Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  612/10.04.2017 г.   град Бургас

 

Административен съд – Бургас, тринадесети състав, на шести април две хиляди и седемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

ЧЛЕНОВЕ:   1. СТАНИМИРА ДРУМЕВА

           2. ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретаря К.Л. и прокурора Галя Маринова, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 116 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

                Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл.228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Ванесия“ ЕООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление в с.Равда, ул. „Христо Ботев“ **, представлявано от П.А.Б.-Д. против решение № 219/27.12.2016г., постановено по НАХД № 455/2016г. по описа на Районен съд – Поморие, с което е потвърдено наказателно постановление № 2198/24.08.2016г. на директора на ТД на НАП - Бургас и наложената на касатора имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.185, ал.1 от Закона за данък добавена стойност (ЗДДС) за нарушение на чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ във връзка с чл.118, ал.1 от ЗДДС.  Иска се от съда да отмени оспорваното решение и наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се представлява.

Ответникът – ТД на НАП - Бургас не се представлява в процеса.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, за която атакуваният съдебен акт е неблагоприятен. Подадена е в срока по чл.211 от АПК и отговаря на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество, касационната жалба е неоснователна.

От фактическа страна по делото е установено, че на 16.08.2016г. е издаден акт за установяване на нарушение против „Ванесия“ ЕООД за това, че при извършена проверка на 08.08.2016г. с начален час 10.30 часа в обект – кафе „Ванесия“, намиращ се в гр.Поморие, ул. „Проф.Стоянов“ № 7, стопанисван от „Ванесия“ ЕООД, ЕИК ** при покупка на 2 бр. кафе еспресо на обща сума 3.00 лева, заплатена в брой, не е издаден фискален бон. Посочено е, че в обекта има монтирано, въведено в експлоатация и работещо към момента на проверката фискално устройство, модел „Дейзи Експерт“ с ФП № 36448825. Деянието е квалифицирано като нарушение на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/2006г. на МФ, във връзка с чл.118, ал.1 от ЗДДС, за което е издадено наказателно постановление № 2198/24.08.2016г. и е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Постановлението е обжалвано пред Районен съд – Поморие, който е обсъдил представения по делото доказателствен материал и възраженията на страните и е потвърдил наложената санкция.

Решението е правилно.

Разпоредбата на чл.118, ал.1 от Закона за данък добавена стойност предвижда, че всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Получателят е длъжен да получи фискалния или системния бон и да ги съхранява до напускането на обекта. Нормата на чл.25, ал.1, т. 1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ предвижда, че независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД за всяка продажба на лицата по чл. 3, ал. 1 - за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1. Неизпълнението на това задължение е скрепено със санкция, която е регламентирана в чл.185, ал.1 от ЗДДС - имуществена санкция в размер от 500 лева до 2000 лева.

Анализът на цитираните норми сочи, че фискалната касова бележка се издава при извършване на плащането, като всяко лице е длъжно едновременно с получаване на плащането да предостави на клиента издадената фискална касова бележка, т.е. продавачът трябва да разполага с нея към момента, когато купувачът плаща цената, защото тя е доказателство за плащането. В настоящия случай от показанията на свидетелката Стоянова по безспорен начин се установява, че сумата от 3.00 лева е заплатена в брой в момента на доставката, за което от търговеца не е представен издаден фискален бон от ЕКАФП. В тази връзка неоснователно се явява възражението на касатора за липсата на разпечатка КЛЕН от която да е видно дали за процесното плащане действително не е издаден фискален бон.

Административнонаказателната отговорност на „Ванесия“ ЕООД е ангажирана законосъобразно, тъй като при проверката е безспорно установено, че именно това е дружеството, което стопанисва проверявания обект – кафе „Ванесия“.

Неоснователно е възражението за приложение на чл.28 от ЗАНН. Нарушението разкрива висока степен на обществена опасност на деянието и на дееца, поради което не са налице предпоставките за квалифицирането му като маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН.

С оглед на това, жалбата се явява неоснователна и трябва да се отхвърли със следващото от това стабилизиране на първоинстанционното решение.

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 219/27.12.2016г., постановено по НАХД № 455/2016г. по описа на Районен съд – Поморие.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: