ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 13.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тринадесети септември                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1169 по описа за 2016 година

На именното повикване в 11:36 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Д.М., редовно призован, не се явява. За нея адвокат М., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на община Созопол, редовно призован, се явява адвокат Й., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на К.Д.М. против заповед №8-Z721/14.05.2016г. на кмета на община Созопол, с която  е разпоредено да бъде премахнат незаконен строеж „едноетажна постройка с навес и тоалетна”, находящ се в имот с кадастрален идентификатор 67800.501.303, гр.Созопол.      

 

АДВОКАТ М.: Поддържам предявената пред Вас жалба и твърдението ни, че липсват основания за издаване на процесната заповед. Моля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, за което представям молба с формулирани въпроси. Представям същата с препис за другата страна. Във връзка със спора и твърденията за годината на изграждане на процесния строеж, твърдим че е стар строеж и така е придобит от жалбоподателката, във връзка с което моля да допуснете до разпит един свидетел, който да бъде разпитан в следващото заседание, при режим на довеждане. Ние твърдим, че строежът е извършен преди 1991 година.

 

АДВОКАТ Й.: Оспорвам жалбата като неоснователна.  Ние не спорим, че строежът е извършен до 1991 година. Не се противопоставяме на искането за допускане на експертиза с цел изясняване всестранно на фактическата обстановка. Не се противопоставяме и на така формулираните въпроси. Имам искане, предвид на това, че производството пред административния орган, видно от приложените по преписката доказателства е образувано по жалба на съседите и предвид обстоятелството, че спорните строежи се намират на границата на имотите и с оглед включително и изложените в жалбата  съображения, които безспорно установяват и това, и предвид, че решението би имало съществено значение и за съответните лица, на основание чл.153, ал.1 от АПК, ще моля да бъдат привлечени като заинтересовани страни в настоящото производство лицата А. Г. и В. Д. М. и двете с адрес за призоваване гр.С.. Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

АДВОКАТ М.: Ние сме на ясно, че съседите са предявили жалба, но практиката на Върховен административен съд е такава, че заявителите, подалите жалба, в производството по  чл.225 от ЗУТ не са заинтересовани лица и ако имаше отказ не могат да обжалват това. Противопоставям се на искането за конституиране на заинтересовани лица в процеса.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите поставени от процесуалния представител на жалбоподателя в нарочна молба представена в днешното съдебно заседание, както и на въпроса – ДОПУСТИМ ли е бил строежа по действащите градоустройствени планове и по правилата и нормите по време на извършването му или съгласно ЗУТ?

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на  300 лева, вносими от жалбоподателя, в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответния платежен документ.

 

Вещото лице ЩЕ БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕНО след представяне на доказателство за внесен депозит.

ДОПУСКА искания от жалбоподателя един свидетел при режим на довеждане, който да бъде разпитан в следващото съдебно заседание.

УКАЗВА на жалбоподателя, че ако свидетелят не бъде доведен в следващото съдебно заседание, определението за неговото допускане ще бъде отменено.

 

Съдът счита направеното искане за конституиране на заинтересовани страни за неоснователно.

С оглед предмета на спора – обжалване на административен акт, издаден по реда на чл.225 а, ал.1 от ЗУТ, страни в съдебното производство следва да бъдат само органът издал процесната заповед и адресатът, спрямо когото тя е насочена – жалбоподателя К.Д.М.. А. Т. Г. и В. Д. М. не са адресати на заповедта и спрямо тях не са налице материалните предпоставки за конституирането им като заинтересовани страни в процеса, тъй като с издаването на процесната заповед и разпоредените с нея правни последици не се засяга тяхната правна сфера, доколкото не се създават права, не се вменяват задължения или засягат законните им интереси. Твърдяното вещно право на собственост върху съседен имот не може да обоснове защитим законен интерес при оспорването на заповед, издавана по реда на чл.225 а, ал.1 от ЗУТ.

С оглед на гореизложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането на адвокат Й. за конституиране на А. Т. Г. и В. Д. М., като заинтересовани страни в производството по обжалване на заповед №8-Z721/14.05.2016г. на кмета на община Созопол.

Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от днес пред Върховен административен съд.

 

        

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.11.2016 г.  от 11.10часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Делото да се докладва в закрито заседание след представяне на доказателство за внесен депозит за определяне на вещо лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: