ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 24.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти януари                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  1169 по описа за 2016 година

На именното повикване в 09:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Д.М., редовно призован, се явява лично и с адвокат М., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Созопол, редовно призован, представител не се явява.

 

Не се явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Б., редовно уведомена.

 

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице Б., което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

АДВОКАТ М.: Уважаеми административен съдия, направили сме оспорване на констатациите на обжалваната заповед за  годината на построяване на т.нар. „ постройка  с навес”, за която пише че е извършено строителството в периода от 1991г. до 2001г., а  ние твърдим че е построена в много по-ранен период, вкл. и за търпимостта на строежа. В тази връзка, моля да се допусне до разпит един свидетел, който водим в днешното съдебно заседание. Необходимо е също изслушването на свидетеля преди изслушване на вещото лице.

Съдът счита направеното искане на процесуалния представител на жалбоподателя за допускане на свидетелски показания за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И: 

 

ДОПУСКА искания от процесуалния представител на жалбоподателя свидетел.

 

Свидетелят е въведен в залата.

 

Съдът СНЕМА самоличността на свидетеля както следва:

 

М. В. М.- години, български гражданин, неосъждан, без родствени връзки със страните. предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК за лъжесвидетелстване, ОБЕЩАВА да говори истината.

 

АДВОКАТ М.: Кажете какво знаете за процесната къща? Познавате ли К.? Кога се построи навеса, основната сграда? Разкажете всичко, което знаете за къщата?

 

СВИДЕТЕЛЯТ М.: Познавам бащата на жалбоподателката К.. Живея в Созопол. Винаги съм живял в Созопол, старата част. Живея на съседна улица на тази на жалбоподателката, близко сме. Д.Б. се казваше бащата на К.. Той живееше там където е къщата на жалбоподателката. К. често я виждам в къщата. Често посещава имота. Построиха в дъното, отзад тоалетната, навеса, стената, която е там. Имаше голям навес, много голям навес и дори имаше точно пред тях смокиня и още продължава да е там смокинята. С Б. се познаваме, тъй като моята жена е от Елхово и той там работеше, и оттам се познаваме с него. Навесът е дървен навес, по-голям е от тази стая, може би по-голям от 20-30кв.м., не съм го мерил. Тоя навес предпазваше всичко, което е там да не се мокри, да не влиза вода, имаха дори животни. Навесът да кажа откровено, присъствах когато го правиха. Ние с Б. правихме кофража за да го циментираме и там построихме тоалетната. Този кофраж преди 50 години го правихме. Тогава направихме тоалетната. Получи се като тераса, равна и закриваше всичко там. Там беше на едно ниво. Терасата е голяма и всичко се закриваше.

 

АДВОКАТ М.: Моля да се предяви на свидетеля снимковия материал от заключението на вещото лице Б..

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на свидетеля снимков материал приложен към заключението на вещото лице.

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Снимката на първата страница на заключението е основната сграда. Има два входа единия на сградата, а другия за двора където е терасата. Той е строител - Б. и заедно с него кофража правихме. Тоалетната не се вижда на тази снимка, но е някъде зад вратата, на втория етаж е. Под терасата имаше една стаичка там. На снимката 3 от заключението е тоалетната от лявата страна на снимката, не където са дрехите. Стълбите на снимка 4 са за къщата. Има вход  на равно ниво от към къщата и има вход към терасата. На снимка 7 се вижда входа на къщата в ляво и като завиеш пак в ляво е терасата, а до него е навеса. Съседите М. не живеят там. Те имат къща, една малка отзад. Там на времето имаше тоалетна, но я ликвидираха. Процесната тоалетна е правена преди повече от 50 години. Последните години не помня да е имало ремонти. Все едно и също е, както преди 50 години. Тя е стара постройка. Основната къща от Б. знам, че е от преди 200 години. Прозорците, които се виждат зад прането са на съседите. Където се вижда прането е навеса. Навесът е правен  много отдавна, дървен и след това го направиха да стане циментов. Аз дървения навес го заварих. Така си го спомням. Навесът на 3 снимка, който се вижда така съм го запомнил, а преди това беше стар дървен навес. На този навес са правили нещо, строили са нещо преди около 1940-50 г..

 

АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към свидетеля. Желаем да се изслуша заключението на вещото лице, поради което моля да насрочите делото за друга дата. Нямам други доказателствени искания към момента.

 

Съдът с оглед на обстоятелството, че вещото лице не се явява в днешното съдебно заседание, счита че делото следва да бъде отложено за друга дата за да се изслуша заключението му, поради което ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 14.03.2017г. от 11.00часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице С.Б..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 09.19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: