Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 8 декември  2008г.

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ІV състав, в съдебно заседание на дванадесети ноември, през две хиляди и осма година, в състав:

 

                                                                          СЪДИЯ: Г.Р.

                                                                    

При секретар С.А., като разгледа  докладваното от съдия Г.Р.  АХД № 1170 по описа за 2008 година и за да се произнесе, съобрази:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. АПК .

Образувано е по жалба на Р.А.Х. против Решение № 1739/ 02.07.2008г.,  на Кмета на Община Бургас.

С решението е потвърдено протоколно решение №1/ 30.01.2008г. на комисията по чл. 6 ал.1 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища / НУРУРОЖ/ при Община Бургас.

 По силата на чл.6 ал.4 от НУРУРОЖ, заинтересованите лица могат да обжалват решенията на комисията по реда на ЗАП / с оглед промяната на закона на АПК/.

Жалбоподателят е обжалвал решението на комисията по административен ред пред Кмета на Община Бургас, поради което по силата на чл. 98 ал.2 пр. последно АПК, предмет на настоящото производство е законосъобразността на протоколно решение №1/ 30.01.2008г. на комисията по чл. 6 ал.1 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища / НУРУРОЖ/ при Община Бургас.

С жалбата се иска да бъде отменен оспорения акт, като незаконосъобразен. Твърди се, че същият е издаден при грубо нарушаване на принципите на административното производство, прокламирани в АПК, както и че неправилно е приложен материалния закон, като на норми на подзаконовия нормативен акт – НУРУРОЖ с оспореното решение е придадено обратно действие  .

 Жалбоподателят в съдебно заседание,чрез процесуалния си представител адв. К. изцяло поддържа становището си, изразено в жалбата.Претендира разноски.

 Ответникът по оспорването – комисия по чл. 6 ал.1 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища / НУРУРОЖ/ при Община Бургас, чрез процесуалния си представител юрисконсулт А., намира жалбата за неоснователна. Претендира разноски в размер на 80 лева.

Съдът, намира подадената жалба за допустима, предвид наличието на правен интерес за жалбоподателя , спазен законов срок за оспорване и подлежащ на съдебно оспорване административен акт.

Съдът, след като обсъди доводите на страните и прецени представените по делото доказателства, приема от фактическа и правна страна следното:

С протокол №1 / 30.01.2008г. комисията по чл. 6 ал.1 НУРУРОЖ при Община Бургас, е приела че в периода 1.11. до 30.12.2007г. Р.А.Х. не е подал в отдел „Жилищна политика”Община Бургас, задължителната по чл.10 ал.2 от НУРУРОЖ декларация, за това налице ли е промяна в декларираните от него обстоятелства, обуславящи картотекирането му. Поради това на осн. ал.3 от същия текст е взела решение Х. да бъде изваден от картотеката на отдел „Жилищна политика” Община Бургас за срок от 5 години.

При така посочените факти в решението, съдът, намира за неоснователно твърдението на жалбоподателя, че на норми на НУРУРОЖ, комисията е придала обратно действие.

Този подзаконов нормативен акт е приет на 31.05.2005 година, а последвалите му изменения през 2008г. не касаят нормата на чл. 10, която е била приложена в случая по отношение на период, последващ датата на приемане на наредбата.

Разпоредбата на ал.2 на чл.10 от Наредбата, безусловно вменява в задължение на картотекираните лица, в периода 1.11. до 30.12. на съответната година да декларират обстоятелствата, обуславящи картотекирането им, независимо дали е налице промяна в тях или не. Като санкция за неизпълнение на това задължение, ал.3 на текста предвижда изваждане от картотеката за срок от 5 години.

Жалбоподателят не оспорва факта, че за 2007г. не е подал изискуемата декларация, но твърди че имал обективни пречки за това- заболяване на съпругата му, както и че въпреки не подаване на декларацията отговаря на изискванията за картотекиране.

Установено е, че последната декларация е била подадена през 2002г.

Представеното медицинско удостоверение /л.32 от делото/, не дава основание да се приеме, че е била налице неотстранима обективна пречка за жалбоподателя за периода 1.11.-31.12.2007г. да подаде декларацията.

При това положение правило и законосъобразно е той да понесе последиците от собственото си противоправно поведение.

Съдът, не намира с оспореният акт да са нарушени принципите на административното производство.

Правилата и критериите за картотекиране на гражданите с жилищна нужда са определени с подзаконов нормативен акт, който е действащ. При това положение лицата, които черпят права и имат задължения по силата на нормите му са длъжни за го знаят и спазват.

Този нормативен акт е огласен публично, съобразно изискванията на закона и се намира на разположение на всички граждани на Община Бургас. Поради това и не са налице твърдяните нарушения от жалбоподателя.

Не е нарушен и принципа за съразмерност, прогласен с нормата на чл. 6 АПК. Недопустимо е, позовавайки се на този принцип да бъде толерирано незаконосъобразно поведение на лица и по този начин да се предпостави възможност за засягане правата на такива, които изпълняват задълженията си по закон.

По изложените съображения, съдът, намира подадената жалба за неоснователна.

При този изход на спора следва да се уважи искането на ответника по оспорването за присъждане на разноски в размер на 80 лева / юрисконсултско възнаграждение/.

Воден от изложените мотиви, и на осн. чл. 172 ал.2 АПК, Административен съд гр. Бургас, четвърти състав,

 

Р  Е  Ш  И   :

 

 

ОТХВЪРЛЯ  жалбата на Р.А.Х. против протоколно решение №1/ 30.01.2008г. на комисията по чл. 6 ал.1 от Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища / НУРУРОЖ/ при Община Бургас, потвърдено с Решение № 1739/ 02.07.2008г.,  на Кмета на Община Бургас.

ОСЪЖДА Р.А.Х. ***, ЕГН ********** ***, направените по делото разноски в размер на 80 лева.

Решението подлежи на обжалване  пред Върховен административен съд гр. София  в 14 дневен срок от съобщението, че е изготвено.

 

 

                                                СЪДИЯ: