, да е нарушавал обществения ред, за което да му е налагано административно наказание, да са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие, да е получавано уведомление по чл.182, ал.2, т.2 или по чл.221, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съответно преминал е курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие, поради което са налице предвидените от законодателя предпоставки за него да бъде издадено исканото разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси, за служебни цели.

По изложените съображения решението следва да бъде отменено и на основание чл.173, ал.2 от АПК преписката, образувана по повод подаденото от дружеството-жалбоподател заявление, следва да бъде върната на административния орган за ново произнасяне, съобразно мотивите на настоящото съдебно решение.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХІІ-ти състав

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ решение рег.№ 304р-7688/05.04.2018г. на началника на РУ Несебър, при ОД на МВР гр.Бургас, с което е отказано издаването на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него по ЗОБВВПИ, /за служебни цели, на длъжност „организатор охрана“/, на В. Попов от гр.******, с ЕГН **********, искано от „Аркус-Сигурност Бургас“ ООД.

ВРЪЩА преписката на началника на Районно управление Несебър  при ОД на МВР гр.Бургас, за произнасяне по заявление вх.№ 304000-6447/2017г., подадено от „Аркус – Сигурност Бургас“ ООД, ЕИК: 202262291, съобразно указанията на съда за тълкуването и прилагането на закона.

 

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

СЪДИЯ: