ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 18.07                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав, на осемнадесети юли                          две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

                                                    

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Г.С.

При прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 Административно дело номер 1170 по описа за 2018 година.                 

 

        На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Аркус - сигурност Бургас“ ООД, редовно призован, се представлява от адвокат Т.Д., надлежно упълномощен, с пълномощно, което представя в съдебно заседание.

 

За ОТВЕТНИКА – Началник на Районно управление - Несебър при ОД на МВР - Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

За ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - гр. Бургас се явява прокурор Колев, който на основание чл.16, ал.1, т.3 от АПК формулира искане за конституиране на прокуратурата като страна в настоящото производство.

 

Предвид така формулираното искане съдът намира същото за основателно, поради което и на основание чл. 16, ал.1 т.3 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на република България чрез Окръжна прокуратура - гр. Бургас като страна в настоящото производство.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът независимо от формулираното от страните становище по хода на делото намира, че в случая са налице процесуални пречки за това. Видно от доказателствата, представени с административната преписка, оспореният административен акт е връчен на представител на дружеството на 10.04.2018 г., а жалбата е депозирана пред началника на РУ- гр. Несебър на 25.04.2018 г., т.е. извън законоустановения 14-дневен срок, регламентиран в чл.149, ал.1 от АПК.

По делото не фигурират доказателства, че жалбата е депозирана пред административния орган чрез пощенски оператор или куриер.

По изложените съображения съдът намира, че жалбата следва да бъде оставена без движение с указания в 7-дневен срок от днес дружеството-жалбоподател да ангажира доказателства относно допустимостта на жалбата.

В случай, че такива не бъдат представени, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

 

С оглед изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

По насрочване на следващо съдебно заседание съдът ще се произнесе след евентуалното представяне на доказателства за редовност на жалбата.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в  13:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: