Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер              15.06.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на седемнадесети май две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Чавдар Д.

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тиха Стоянова като разгледа докладваното от съдия Д. касационно наказателно административен характер дело номер 116 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл.63, ал.1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на началника на сектор ПП към ОДМВР Бургас против решение №2205/03.10.2011г. постановено по НАХД №2843/2011г. на Районен съд Бургас, с което е отменено наказателно постановление №8739/20.08.2009 г. на Началника на сектор ПП при ОД МВР - Бургас, с което за нарушение на Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл.177, ал.1, т.2,  предложение второ от ЗДвП на Д.Д.И., ЕГН ********* е наложено наказание глоба в размер на 300 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като незаконосъобразен. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствените правила. В съдебно заседание не се явява и не се представлява

Ответникът по касация – Д.Д.И., ЕГН *********,***,  редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр.Бургас е образувано по жалба на Д.Д.И. против наказателно постановление №8739/20.08.2009 г. на Началника на сектор ПП при ОД МВР - Бургас, с което за нарушение на Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на основание чл.177, ал.1, т.2,  предложение второ от ЗДвП на жалбоподателя е наложено наказание глоба в размер на 300 лева. За да отмени процесното наказателно постановление, първоинстанционния съд е приел, че при съставяне на АУАН и впоследствие при издаване на НП е допуснато съществено процесуално нарушение – издаденото НП на практика се въвеждат нови обстоятелства, различни и извън тези, посочени в съставения на жалбоподателя АУАН, а подобно действие от страна на административно-наказващия орган е абсолютно процесуално недопустимо.

При постановяването на решението не са допуснати съществени процесуални нарушения, съдът е възприел фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Касаторът твърди, че отменителното решение на първата инстанция е постановено поради факта, че в момента на съставянето на АУАН актосъставителят няма как да установи дали лицето управлява МПС без свидетелство за правоуправление, тъй като в момента на проверката не носи същото или управлява без СУМПС поради факта, че въобще е лишен от него. Подобно твърдение не се намира в мотивите на оспореното решение. Видно от съставения АУАН, изрично е посочено, че водачът И. е бил лишен от СУМПС. На следващо място, от показанията на актосъставителя Павлов, изрично се установява, че още към момента на проверката при съставянето на АУАН, е извършена справка от дежурен служител и се установява, че И. е лишен от право да управлява МПС – нарушение по чл.150 от ЗДвП. Правилно районния съд е преценил, че в настоящия казус не е възможно да бъде приложена нормата на чл.53, ал.2 от ЗАНН, тъй като съгласно посочената норма наказателно постановление се издава и когато е допусната нередовност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина. В случая неправилно е установено извършването на нарушението, поради което е недопустимо издаване на НП.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК във връзка  с чл.63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение №2205/03.10.2011г. постановено по НАХД №2843/2011г. на Районен съд Бургас, с което е отменено наказателно постановление №8739/20.08.2009г. на Началника на сектор ПП при ОД МВР - Бургас, с което за нарушение на ЗДвП, на основание чл.177, ал.1, т.2,  предложение второ от ЗДвП на Д.Д.И., ЕГН ********* е наложено наказание глоба в размер на 300 лева.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1

.

                                                                                                                 2.