Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1553             Година 31.07.2018           Град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, Х състав, на трети юли две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела Драгнева

 

Секретаря Й. Б.

Прокурор                                                                                                                                   

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 1169 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административно процесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.83, ал.6 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ). 

Образувано е по жалба на „Аркус Сигурност Бургас“ ООД с ЕИК: ***, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.“Янко Комитов“ ***, представлявано от управителя И.М.В.против решение рег.№ 304р-7686/05.04.2018г. на началника на РУ Несебър, с който е отказано издаването на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него по ЗОБВВПИ, за служебни цели на длъжност „организатор охрана“ на К.С. К. с ЕГН: **********, с постоянен адрес гр.Свети Влас, ул.Цар Симеон № 57, искано от дружеството. С жалбата се прави искане да се отмени решението, като незаконосъобразно, постановено при несъответствие с материалния закон, процесуалните правила и целта на закона. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържа жалбата и прави искане да бъде уважена.  

Ответникът – Началника на Районно управление Несебър при ОД на МВР гр.Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава становище за неоснователност на жалбата.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.149, ал.1 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

„Аркус Сигурност Бургас“ ООД е подало заявление с вх.№ 304000-6446/2017г.(л.10 от делото) до началника на РУ Несебър, да бъде издадено разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него по ЗОБВВПИ, за служебни цели на К.С. К. на длъжност „организатор охрана“ в дружеството. Към заявлението са приложени свидетелство за съдимост, съдебно-психиатрично освидетелствуване, удостоверение от Окръжна прокуратура Бургас за липса на образувани и неприключени наказателни производства и повдигнати обвинения за престъпления от общ характер, копие от лична карта, копие от трудовия договор на служителя, копие от завършен квалификационен курс за първоначално обучение на охранители, съгласно чл.28 от ЗЧОД, копие от диплома за завършено висше образование, удостоверение за придобита правоспособност за безопасно боравене с оръжие, копия от разрешенията за придобиване и съхранение на късоцевни огнестрелни оръжия за служебни цели на „Аркус – Сигурност Бургас“ ООД, копие от разрешение за съхранение на късоцевни огнестрелни оръжия за служебни цели на „Аркус – Сигурност Бургас“ ООД, копие от лиценз за осъществяване на частна охранителна дейност  по чл.5, ал.1, т.2 от ЗЧОД на „Аркус – Сигурност Бургас“ ООД,  копие от лиценз за осъществяване на частна охранителна дейност  по чл.5, ал.1, т.3 от ЗЧОД на „Аркус – Сигурност Бургас“ ООД, копие от застраховка „Гражданска отговорност при използване на огнестрелно оръжие“, мотивационно писмо, фотоснимки и квитанция за платена такса (л.14-29 от делото).

С докладна записка с рег.№ 304р-475/08.01.2018г. до началника на РУ Несебър от полицейски инспектор при РУ Несебър (л.12 от делото), е докладвано постъпилото заявление, както и че от извършената проверка е установено, че по отношение на лицето К.К. няма данни за противообществени прояви, като същото не е нарушавало обществения ред и не са му налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие. Посочено е, че при извършената проверка не са установени обстоятелства по чл.58, ал.1 от ЗОБВВПИ.

С докладна записка с рег.№ 304р-не се чете/12.01.2018г. до началника на сектор „КП“ при РУ Несебър от мл.разузнавач Н.Т.(л.13 от делото), с оглед установените обстоятелства е направено предложение докладната записка да се предаде на служба „КОС“ при РУ Несебър, по компетентност.

С писмо изх.№ 304000-6445/01.02.2018г. на началника на РУ Несебър (л.32 от делото) е уведомено дружеството, че в представените документи няма достатъчно данни, които по несъмнен начин да обосноват издаване на исканите разрешения за носене и употреба на късоцевни огнестрелни оръжия. Посочено е, че е необходимо да дружеството да представи длъжностна характеристика на служителите на длъжност „организатор охрана“ и „патрул, служби за сигурност“. В тази връзка, с писмо вх.№ 304000-830/27.02.2018г. (л.34 от делото) пред административния орган са представени изисканите документи.

С отказ № .№ 304р-7686/05.04.2018г. на началника на РУ Несебър (л.8-9 от делото), на „Аркус – Сигурност Бургас“ ООД е отказано издаването на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него по ЗОБВВПИ, за служебни цели на длъжност „организатор охрана“ на К.С. К., искано от дружеството. В мотивите на заповедта е посочено, че към момента на издаване на същото, служителите на дружеството изпълняват служебните си задължения по охрана на имуществото на физически или юридически лица, както и охрана на мероприятия, като невъоръжена охрана, като не са представени мотиви, обосноваващи необходимостта от преобразуване на същата във въоръжена охрана.

При така изложените фактически данни, които се подкрепят от приложените по делото писмени доказателства съдът достигна до следните правни изводи:

Съобразно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът преценява законосъобразността на оспорения административен акт на всички основания по чл.146 от АПК.

Обжалваният отказ е издаден от компетентен орган, а именно началника на РУ Несебър, съобразно правомощията предоставени му с нормата на чл.83, ал.5 от ЗОБВВПИ.

При издаване на отказа не са допуснати нарушения на процесуалните правила, тъй като са спазени процесуалноправните разпоредби на закона. Административния орган, след като е бил надлежно сезиран с подаденото искане, преди да издаде процесната заповед, съобразно чл.35 от АПК е установил фактите и обстоятелствата от значение за случая, като е извършена и проверка по чл.83, ал.4 от ЗОБВВПИ.

Отказът е издаден в предвидената от законодателя писмена форма и е мотивиран, с оглед посочените в него фактически и правни основания за издаването му, но същият е незаконосъобразен, като постановен в несъответствие с материалноправните изисквания на закон.

Съгласно чл.6, ал.1 от ЗОБВВПИ, огнестрелните оръжия в зависимост от предназначението и техническите си характеристики биват за служебни или за граждански цели. В ал.2 са предвидени огнестрелните оръжия, които могат да се придобиват и съхраняват за служебни цели - охрана на собствеността, за самоотбрана, както и за други разрешени дейности, посочените огнестрелни оръжия, а в ал.3 тези за граждански цели - самоотбрана, лов, спортни дейности, учебни стрелби, колекциониране и като реквизит за театрални, филмови и други постановки.

В ЗОБВВПИ е предвиден различен ред за получаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, според това дали ще се ползват за служебни или за граждански цели. В този смисъл в чл.81, ал.1 от закона, е предвидено, че за получаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица, заявлението се подава до  директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по постоянен адрес, придружено от посочените документи. Съответно в ал.2 е предвидено, че когато се касае за търговци,    спортни и културни организации и ловни сдружения, които са получили разрешение за придобиване и съхранение, до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение на огнестрелните оръжия и боеприпасите за тях, се подава заявление по образец за издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на своите служители или членове, като в ал.3, е предвидено, че в заявлението по ал.2 се посочва основанието за издаване на разрешението и документите които следва да се представя.

Съгласно разпоредбата на чл.58, ал.1, т.10, предл.1 от ЗОБВВПИ, разрешения за придобиване и/или съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия, разрешения за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях не се издават на лице, което няма основателна причина - самоотбрана, ловни цели, спортни цели, културни цели, колекциониране, която по несъмнен начин обосновава издаването на разрешение. С оглед така извършеното изброяване на основателните причини да бъде издадено разрешение, следва да се приеме, че тази норма касае единствено издаването на разрешение за придобиването, съхранението и/или и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за граждански цели, с оглед изричното изброяване на гражданските цели в нормата на чл.6, ал.3 от закона.

 В случая, от дружеството жалбоподател е подадено заявление по чл.81, ал.2 от ЗОБВВПИ, тоест исканото разрешение е за носене и употреба на оръжие за служебни цели, а отказа е мотивиран с нормата на чл.58, ал.1, т.10, предл.1 от ЗОБВВПИ, която норма не е приложима при издаване на тези разрешения касаещи огнестрелни оръжия за служебни цели, поради което постановения отказ е незаконосъобразен.

На следващо място, не е спорно, че дружеството-жалбоподател осъществява дейност по охрана, като по делото са представени два лиценза издадени от МВР - № 2367/13.11.2012г. и № 2368/13.11.2012г. първия от които за извършване на дейности по чл.5, ал.1, т.3 от Закона за частната охранителна дейност – охрана на мероприятия, а втория по т.2 – охрана на имуществото на физически или юридически лица. Дружеството е получило разрешение № 20160188013/21.03.2016г. на директора на ОД на МВР гр.Бургас, за придобиване на 3бр. за служебни цели късоцевно огнестрелно оръжие (пистолет, револвер) и боеприпаси, разрешение № 20160192830/07.04.2016г. и разрешение № 20160192821/07.04.2016г. и двете на директора на ОД на МВР гр.Бургас, за придобиване на по 1бр. за служебни цели късоцевно огнестрелно оръжие (пистолет, револвер) и боеприпаси. Съответно представено е и разрешение № 20170395081/02.11.2017г. на началника на РУ Несебър, с което на дружеството е разрешено да съхранява посоченото късоцевно огнестрелно оръжие.

След като дружеството осъществява търговска дейност по охрана и е получило изискващите се лицензи по ЗЧОД, то оръжието му е необходимо за служебни цели и на това основание, вече има издадени разрешения за закупуване и съхранение на огнестрелни оръжия. В административните производства по издаване на тези разрешения е извършена преценката за необходимостта на дружеството от придобиване на оръжие за служебни цели. В производството по издаване на разрешение за носене и употреба на оръжие от неговите служители, следва да се извърши единствено преценката дали по отношение на конкретно посочените служители са налице изискванията на нормата на чл.58, ал., т.1-т.9, но не и по т.10, тъй  като както беше посочено вече, тя касая разрешенията за носене и употреба на огнестрелно оръжие за граждански цели. В тези случаи оръжието е необходимо във връзка с изпълнение на трудовите функции на посочения служител на дружеството. В този смисъл следва да се има в предвид и нормата на чл.94, ал.1 от закона, съгласно която, когато лицата по чл.81, ал.2 осъществяват дейност по охрана, техните служители, получили разрешение за носене и употреба, при осъществяване на охранителна дейност могат да носят само огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за служебни цели, като през останалото време те се съхраняват в обектите, посочени в разрешението за съхранение.

С оглед на представените в хода на административното производството доказателства се установява, че К.С. К. – лицето за което се иска издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие, е служител на дружеството на длъжност „организатор охрана“, навършил е 18 години, завършил е висше образование, не е осъждан, не е установено да страда от психическо разстройство, да е настаняван в лечебно заведение по глава пета, раздел ІІ от Закона за здравето, да е лекуван за употреба на наркотични вещества, да е настаняван в заведение за отрезвяване, да е нарушавал обществения ред за което да му е налагано административно наказание, да са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие, да е получавано уведомление по чл.182, ал.2, т.2 или по чл.221, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съответно преминал е курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие, поради което са налице предвидените от законодателя предпоставки за него да бъде издадено исканото разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси, за служебни цели. Ето защо  обжалвания отказ следва да бъде отменен и на основание чл.173, ал.2 от АПК преписката, образувана по повод подаденото от дружеството-жалбоподател заявление, следва да бъде върната на административния орган за ново произнасяне, съобразно мотивите на настоящото съдебно решение.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение рег.№ 304р-7686/05.04.2018г. на началника на РУ Несебър, при ОД на МВР гр.Бургас, с което е отказано издаването на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него по ЗОБВВПИ, /за служебни цели, на длъжност „организатор охрана“/, на К.С. К. с ЕГН: **********, с постоянен адрес гр.Свети Влас, ул.“Цар Симеон“ № 59, искано от „Аркус – Сигурност Бургас“ ООД.

 

 

 

 

ВРЪЩА преписката на началника на Районно управление Несебър, при ОД на МВР гр.Бургас, за произнасяне по заявление вх.№ 304000-6446/2017г. подадено от „Аркус – Сигурност Бургас“ ООД с ЕИК: ***, съобразно указанията на съда за тълкуването и прилагането на закона.

 

 

 

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

 

СЪДИЯ: