ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер  1035              23 юни  2014  година                   град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ- ми състав, в закрито заседание на двадесет и трети юни, две хиляди и четиринадесета година, в състав:

                                                                                   Съдия: Златина Бъчварова

                                                             

като разгледа  административно дело номер 1168 по описа за  2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството по делото е образувано по жалби на П.Д.В., Р.Д.В.,***, Д.Л.Б. и Г.Л.Г., Н.Б.С. ***, А.С.Г. *** и С.  С.  Л. *** против Заповед № РД-16-313 от 25.04.2014 година на кмета на Община Поморие, с която е одобрен проект за ПУП-ПРЗ на ПИ 57491.505.108 по КК на гр. Поморие, находящ се в кв.113 по регулационния план на гр. Поморие, с който в границите на ПИ 57491.505.108 се обособяват урегулирани поземлени имоти с номера І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ с отреждане „за производствени и складови дейности и УПИ VІІ с отреждане „за движение и транспорт”/частен път/ и ситуиране на свободно застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване.

           С определение №930 от 05.06.2014 година, съдът е разделил производството, като настоящото продължава по жалба на С.С.Л..

           С определение №937 от 05.06.2014 година, съдът, на основание чл.150, т.6 и 7  и чл.151, т.3 във връзка с чл.158, ал.1 и 3 АПК, е оставил без движение жалбата на Л., поради допуснати нередовности- не е посочено в какво се състои незаконосъобразността на административния акт, какво се иска от съда и не е представен  документ за платена държавна такса, като й  е указал, в 7-дневен срок от уведомяването, да изправи нередовностите. Съобщението за тези указания е получено лично от Л. на 12.06.2014 година, видно от приложеното по делото съобщение/л.231 от делото/.

             С молба, вх.№4477 от 13.06.2014 година, жалбоподателят е приложил квитанция за платена държавна такса, но изрично не е уточнил в какво се състои незаконосъобразността на обжалвания административен акт и какво иска от съда. До настоящия момента, жалбоподателят не е изпълнил последните, поради което жалбата /наречена възражение/ като нередовна следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

           Мотивиран от изложеното и на основание чл.158, ал.3 АПК Административен съд – Бургас, VІІІ-ми състав

 

          О П Р Е Д Е Л И :

 

          ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата/наречена възражение/ на С.  С.  Л. *** против Заповед № РД-16-313 от 25.04.2014 година на кмета на Община Поморие, с която е одобрен проект за ПУП-ПРЗ на ПИ 57491.505.108 по КК на гр. Поморие, находящ се в кв.113 по регулационния план на гр. Поморие, с който в границите на ПИ 57491.505.108 се обособяват урегулирани поземлени имоти с номера І, ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ с отреждане „за производствени и складови дейности и УПИ VІІ с отреждане „за движение и транспорт”/частен път/ и ситуиране на свободно застрояване, показано с ограничителни линии на застрояване.

         ПРЕКРАТЯВА производството по административно  дело №1168/2014 година по описа на Административен съд - Бургас.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  подлежи на обжалване с частна жалба в 7- седем дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

                                                             СЪДИЯ: