О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

   909                        03.06.2014 година                                          гр.Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас                                                                   ХVІ-ти състав

На трети юни,                                                            две хиляди и четиринадесета година

В закрито заседание в следния състав:

Председател:    Румен Йосифов

Членове:       1. Любомир Луканов

                       2. Атанаска Атанасова

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

касационно наказателно административен характер дело № 1170 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производство по чл.229, ал.1, т.1 от АПК, вр. чл.63, ал.2 от ЗАНН.

Образувано е по частна жалба на Г.П.П., ЕГН-**********, съд.адрес: гр.***, срещу определение от 18.09.2013г. на Районен съд Несебър (РС-Несебър), постановено по НАХД № 505/2013г. С обжалваното определение съдът е прекратил производството по делото, като без формално да го произнесе в диспозитива, е оставил без разглеждане жалбата на П. срещу наказателно постановление № 330/19.02.2007г. на началника на РУП-Несебър. Мотив за това първоинстанционният съд е намерил в обстоятелството, че след негово указание до жалбоподателя да представи препис от обжалваното наказателно постановление, последният не е бил намерен на адреса посочен в жалбата и след като от направена справка за неговия постоянен и настоящ адрес в НБД“Население“ се установило, че това е адресът посочен в жалбата – гр.***, РС-Несебър е приел, че съобщението му е редовно връчено, поради което е прекратил производството по делото.

Ответникът по частната жалба - началник на РУП-Несебър, не е изразил становище.

Съдът намира частната жалба за недопустима за разглеждане по същество, като подадена след изтичане на законоустановения срок.

Производството пред районния съд е било образувано по жалба на  Г.П.П. против наказателно постановление № 330/19.02.2007г. на началника на РУП-Несебър. Жалбата е била подадена чрез административно-наказващия орган, който в съпроводителното писмо до съда е посочил, че не може да приложи административно-наказателната преписка, вкл. наказателното постановление (НП) и акта за установяване на административно нарушение (АУАН), защото същите по заповед на директора на ОДМВР-Бургас са унищожени.

В тази връзка съдията-докладчик по НАХД № 505/2013г. на РС-Несебър, е дал указание на жалбоподателя да представи атакуваното НП и АУАН в 3-дн. срок. Съобщението е изпратено на посочения в жалбата адрес: гр.***. Призовкарят е посетил адреса на пет посочени дати през август 2013г., но не е открил жалбоподателя, съседите нямали информация и на оставеното съобщение никой не се отзовал. Предвид това РС-Несебър приел на осн. чл.61, ал.2 от ЗАНН, че връчването е редовно и е постановил обжалваното определение, с което е прекратил производството по НАХД № 505/2013г.

Съобщението за прекратяване на производството отново е изпратено на жалбоподателя в нарочно обявление на адреса: гр.***, но отново, въпреки посещенията много пъти от друг призовкар, жалбоподателя не е открит, съседите не дали информация, а на оставеното съобщение за контакт никой не се обадил. РС-Несебър отново е приел на осн. чл.61, ал.2 от ЗАНН, че и това връчване е редовно, което е отразено в обявлението с подпис на съдията от 22.11.2013г.

На 15.05.2014г. жалбоподателят подал в деловодството на районния съд заявка за копиране на документи по делото и на 21.05.2014г. подал по пощата, чрез пълномощника адв.Д., настоящата частна жалба, в която сочи, че е разбрал за постановеното определение едва на 15.05.2014г. На адреса му в гр.Варна живеели постоянно неговите родители, но нито той, нито те са получавали съобщенията по делото. Като писмено доказателство представя копие на атакуваното наказателно постановление.

Всъщност адрес в гр.Варна е посочен в наказателното постановление, но този адрес не е бил известен на районния съд, който не е имал препис от него. На съда е бил известен единствено адреса посочен от жалбоподателя в гр.София, който съвпада с неговия постоянен и настоящ адрес.

Съгласно чл.63, ал.2 от ЗАНН, в предвидените от закона случаи районният съд може да прекрати производството с определение, което подлежи на обжалване с частна жалба. Чл.230 от АПК, приложим в касационното производство на осн. чл.63, ал.1 от ЗАНН, предвижда частната жалба да се подаде в 7-дневен срок от съобщаване на определението. Съобщението до жалбоподателя за прекратяване на производството по делото се счита извършено на 22.11.2013г. на осн. чл.61, ал.2 от ЗАНН, тъй като жалбоподателят не е бил намерен на посочения от него адрес в жалбата. Настоящата жалба обаче е подадена едва на 21.05.2014г., т.е. много след изтичане на срока за обжалване.

В съдебното производство по обжалване на наказателни постановления ненамирането на жалбоподателя на посочения от него адрес не е основание за недаване ход на делото. Чл.61, ал.2 ЗАНН изрично сочи, че съдът дава ход на делото и когато жалбоподателят не е намерен на посочения от него адрес, т.е. става въпрос за призоваване за съдебно заседание. Това правило не е посочено изрично, че важи и за съобщаването, но чл.180 НПК, регламентиращ връчването на призовките, съобщенията и книжата не съдържа разлика в начина на връчване с оглед на вида на това, което се връчва - призовка, съобщение или книжа и не съдържа хипотеза, съответна на доказателствата по делото. Съществуващата нормативна уредба, която не съдържа изрична регламентация на процесната хипотеза в нормативния акт, към който чл. 84 ЗАНН препраща, и при отчитане на наличието на регламентация на тази хипотеза в чл.61, ал.2 ЗАНН по отношение на един от подлежащите на връчване документи - призовката, води до извода, че в случая приложима е разпоредбата на  чл.61, ал.2 ЗАНН, според която след като жалбоподателят не е бил намерен на посочения от него адрес, съобщението се смята за редовно връчено. (В тази насока и Определение № 5220/15.04.2014г. на ВАС по адм.д. № 4704/2014г., VII о.)

Водим от горното и на осн. чл. 215,т.3 от АПК, вр. чл.236 АПК и чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частна жалба на Г.П.П., ЕГН-**********, срещу определение от 18.09.2013г. на Районен съд Несебър, постановено по НАХД № 505/2013г. 

ПРЕКРАТЯВА производството по касационно наказателно административен характер дело № 1170 от 2014 година по описа на Административен съд  Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ:     1.

 

 

                         2.