РЕШЕНИЕ

 

Номер                              дата 26 януари 2011 год.                   Град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,  ІХ-ти    състав,

в   закрито заседание на 26 януари 2011 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: …………………..

Прокурор: ………………….

                  

 разгледа адм. дело 116 по описа за 2011 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

         Производството е по реда на чл.294 – чл.298 от АПК и се разглежда в

закрито съдебно заседание на основание чл.297, ал.1, във връзка с чл.234, ал.1 от кодекса.

Образувано е по жалба, подадена от Т.Г.Ж. *** против Постановление на орган по изпълнението, обективирано в писмо изх. № БС-502-09-034/16.12.2010 год. на заместник-началника на ДНСК – София за възлагане на трето лице по реда на чл.286 от АПК принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-БС-42/13.02.2008 год. на началника на РДНСК – Бургас.

Жалбоподателят оспорва възлагането на принудителното изпълнение  на трето лице като материално и процесуално незаконосъобразно, като възразява, че заповедта, чието изпълнение е разпоредено не е влязла в сила поради нередовното й връчване, поради което не е налице подлежащ на принудително изпълнение индивидуален административен акт. Възразява също така, че не е връчена и покана за доброволно изпълнение, което е предпоставка за пристъпване към принудително изпълнение чрез възлагането му на трето лице. Иска се отмяна на постановлението на органа по изпълнението, обективирано в писмо изх. № БС-502-09-034/16.12.2010 год. на заместник-началника на ДНСК – София.   

Административният орган – заместник-началник на ДНСК - София представя преписката по принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-БС-42/13.02.2008 год. на началника на РДНСК – Бургас.

Съдът, след като прецени представените по делото доказателства, обсъди доводите на страните и съобрази разпоредбите на закона, установи следното:

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна по смисъла на чл.295, във вр. с чл.274, ал.2 от АПК и следва да се приеме, че е депозирана в предвидения от закона срок по чл.296, ал.1 от АПК, предвид липсата на доказателства за датата на съобщаването на жалбоподателя на оспореното постановление.

Разгледана по същество, е неоснователна.

Установява се по делото, че от началника на РДНСК – Бургас е издадена Заповед № ДК-02-БС-42/13.02.2008 год., с която, на основание чл.225, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ, е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж, описан като “двуетажна масивна жилищна сграда в поземлен имот № 117, местност “Митков мост”, землището на с.Черноморец, община Созопол”, изпълнен от жалбоподателя Т.Ж.. Посочено е, след влизане в сила на заповедта, до изпълнителя на строежа да се отправи покана за доброволно изпълнение, като същия възстанови терена във вида, съществувал преди извършването на незаконното строителство, като в случай на неизпълнение ще бъде извършено принудително премахване на строежа по възлагане на ДНСК по реда на чл.225, ал.4 от ЗУТ и Наредба № 13/2001 год.

Издадената заповед е връчена на жалбоподателя Ж. по пощата с писмо, като връчването е оформено с известие за доставяне *8800100011279*, на дата 16.02.2008 год. Няма данни заповедта да е обжалвана по съдебен ред.

От началника на РДНСК – Бургас, на основание чл.277, ал.1 от АПК, до жалбоподателя е изпратена покана за доброволно изпълнение на издадената Заповед № ДК-02-БС-42/13.02.2008 год., също изпратена по пощата с писмо, като връчването е оформено с известие за доставяне *8800100037522*, което е лично връчено на жалбоподателя на дата 21.03.2008 год.

На 18.08.2009 год. е съставен протокол по Приложение № 1 от Наредба № 13/2001 год. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол , издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, (обн., ДВ, бр. 69 от 7.08.2001 г., в сила от 7.08.2001 г.), видно от който, служители на РДНСК – Бургас са констатирали, че процесният строеж не е премахнат и се намира в състоянието и вида, описани в Заповед № ДК-02-БС-42/13.02.2008 год.

На 01.07.2010 год. е съставен протокол на нарочна комисия при РДНСК – Бургас за обсъждане и избор на оферти за определяне на изпълнителя по възложена малка обществена поръчка за премахване на процесния строеж, като за такъв е предложен участника “СМК Монтажи” АД - гр.Бургас. Протоколът е надлежно утвърден от началника на РДНСК – Бургас. 

На 29.10.2010 год. между ДНСК – София и “СМК Монтажи” АД – гр.Бургас е сключен договор с предмет на изпълнение – принудително премахване на процесния строеж - двуетажна масивна жилищна сграда в поземлен имот № 117, местност “Митков мост”, землището на с.Черноморец, община Созопол.

С писмо изх. № БС-502-09-034/16.12.2010 год., което има характер на постановление по смисъла на чл.271, ал.6 от АПК, заместник-началникът на ДНСК – София уведомил жалбоподателя Ж. за възлагане на трето лице по реда на чл.286 от АПК принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-БС-42/13.02.2008 год. на началника на РДНСК – Бургас.

Постановлението на органа по изпълнението, обективирано в оспореното писмо изх. № БС-502-09-034/16.12.2010 год., е законосъобразно.

Съгласно разпоредбата на чл. 267, във връзка с чл. 268, т. 1 от АПК, на изпълнение по реда на кодекса подлежат изискуемите задължения, породени от влезлите в сила или подлежащи на предварително изпълнение индивидуални административни актове.

В настоящия случай, изпълнително основание по смисъла на чл.268, т.1 от АПК представлява Заповед № ДК-02-БС-42/13.02.2008 год. на началника на РДНСК – Бургас. В тази връзка съдът намира за неоснователни възраженията на жалбоподателя досежно ненадлежното й връчване, с оглед на което се поддържа довода, че не е налице влязъл в сила административен акт. Както се посочи по-горе, данните от административната преписка сочат, че заповедта е била връчена на жалбоподателя по пощата с обратна разписка, поради което соченото нарушение по връчването на административния акт не се подкрепя от данните по делото. Освен това, дори и да се възприеме този довод, следващият възможен момент, в който жалбоподателят би могъл да узнае за издадената заповед е връчването на поканата за доброволно изпълнение, която е лично връчена на лицето на 21.03.2008 год., видно от отбелязването в известието за доставяне. Няма данни да са предприети действия по оспорването на административния акт, както след първоначалното връчване на заповедта, така и след връчването на поканата за доброволно изпълнение, поради което следва да се приеме, че извършените впоследствие действия на органа по изпълнението са такива по влязъл в сила административен акт. Обвързан с настоящите мотиви е и изводът с неоснователност и на възражението досежно липсата на покана за доброволно изпълнение, която предхожда действията по възлагането на изпълнението на трето лице. Както се посочи, данните от административната преписка сочат, че такава покана е изпратена до жалбоподателя, като длъжник по изпълнението и същата е редовно връчена на лицето.

В процеса на цялостния съдебен контрол за законосъобразност на актовете на органа по изпълнението не се констатираха допуснати нарушения в хода на изпълнителното производство. Изпълнителното производство е редовно образувано по реда на чл.276 и сл. от АПК и при наличие на годно изпълнително основание по смисъла на чл.268, т.1 от АПК, като до длъжника по изпълнението – Т.Ж. е отправена покана по смисъла на чл.277, ал.1 от АПК изх. № ОС-575-00-457/17.03.2008 год., редовно връчена. Видно от Протокол от дата 18.08.2009 год., съставен от служители при РДНСК - Бургас, констатирано е, че в срока за доброволно изпълнение незаконният строеж не е премахнат. От органа по изпълнението са предприети последващи действия по избор на изпълнител за премахването на процесния строеж. За извършените в тази насока действия длъжникът е уведомен с писмо изх. № БС-502-09-034/16.12.2010 год., видно от което, възложено е изпълнението по премахване на незаконния строеж да се извърши от определено търговско дружество. 

След като данните по делото сочат, че Заповед № ДК-02-БС-42/13.02.2008 год. на началника на РДНСК – Бургас е влязла в сила, органът по изпълнението, в условията на обвързана компетентност, е длъжен да предприеме съответните действия по привеждането й в изпълнение. 

На основание горните мотиви, жалбата, като неоснователна, следва да се отхвърли, поради което и на основание чл.298 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т.Г.Ж. ***,  против постановление на органа по изпълнението, обективирано в писмо изх. № БС-502-09-034/16.12.2010 год. на заместник-началника на ДНСК – София за възлагане на трето лице по реда на чл.286 от АПК принудителното изпълнение на Заповед № ДК-02-БС-42/13.02.2008 год. на началника на РДНСК – Бургас.

 

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                                      СЪДИЯ: