ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 03.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети юли                                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: Христо Колев

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1169 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:17 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Аркус сигурност Бургас“ООД, редовно призован, се явява адвокат Г.С., с пълномощно от днес.

За ОТВЕТНИКА Началник на Районно управление Несебър при ОДМВР-Бургас, редовно призован, представител не се явява.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Колев.

ПРОКУРОРЪТ: На основание чл.16 от АПК моля да конституирате като страна по делото Прокуратурата на Република България, поради наличие на важен и значим обществен интерес.

Съдът с оглед така направеното изявление от прокурор при Окръжна прокуратура Бургас и на основание чл.16 от АПК, във вр. с чл.154, ал.1 от АПК,

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА като страна в производството Прокуратата на Република България.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „Аркус сигурност Бургас“ ООД против решение рег.№304р-7686/05.04.2018г. на началника на Районно управление Несебър при ОДМВР Бургас, с което на дружеството е отказано издаването на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси за него по ЗОБВВПИ, за служебни цели на длъжност „организатор охрана“ на Калин С. Калев.

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по издаване на обжалваното решение.

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата. Моля да приемете представените писмени доказателства. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

ПРОКУРОРЪТ: Да се приеме представената преписка. Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания.

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да отмените обжалваното решение, като незаконосъобразно. Административният орган е сезиран със заявление към което са приложени всички изискуеми по закон документи. Изложени са и мотиви в писмо, защо се иска издаването на това разрешение. Причината е за това, че жалбоподателят се занимава с извършването на охрана, като същият през последните години участва в обществени поръчки, като в повечето изисквания към тях е задължително условие е служители на дружествата да разполагат с разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси по ЗОБВВПИ. Същите мотиви са посочени в мотивационно писмо към заявлението, като считаме че в този случай основанието е пределно ясно. В случай, че на административния орган са били необходими допълнителни документи, същият е следвало да даде указания на жалбоподателя, за да ги представи. Също така подкрепям посоченото в жалбата, че не е приложима разпоредбата на чл.58 ,ал.1 т.10 предл. 1 от ЗОБВВПИ, тъй като тя касае издаване на разрешение за лични цели, а в случая се касае за фирма, която да предоставя оръжие на своите служители и органът е сезиран по чл.81, ал.2 от закона. В този смисъл моля, да отмените обжалваното решение и да върнете преписката на административния орган с указания за произнасяне по нея.

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че така постановеното решение от ответника е правилно и законосъобразно. Същото е мотивирано, като видно от него основното основание за отказ в случая, е че фирмата жалбоподателя иска издаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси на лице „организатор на охрана“, с което се цели да съхранява оръжие, което след това да бъде предоставено на служителите в самата фирма. По същество се цели изменение на охраната от невъоръжена във въоръжена за конкретното местоизпълнение, което до този момент не е постъпило. Същото означава, че ще следва да бъдат издадени разрешения за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси и на други служители в тази фирма, т.е. изцяло да се измени охраната от невъоръжена във въоръжена в к.к. Слънчев бряг, като липсва в това искане това нещо и не са представени мотиви за необходимостта от преобразуването и́. Няма в мотивационното писмо причина, която основателно да посочи нуждата от въоръжена охрана на този огромен курортен комплекс, който се покрива от жалбоподателя с охрана. В тази връзка е видно, че служебните цели надхвърлят многократно, това което искат, а именно издаването на разрешение за носене и употреба на огнестрелно оръжие и боеприпаси само на едно лице. В случая искането е за преминаване във въоръжена охрана в този регион, който е особено чувствителен предвид курортния му характер и отказа да се издаде такова разрешение на едно лице, считам че е правилен и законосъобразен, издаден в рамките на компетентността на началника на РУ Несебър и моля да постановите решение, с което оставите без уважение жалбата. В чл.58, ал.1 от ЗОБВВПИ не са изчерпателно изброени основанията, а примерно и могат да бъдат приложими и в настоящия случай.

АДВОКАТ С.: Във връзка с изложените аргументи от страна на прокурора, че се цели изцяло подмяна на охраната от невъоръжена във въоръжена, считам същите за неоснователни. На първо място законът не забранява фирма, която се е занимава с невъоръжена охрана, да започне да се занимава с въоръжена. Същото противоречи на целите на създаване на дружеството, а именно да осъществява търговска дейност. Разрешението се иска в полза на дружеството-жалбоподател, а не в полза на конкретно физическо лице - Калев. То ще бъде издадено на жалбоподателя и оръжието ще бъде по определен ред предоставено на този служител и само във връзка с изпълнение на служебните му задължения, като при всяко започване на работния ден ще му бъде предоставяно и в края на работния ден прибирано. Оръжието се съхранява в склада, за който жалбоподателят има издадено разрешение от РУ Несебър. Аргументите, че к.к. Слънчев бряг е място, където следва два бъде ограничено носеното на оръжие, в този случай считам за неоснователно, защото по този начин жалбоподателят, чрез своите работници само може да допринесе за спазването на реда, но не и да навреди.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: