ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 14.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети март                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1169 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Д.М., редовно призован,  се явява лично и с адвокат М., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на община Созопол, редовно призован, се явява адвокат Й., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Б..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице Б., което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша в днешното съдебно заседание.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

С.Г.Б. - години, български гражданин, неосъждана, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Нямам какво да допълня към момента.

   

АДВОКАТ М.: По първия въпрос относно търпимостта, запознахте ли се със свидетелските показания от предходното съдебно заседание от 24.01.2017г. и ако да, може ли техническото възникване на отделните постройки, логически да е така, както казва свидетеля?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Запознах се със свидетелските показания дадени по делото и е възможно технически възникването на постройките по този начин, тъй като терасата е от каменния зид на съседния имот до основната къща в имота. Това е плоча над постройката, покривна плоча на едноетажната сграда и в същото време се явява тераса на втория етаж. Това което видях е, че едноетажната постройка стига до 1,70м. до каменния зид на съседния имот. Едноетажната постройка, покривната плоча, която представлява терасата е допряна към основната сграда, като нейната североизточна фасада е на около 1,70м. от зида, изпълнен по имотната граница  с имот 342, като празното пространство, получено под плочата, между зида на постройката и този зид, отпред е затворено с дъски и се оформя малък склад, който се вижда на снимка 9 и 10 към заключението ми. Тази последователност за която говори свидетелят на постройките е възможна.

 

АДВОКАТ М.: Свидетелят говори, че изграждането е от преди 50 години, това което видяхте Вие, от вида на сградите, състаряването на сградата, възможно ли е да са построени тогава?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Не бих могла да кажа кога е изпълнен, тъй като постройката и сградата са в много лошо състояние. Много са стари, не мога да се ангажирам с година, но са стари, сградите са  пропукани, провиснали.

 

АДВОКАТ М.: На въпрос 1 и 2, където описвате отделните сгради, описвате освен двуетажната масивна сграда , която не е предмет на заповедта и полумасивна постройка върху откритата тераса, това  тоалетната ли е?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Да, това е тоалетната и се вижда на снимка 5 към заключението.

 

АДВОКАТ М.: Имаме дървен навес, а отдолу какво има?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Отдолу има едноетажна постройка под плочата, която се вижда на снимки 9 и 10 към заключението.

АДВОКАТ М.: Има два навеса дървен навес и навес?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Едното е съвсем паянтово навесче, което е на входа на къщата и тоалетната, което е тясно и достатъчно да се дръпне и ще падне. Това навесче едва е закрепено, а другият навес е по- стабилен и той може да се демонтира. Захващането на плочата е само с колони и не може да се види как е хваната колоната, но най-вероятно е с планки и болтове.

 

АДВОКАТ М.: Кое изпълнява функцията на подпорна стена и кое е стъпило на подпорната стена?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Имаме каменен зид към имот 342, изпълнен  по цялата имотна граница, част от който се вижда  на снимка 8, и  на снимка 9. Този зид е с височина 2,20м., мисля. На снимка 13 към заключението, тухленият зид е по югоизточната част на имота, от двете страни е зида. Подпорната стена се явява на другия имот по североизточната граница, като целия този ъгъл е с каменна зидария, като североизточният зид представлява стената на едноетажната постройка. На югоизточната страна има камен зид и отгоре надстроено с тухлена зидария, като парапет. Това се вижда на снимка 6, тухлите от дясната страна. Вижда се и на снимка 8, където е зидът към имот 342. Там се вижда каменния зид и надстройката с тухли.

 

АДВОКАТ М.: Може ли да кажете каква е денивелацията в имота? Относно другия навес той какво представлява?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Има денивелация по целия терен. Тя е повече в другата посока, а именно в посока югозападната граница. В североизточната има също денивелация, но не мога да я уточня видимо, трябва да се измери.

Навесът, така наречената тераса стига до тази каменна стена и е свързана с нея. Тя представлява покрив на едноетажната сграда. Подпорната стена е фасада на сградата на съседния имот. Навесът би трябвало да стъпва на тази стена, защото е покрив.

 

АДВОКАТ М.: Да се приеме заключението на вещото лице.

 

АДВОКАТ Й.: При изследванията, които сте направили на място, при проверка в община Созопол, установихте ли някакви документи за строителството на тази сградата?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Не, не установих да има някакви строителни документи.

 

АДВОКАТ Й.: Фактически Вие сте изследвали и картен материал, може ли да отговорите, запазва ли се по плана една такава постройка?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Не, не се запазва. В застроителния план не е показана едноетажната постройка. Тя е показана на една скица-виза за проектиране от 1990г. мисля, но по плана я няма и не се запазва. Сложила съм снимка от застроителния план, където я няма тази сграда, а именно снимка 12 от заключението, където в зелено съм оцветила и се вижда, че я няма.

 

АДВОКАТ Й.: Казвате, че е долепена едноетажната сграда, строителството което е извършено там съединено ли е с другата сграда или само е долепено до него, т.е. това свързано застрояване ли е?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: От трите страни има изпълнени зидове на едноетажната постройка, като зидът на къщата е зид и на едноетажната постройка. Постройката е показана в кадастралния и регулационен план на Созопол, но я няма в застроителния план, това е на снимка 11 към заключението.

 

АДВОКАТ Й.: Навесът разглобяем ли е?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Напълно разглобяем е и в отговор на последния въпрос дали може да се смята за допълващо застрояване, съм записала, че едноетажната постройка сама за себе си може, но без навеса и тоалетната. Навесът е напълно разглобяем. Навесът не е покрив, той е продължение на тоалетната на терасата. На снимка 3, 7, 6 и 5 се вижда тоалетната, като съм снимала от всички посоки за да го покажа

 

АДВОКАТ Й.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице. 

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 400 лева, от които 300 лева платими от внесения от депозит /л.41 от делото/ и 100 лева платими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

УКАЗВА на жалбоподателя в случай, че не бъдат представени доказателства за внасяне на допълнително определеното възнаграждение , за сумата ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

АДВОКАТ М.: Представям удостоверение от 30.01.2017г. от сегашния  Национален институт за недвижимо културно наследство, от което е видно, че строежът и сградата в парцел ХІІ-341, кв. 32, който е идентичен с имот посочен с идентификатор 67800.501.303 има статут, съгласно Закона за паметниците на културата, като се позовава и на разпоредбата на чл.197, ал.1 от ЗУТ относно възможността да бъдат премахване такива строежи след съгласуване с Министерство на културата, каквото твърдим, че в производството не е получаван от издателя на акта. Ако се спори за идентичността, тъй като се ползват данни по парцели и името Караманови.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Парцел ХІІ-341 е процесният имот, а старите номера ги нямам, а съседния имот е ХІІІ-340.

 

АДВОКАТ Й.: Оспорвам липса на идентичност между имотите. Второ, моля да се има предвид, че удостоверението не обективира въпросния обект на заповедта за премахване, тъй като се говори за жилищна сграда, без да е конкретизирано коя е тя, а от заключението на вещото лице е видно, че в имота има няколко такива. Става дума първо за двуетажна сграда, която по презумпция може да се приеме, че е основния строеж, като в днешното съдебно заседание от заключението на вещото лице се установи едноетажен обект предмет на оспорваната заповед, която се явява допълващо застрояване. В този смисъл и предвид липсата на идентичност считам, че представеното в днешното съдебно заседание удостоверение е ирелевантно за съществото на спора или поне няма конкретика към сградата, която е предмет на оспорваната заповед. В този смисъл считаме, че това доказателство по никакъв начин не е относимо, още повече, че поради безспорно установената незаконност на строителството или по-скоро липса на строителни книжа, жалбоподателят не би могъл да черпи права от съответните цитирани разпоредби, свързани с опазване на паметниците на културата.

 

АДВОКАТ М.: Заявявам, че посочения парцел ХІІ-341, кв.32 е недвижимия имот, който в заповедта е посочен по данни от кадастралната карта като имот с идентификатор 67800.501.303, която идентичност е видна от текстовата част на сега приетото заключение. По повод оспорването относно парцел 13, това е стара номерация по предходен план. Това е предходната конфигурация, по предходния план, когато е извършена и регистрация на паметника на културата и безспорно паметникът е жилищната сграда, като сега се приеме заключението на вещото лице, че част от нея е и едноетажната постройка и тоалетната, защото се ползва обща стена. В този смисъл моля да допуснете допълнителна задача да се установи има ли идентичност между парцел ХІІ-341, кв.32 и посочения парцел ХІІІ-477, кв.11, който според нас се отнася за същия парцел, сега УПИ по предходен план.

 

АДВОКАТ Й.: Да, за това се спори, като моля да имате предвид, че основният по принцип елемент и предмет на доказване е идентичност конкретно на постройките, включително и едноетажната сграда предмет на обжалваната заповед за премахване и че ние оспорваме и обстоятелството, че в това удостоверение, представено в днешното съдебно заседание се говори само за жилищна сграда, а е безспорен факта, вкл. и от прието заключение днес, че става дума за няколко отделни сгради, една от които е предмет на процесната заповед. В този смисъл дори и да приемем, че е налице идентичност остава висящ спора за безспорната липсата на строителни книжа и законност на строителството на едноетажната сграда предмет на обжалваната заповед, която безспорно се установи от заключението на вещото лице. В този смисъл съответно не би могло да се черпят права свързани с опазване на културното наследство. Относно искането за допълнителна задача предоставям на съда.

 

Съдът намира направеното искане за допускане на допълнителна задача към съдебно техническата експертиза за основателно и относимо към предмета на спора, поради което

 

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА допълнителна съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като извърши съответно проверки в община Созопол, а при нужда и в Националния институт за недвижимо културно наследство, да отговори на въпроса: Налице ли е идентичност между парцел ХІІ,  пл.№ 341, кв.32 по плана на гр. Созопол и парцел ХІІІ, пл.№ 477 в кв.11 по плана на гр.Созопол, посочен в удостоверение изх.№ 9400-2473/30.01.2017г. на Национален институт за недвижимо културно наследство.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата  допълнителна експертиза в размер на 50лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме  други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.04.2017г. от 10.20ч. за която дата и час страните и вещото лице са уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.44 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: