Р Е Ш Е Н И Е

 

          Номер  778                5 април 2013   година                град  Бургас

 

                                              В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ -ми състав, в открито съдебно заседание на двадесет и седми март, две хиляди и тринадесета година, в състав:                                              

                                                                                  Съдия: Златина Бъчварова

Секретар: Г.Д.

Прокурор: Желязко Георгиев

като разгледа докладваното от съдия Бъчварова, административно дело № 116 по описа  за 2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на  чл. 145 и сл. от Административно процесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по протест на прокурор от Районна прокуратура – Бургас против Решение на Общински съвет – Камено, прието на проведено на 13.05.2010 година, заседание по т.6 от дневния ред, отразено в протокол №36 от 13.05.2010 година на Общински съвет – Камено, с което, е прието да се включи в „Програмата за управление на собствеността на община Камено за 2010 година”, в частта имоти, които община Камено да отдаде под наем – ПИ №000108, находящ се в землището на с. Черни връх, Община Камено, с обща площ 15.860 дка и да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-публична общинска собственост за срок от 5/пет/ години при начална тръжна цена и стъпка на наддаване, както следва: ПИ №000108, находящ се в землището на с.Черни връх, Община Камено, с обща площ 15.860 дка; начин на трайно ползване-язовир; при начална тръжна цена- 580.00 лева годишен наем без ДДС, съгласно експертна оценка; стъпка на наддаване -58.00 лева; депозитът за участие в търга е в размер на 58.00 лева, като се възлага на кмета на Общината да организира и проведе търга и да сключи договор за наем със спечелилия участник.

Прокурорът при Районна прокуратура – Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В протеста се навеждат доводи за незаконосъобразност на взетото решение, тъй като е прието в нарушение на неприложим материален закон, обуславящ неговата нищожност. Иска се обявяване нищожност на решението на Общински съвет – Камено по изложените в мотивите на протеста съображения. Не ангажира доказателства.

Ответникът Общински съвет- Камено, редовно уведомен, не се представлява и не взема становище по оспорването. Представя административната преписка. Не ангажира допълнителни доказателства.

Заинтересованата страна М.П.П., редовно уведомен, се явява лично. Оспорва протеста. Моли съда да не го уважава. Не представя доказателства.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас, встъпил в производството на основание чл.16, ал.1, т.3 АПК, дава заключение за основателност на протеста и иска обявяване нищожност на Решението на Общински съвет – Камено.

Административен съд – Бургас, като взе предвид доводите на страните, съобрази приложените по делото писмени доказателства и закона, намира за установено следното:

Протестът е подаден чрез административния орган, съобразно нормата на чл.149, ал.5 АПК, според която административните актове могат да се оспорят с искане за обявяване на нищожността им  без ограничение във времето, от надлежна страна – прокурор при Районна прокуратура – Бургас, в съответствие с правилото на чл.16, ал.1, т.1 АПК и компетентността му, съгласно ТР №4/16.07.2009 година на ВАС по т.д.№2/2009 година, отговаря на изискванията за форма и съдържание, регламентирани в чл.150 АПК, поради което е процесуално допустим.

Разгледан по същество, протестът е основателен по следните съображения:

Общински съвет – Камено е сезиран от кмета на Община Камено с докладна записка, рег.№61-01-76/04.05.2010 година  относно включване в „Програмата за управление на собствеността на Община Камено за 2010 година” в частта имоти, които Община Камено да отдаде под наем на ПИ №000108, находящ се в землището на с.Черни връх, Община Камено, с обща площ 15.860 дка. и провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- публична общинска собственост за срок от 5/пет/ години при начална тръжна цена и стъпка на наддаване както следва: ПИ №000108, находящ се в землището на с.Черни връх, Община Камено, с обща площ 15.860 дка; начин на трайно ползване-язовир; при начална тръжна цена- 580.00 лева годишен наем без ДДС, съгласно експертна оценка; стъпка на наддаване – 58.00 лева; депозитът за участие в търга е в размер на 58.00 лева, като се възложи на кмета на Общината да организира и проведе търга и да сключи договор за наем със спечелилия участник./л. 9 от делото/

На заседанието, проведено на 13.05.2010 година, по т. 6 от дневния ред и отразено в Протокол №36, Общински съвет – Камено е приел предложеното решение за включване на ПИ №000108, находящ се в землището на с.Черни връх, Община Камено, с обща площ 15.860 дка. в Годишната програма и за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- публична общинска собственост- язовир, за срок от 5/пет/ години, при условия, подробно описани по-горе.

Това решение на Общинския съвет е предмет на протестиране в настоящото производство.

При така установената фактическа обстановка, съобразно разпоредбата на чл. 146 АПК във връзка с чл. 168 АПК, се налагат следните правни изводи:

На първо място, Решението на Общински съвет – Камено е постановено от компетентен орган съобразно неговите териториални и материални компетенции. Общинският съвет е орган на местното самоуправление, чиито териториални компетенции обхващат територията на съответната община, в случая на Община – Камено.

Протестираното решение е в предвидената от закона писмена форма и при неговото приемане не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила. На заседанието на общинския съвет, проведено на 13.05.2010 година, от общо 17 съветници са присъствали 11, като решението по т.6 от дневния ред е прието с поименно гласуване с 11 гласа „ДА”, 0 гласа „НЕ” и 0 глас „Въздържал се”. Следователно, същото е взето при необходимия кворум и мнозинство, с поименно гласуване, т.е. при спазване нормите на чл.27, ал.4 и 5 ЗМСМА./ виж. л.15 от делото/, въз основа на докладна записка на кмета на общината.

 Процесното решение е безспорно прието на основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, според който общинският съвет приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на райони и кметства и  безспорно касае действие на управление с недвижим имот, публична общинска собственост.

            Съобразно чл.8, ал.1 ЗОС придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет, а ал.2 от същата разпоредба в редакцията на ДВ, бр.54/2008 г. сочи, че редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, и правомощията на кмета на общината, на кметовете на райони, на кметовете на кметства и на кметските наместници се определят с наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област. В ал.4 на чл.8 ЗОС е предвидено, че предоставянето под наем и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост, се извършват чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено друго. Условията и редът за провеждането на търговете и конкурсите се определят от общинския съвет в наредбата по ал. 2. В изпълнение нормата на чл.8, ал.2 ЗОС, Общински съвет – Камено е приел и съответната Наредба за придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост. В глава ІІІ/трета/, раздел І/първи/ от тази наредба е определен реда за управление на имоти – публична общинска собственост. В чл.12, ал.1 и 2 от наредбата изрично се сочи, че части от имоти-публична общинска собственост, които могат да се използват самостоятелно, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем за срок до 5/ пет/ години, при условие, че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват, като това следва да се извърши след решение на общинския съвет чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс. Същите преповтарят нормата на чл.14, ал.7 от ЗОС/в ред. ДВ, бр.54/2008 г./, според който части от имоти-публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем за срок до 5/пет/ години при условията и по реда на ал.2 /чрез публичен търг или публично оповестен конкурс/ след решение на общинския съвет, при условие, че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват.
          Цитираните разпоредби касаят обаче отдаването под наем на части от имоти - публична общинска собственост, а в процесното решение общинския съвет е дал съгласие за отдаване под наем за срок от 5 години на цял самостоятелен обект, публична общинска собственост- язовир.

Съдът споделя доводите в протеста на районния прокурор, че в конкретния случай не намира приложение  разпоредбата на § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване /ЗСН/, която съдържа изключение от цитираните разпоредби за отдаване подаване под наем на части от имоти публична общинска собственост и  предвижда, че ако при влизането в сила на този закон няма сключени договори по § 3, ал. 2, до предявяването на искането по реда на § 3, ал. 3 язовирите и микроязовирите - публична общинска собственост, могат да се отдават само под наем по реда на чл. 12, ал. 4 от Закона за общинската собственост след съгласуване с надзорния орган по чл.65, ал.1 от ЗСН–министъра на земеделието и храните. По делото няма данни ПИ №000108, находящ се в землището на с.Черни връх да е включен в Сдружение за напояване или язовира да е бил включен в имуществото на прекратена по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ организация /ТКЗС,ЗК/.

Следва да се отбележи, че цитираната разпоредба на чл.14, ал.7 от ЗОС /в ред.ДВ бр.54/2008 г./, е приложима само за части от имоти – публична общинска собственост и при положение, че те не  подлежат на концесиониране.

Предвид обстоятелството, че се касае за воден обект-язовир, които безспорно е обект публична общинска собственост, видно от представения по делото акт за публична общинска собственост №15/17.10.1997 година/л.10 от делото/, съдът намира, че е приложим Закона за водите, който предвижда ред за управление и разпореждане с водните обекти, публична общинска собственост, изключващ отдаването им под наем. Законът за водите се явява специален, поради което общите разпоредби на ЗОС и Наредбата по чл.8, ал.2 от с.з. не намират приложение. Съобразно нормата на чл.19, ал.1, т.1 от Закона за водите/ЗВ/ публична общинска собственост са водите и водните обекти, в това число естествени извори, езера и блата, когато са разположени на земи - общинска собственост, и не са води и водни обекти по чл.11 от с.з. А с разпоредбата на чл.20 от ЗВ е регламентиран реда за управление с водните обекти - публична общинска собственост, като цитираното правило предвижда това да се извършва само чрез отдаването им на концесия.

В конкретния случай, съдът намира, че предоставянето на язовира за експлоатация е следвало да стане по реда на концесионирането, а не както е прието с процесното решение чрез извършване на публичен търг по реда на НРПУРОИ. Приложим е Закона за концесиите/ЗК/, който изрично  в чл.13, ал.1, т.2 от ЗК сочи, че на концесия по реда на този закон се предоставят обектите от обществен интерес - обекти, имоти или части от имоти - публична държавна или публична общинска собственост. Следователно се налага извода, че уредените със Закона за концесиите и в частност с цитираната от този закон правна норма, правоотношения са специални по отношение на тези, уредени със ЗОС, който, в случая, е общ закон и съпоставен с целта на специалния закон е неприложим. Наличието на изцяло различен, специален законов ред /ЗК/ относно реда за управление на имотите, предмет на протестираното решение, прави изцяло неприложим режима – материални основания и процедура, предвиден в общия ЗОС.

  По тези съображения,  се налага извода, че  Общинският съвет не е разполагал с материална компетентност по ЗОС за приемане решение за отдаване под наем чрез публичен търг на обекта, цитиран в протестираното решение, което води до неговата нищожност.

 При това положение, протестът на прокурор от Районна прокуратура – Бургас е основателен и съдът следва да обяви  нищожност на Решението на Общинския съвет, прието по т.6 и обективирано в протокол № 36 от 13.05.2010 година.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.172, ал.2 от АПК, Административен съд – Бургас, VІІІ - ми състав

 

Р   Е  Ш   И:

 

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТ на Решение на Общински съвет – Камено, прието на проведено на 13.05.2010 година, заседание по т.6 от дневния ред, отразено в протокол №36 от 13.05.2010 година на Общински съвет – Камено, с което е прието да се включи в „Програмата за управление на собствеността на община Камено за 2010 година”, в частта имоти, които община Камено да отдаде под наем – ПИ №000108, находящ се в землището на с.Черни връх, Община Камено, с обща площ 15.860 дка, както и да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот-публична общинска собственост за срок от 5/пет/ години при начална тръжна цена и стъпка на наддаване, както следва: ПИ №000108, находящ се в землището на с.Черни връх, Община Камено, с обща площ 15 860 дка; начин на трайно ползване-язовир; при начална тръжна цена-580.00 лева годишен наем без ДДС, съгласно експертна оценка; стъпка на наддаване – 58.00 лева; депозитът за участие в търга е в размер на 58.00 лева, като се възложи на кмета на Общината да организира и проведе търга и да сключи договор за наем със спечелилия участник.

         РЕШЕНИЕТО  може да се обжалва в 14- дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.                               

                                                   

                                                  СЪДИЯ: