ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 10.10                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на десети октомври                                    две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор: Тиха Стоянова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1170 по описа за 2018 година.                 

 

       На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Аркус сигурност Бургас“ООД, редовно призован се представлява от адвокат Т.Д., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ началник на Районно управление Несебър при ОД на МВР Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тиха Стоянова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на  „Аркус сигурност Бургас“ОООД против решение №304р-7688/05.04.2018 г. на началник на Районно управление Несебър при ОД на МВР Бургас, с което е отказано издаването на решение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него по ЗОБВВПИ/ за служебни цели, на длъжност „организатор охрана“/ на Велислав Пламенов Попов, искано от дружеството жалбоподател.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по обжалвания административен акт.

 

ПОСТЪПИЛО е заявление вх.№8299/23.07.2018 година от адвокат Д., процесуален представител на жалбоподателя, с приложено към него доказателство.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

ПОСТЪПИЛО е заявление вх.№8299/23.07.2018 г. от процесуалния представител на жалбоподателя адвокат Тодор Д., към което е приложена товарителница от Еконт Експрес, от която е видно че жалбата против обжалваното решение е изпратена на 24.04.2018 г.

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.  В предходния протокол от съдебно заседание и по точно в шапката е допусната техническа грешка в словесното  записване на годината като е записано две  хиляди и шестнадесета година, като действителната година съответства на тази записана в цифри 2018 година.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима за разглеждане. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Няма да соча доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените  административната преписка писмени доказателства, както и тези представени от адв.Д. със заявление вх.№8299/23.07.2018 година.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

  ДАВА думата по същество:

 

 АДВОКАТ Д.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да постановите решение, с което отмените изцяло отказа на началника на РУ-Несебър към ОД на МВР Бургас за издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него по ЗОБВВПИ за служебни цели.  Считам, че същият е неправилен и незаконосъобразен и с оглед записаното в отказа, че  било по реда на чл.58, ал. 1, т.10 предл.1 от ЗОБВВПИ, считам същото за неправилна констатацията на административния орган, тъй като самият той не е направил разграничение  на огнестрелните оръжия за граждански или служебни цели по чл.6, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗОБВВПИ, нито разлика по чл.81 ал.1 и ал.2  дали е за лични цели и оръжие за служебни цели. В настоящия случай, управителят на дружеството „Аркус сигурност Бургас“ООД, Владимиров е подал искане за издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него по ЗОБВВП за служебни цели, тъй като фирмата се занимава с охранителна дейност. За целта е представил всички необходими и отделно изискани от началника на РУ Несебър към ОД на МВР Бургас документи,  писмени обяснения, договор за трудово правоотношение, длъжностна характеристика и така нататък, като са посочени в искането конкретните лица за  които се иска издаването на такова. Предвид изложеното моля да отмените отказа на отказа на началника на РУ-Несебър към ОД на МВР Бургас за издаване на разрешение за издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него по ЗОБВВПИ за служебни цели и разпоредите преписката да бъде върната на ответника за произнасяне по същество.

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаема г-жо административен съдия, считам че жалбата е неоснователна. Действително фирма „Аркус сигурност Бургас“ ООД притежава лиценз  за осъществяване на частна охранителна дейност по Закона за частната охранителна дейност и е сключило трудово договор с лицето Велислав Попов за организатор охранителна дейност, като претенцията е да бъде издадено разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него по ЗОБВВПИ с оглед трудовата дейност на лицето.  Към трудовият договор на лицето е приложена и длъжностната характеристика на организатор охрана, от която е видно, че лицето не се нуждае като организатор охрана от огнестрелно оръжие. Приложен е документ - удостоверение, че лицето  е преминал курс за невъоръжена охрана. Предвид изложеното считам, че отказът на административния орган е обоснован и законосъобразен.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: