ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 25.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети  април                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1169 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:39 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Д.М., редовно призован,  не се явява, за нея адвокат М., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на община Созопол, редовно призован, се явява адвокат Й., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Б..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е допълнително заключение от вещото лице Б., което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме с допълнителното заключение на вещото лице. Да се изслуша в днешното съдебно заседание.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като същото е със снета самоличност по делото от предходното съдебно заседание и ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Представила съм допълнително писмено заключение с приложени към него копия от разписен лист и от заповед на Министерски съвет, Комитет по териториално и селищно устройство и Приложение №2 – 5бр. снимки, които поддържам. Нямам какво да допълня към момента.

Искам да внеса една корекция на стр.2 от констативно-съобразителната част на 4 ред съм записала къща на „Борис Петков Караиванов“ да се чете „Караманов“

 

 АДВОКАТ М.: Сградата коя сграда в имота касае?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Касае се за основната сграда в имота, където е процесният строеж, която в разписния лист е дадено като жилище 1 1/2 етажа, полумасивно жилище, даже паянтово такова, пише „ПЖ“. В разписния лист е посочено така, така е и в трасировъчния лист, но теренът е идентичен, с този който е по- плана и по- удостоверението.

 

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

АДВОКАТ Й.: Искам да направим едно уточнение във връзка представеното писмо от НИПК, а именно с оглед основното застрояване  на сградата и допълващото застрояване, което фактически се явява клозета, по принцип от това писмо, след като направихте съпоставка с другите документи за коя сграда се отнася.  В основната сграда има ли предвидена тоалетна?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: За основната сграда се касае удостоверението и писмото на НИПК. В основната сграда има тоалетна, но тази тоалетна не работи, вътре има едно старо гърне изпочупено, паднала част от зида,  не е вързано към канализацията, изоставено. Това е едно помещени,е което е било някога на времето тоалетна. Това е на втория етаж.

 

АДВОКАТ Й.: При всички случаи е била предвидена тоалетна за основната сграда.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Казах, вече че видях помещение,  в което има гърне, което не се ползва, не е вързано към канализацията. Това е което видях.

 

АДВОКАТ М.: Следва да се преценява какво се има впредвид под къща в парцел. Това което е било построено е съществувало към 10.06.1975г., което се декларира като паметник на културата, защото от събраните доказателства към този имот към 1975година е била тоалетната и част от навеса. Това е построено, ние друга сграда на допълващо застрояване там нямаме. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

АДВОКАТ Й.:  Относно поставените допълнителни въпрос, мисля, че следва да изясним това което е незаконното строителство и което касае заповедта  допълващо застрояване ?

 

 ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: За мен е допълващо застрояване.

 

АДВОКАТ Й.: Допълващото застрояване може ли да се премахне самостоятелно.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Може да се премахне самостоятелно, като  говоря за това което е за малката сграда в двора едноетажната, на която е стъпила тоалетната. Това сме го коментирали при изслушване на основното заключение.

 

АДВОКАТ М.: На тези въпроси е отговорено вече.

 

АДВОКАТ Й.: В тази връзка искам да питам, запазва ли се по принцип по съответните застроителни планове това допълващо застрояване?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Отразено е само в един от плановете.

 

АДВОКАТ Й.: Ставаше дума, че основната сграда, фактически както вещото лице определи и допълващото застрояване за което говорим, в писмото на НИПК за  основната сграда ли се касае?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ  Б.: Както е дадено в писмото на НИПК се касае за основната сграда.

 

АДВОКАТ М.: Искам да заявя,  че част по сега поставените въпроси  вещото лице вече е отговорило на 14.03.2017г. и устното становище е прието като експертно заключение.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице. 

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 100 лева, от които 50 лева платими от внесения от депозит /л.81 от делото/ и 50 лева платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

УКАЗВА на жалбоподателя в случай, че не бъдат представени доказателства за внасяне на допълнително определеното възнаграждение , за сумата ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

         СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ М.: Уважаема г-жо съдия, моля да се отмени обжалваната заповед по изложените съображения в сезиращото оспорване, които поддържам и към настоящи момент, както и  с оглед разпоредбата на  чл.197 от ЗУТ. Поддържаме твърдението за разминаване на  действителните фактически съществуващите постройки и посочените в заповедта, тяхно описание и доводите, че част от разпореденото за премахване не носи белези на строеж, а на преместваем обект и твърденията за търпимост. Подробни съображения ще изложа в писмени бележки в указан от Вас срок. Моля да бъдат присъдени в полза на доверителя ми направените по делото разноски за тази инстанция.

 

АДВОКАТ Й.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. Първо поради липса на доказани процесуални нарушения  в заповедта, оспорения административен акт.

 Второ, с оглед събраните по делото доказателства, конкретно - основно и допълнително заключение на вещото лице безспорно се установява, че строежът предмет на заповедта е допълващо застрояване, допълваща постройка която за която липсват строителни книжка, т.е. незаконно построена, която не се запазва по застроителните планове  и която не черпи защита като културно наследство, предвид липсата на законност на строителството и изричното писмо на НИПК.      Освен това, моля да се има предвид, че липсват и условия за търпимост предвид, че не се запазва по застроителните планове и накрая  безспорна е възможността за самостоятелното и премахване, като незаконно допълващо застрояване на двуетажната сграда.

Моля за решение в този смисъл.

 

АДВОКА М.: Белегът допълващо застрояване не е включен в мотивите за издаване на заповедта.

 

АДВОКАТ Й.: Уточнявал съм и съм имал, предвид строителството предмет на заповедта. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото разноски.

 Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  10.52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: