ПРОТОКОЛ

       

Година 2016,10.10.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На десети октомври                                    две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1168 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.К.С., редовно уведомен, явява се лично и с адв.В.С. с представено пълномощно, находящо се на лист 5 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на РУ на МВР-гр.НЕСЕБЪР, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

         Адв.С.: С оглед редовното призоваване, няма пречки да се даде ход на делото.

 

Съдът констатира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.С.: Депозирали сме жалба срещу заповед за налагане на дисциплинарно наказание на моя доверител, която поддържаме изцяло.

Административната преписка е изпратена, но според нас е непълна.

Моля, ако намерите за основателно, да изискате от насрещната страна да представи документите по предаване на конвоираното лице Д.Д., което е избягало, доколкото твърдя, че конвоирането е било поетапно и предаването от един конвой на друг става срещу съответен подпис и лицата, които са приели лицето срещу подпис са тези, които по норматив отговарят за него. Направили сме такова искане с жалбата, но не виждам ответната страна да е представила такова доказателство.

Моля да задължите ответната страна да посочи полицейският орган по чл.11 от Наредбата за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация, както сме поискали в жалбата, тъй като това е лице, което също носи отговорност по норматив за конвоиране на лице.

В преписката е представен протокол за запознаване с твърдяната процесна Заповед рег.№ 304з-39 от 04.02.2015г., но в нея няма дати на запознаване на служителя, а според моя доверител запознаването е станало (по негов спомен) след процесната дата 08.04. Видно от протокола представен от насрещната страна до момента има служители, които все още не са запознати с тази заповед, което потвърждава тезата ми за ненавременно запознаване с този норматив, поради което моля, ако има други доказателства относно датата на запознаване с въпросната заповед, да бъдат представени. По спомените на моя клиент това е станало след процесната дата.

Доколкото в твърдяното нарушение е посочена норма, която визира посетители с издаден еднократен пропуск, моля да се изиска справка кой и какъв вид пропуск е бил издаден на лицето Д.Д.. Считам, че това е ключов момент, тъй като въпросната норма касае посетители, които доброволно посещават Районно управление Несебър и категорично не следва да се прилага за конвоирани лица, които се водят принудително. Това е смисълът на конвоирането.

         На този етап това са доказателствените ми искания.

        

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

Доказателствените искания на жалбоподателя, поддържани в днешно съдебно заседание от неговия пълномощник съдът счете за основателни, доколкото посредством тях биха се установили допълнителни правнозначими за решаване на делото факти и обстоятелства, поради което намира за необходимо административният орган да бъде задължен да попълни административната преписка с така претендираните доказателства.

В тази връзка  съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА административният орган в 7-дневен срок от уведомяването да представи по делото допълнителни писмени доказателства съобразно доказателствените искания на страната, съдържащи се в т.3 и т.4 в депозираната жалба, като се съобразят и уточненията направени в днешно съдебно заседание от пълномощника на страната.

 

Доказателственото искане, касаещо събиране на допълнителни доказателства относно момента на уведомяването на жалбоподателя в качеството му на служител, който следва да бъде запознат със Заповед рег.№ 304з-39 от 04.02.2015г. на началника на РУП-Несебър, за която се претендира, че е била нарушена от негова страна, съдът намира за необходимо от административния орган да бъдат изискани допълнителни доказателства за датата на запознаването на жалбоподателя с тази заповед, като освен това намира също така изрично да УКАЖЕ на ответника необходимостта от представянето на четливо копие на началната страница на този списък с рег.№ 304р-18217, за който съдът констатира, че съдържа изключително нечетлива дата и в този смисъл не би могло да се констатира датата, на която е съставен този списък.

С оглед изложените фактически основания в обстоятелствената част на административния акт, обосновали по същество неговото издаване, в която обстоятелствена част административният орган се е позовал на разпоредба посочена в тази Заповед № 304з-35 от 04.02.2015г., съгласно която служителите са длъжни да придружат от влизането до напускането на районното управление посетители с еднократен пропуск, съдът намира в тази насока да бъде задължен административният орган да посочи доказателства, в тази насока – на въпросното лице Д.Д. издаван ли е еднократен пропуск, от кой полицейски орган и на какво основание.

Предвид горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА административният орган в 7-дневен срок от уведомяването да представи по делото допълнителни писмени доказателства, касаещи датата на запознаването на жалбоподателя със Заповед рег.№ 304з-39 от 04.02.2015г. на началника на РУП-Несебър.

 

ЗАДЪЛЖВА ответника страна в 7-дневен срок от уведомяването да представи по делото четливо копие на началната страница на Списък с рег.№ 304р-18217 на служителите от РУ-Несебър, запознати със Заповед рег.№ 304з-39/04.02.2015г. относно организацията на пропускателния режим и вътрешния ред в районното управление.

 

ЗАДЪЛЖАВА административният орган в 7-дневен срок от уведомяването да представи доказателства на лицето Д.Д., за което се посочва, че е избягало от районното управление, на въпросното лице издаван ли е еднократен пропуск, от кой полицейски орган и на какво основание.

 

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 21.11.2016г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: