О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

1061

 

14.05.2018 г., гр.Бургас,

 

         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, осемнадесети състав, в закрито заседание на четиринадесети май две хиляди и осемнадесета година, в състав:

                                                             СЪДИЯ:  Марина Николова

 

         като разгледа докладваното от съдия Николова адм. д. № 1167 по описа за 2018 г., за да се произнесе съобрази следното:

 

Производство е образувано след изпращане по подсъдност от Районен съд гр. Бургас на искова молба от „КАРИСТО 2015“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, к-с „Славейков“, ***, ЕИК:***срещу Община Бургас, с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26 с цена на иска 2054.99 лева. Предвид описаната в исковата молба фактическа обстановка и твърденията на ищеца за наличието на неоснователно обогатяване с процесната сума, РС-Бургас е квалифицирал правното основание на главния иск по чл. 55, ал. 1 от ЗЗД, а правното основание на искането за присъждане на разноски по чл. 78 от ГПК /л. 60/. В проведеното на 19.03.2018 год. съдебно заседание /л. 67-л. 68/, както и в представената впоследствие защита /л. 69-л. 71/ исковата молба е била поддържана от процесуалния представител на ищеца. С Определение № 2939/19.04.2018 год. /л. 72 – л. 74/ РС-Бургас е прекратил образуваното пред него производство и го е изпратил на Административен съд Бургас, приемайки че същото следва да бъде разгледано по реда на чл. 128, ал. 1, т. 6 от АПК.

След запознаване с гореизложеното, настоящият съдебен състав счита, че не е компетентен да разгледа исковата претенция, с която е бил сезиран РС – Бургас. Безспорно, разпоредбата на чл. 128, ал.1, т.6 от АПК установява подведомственост на административните дела, като предоставя в компетентност на административните съдилища делата по искания за обезщетения за вреди от незаконосъобразни актове, действия и бездействия на административни органи и длъжностни лица, но претенцията на ищеца не е за обезщетение за вреди, а за неоснователно обогатяване. Никъде в обстоятелствената част на исковата молба, нито в хода на проведеното съдебно заседание, нито в представената писмена защита не е посочено, че претенцията е за обезщетение за вреди.

Горното води до извод, че вслучай, че Административен съд Бургас приеме и разгледа иска на „КАРИСТО 2015“ ЕООД по реда на Глава единадесета от АПК - ПРОИЗВОДСТВА ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, би възникнал въпроса дали иска да бъде разгледан по чл. 204, ал. 1 /в който случай вероятно исковата молба би била недопустима/ или по ал. 2 от АПК. Последното от своя страна би довело на практика до произнасяне по непредявен иск, още повече, че възможността на ищеца да води такова производство не е преклудирана и същият би могъл да сезира Административен съд – Бургас с такъв иск.

Предвид гореизложеното, настоящият съдебен състав счита, че следва да повдигне спор за подсъдност по настоящото дело, който следва да се разреши съобразно правилото на чл. 135, ал.4 от АПК.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1167/2018 г. по описа на Административен съд гр. Бургас.

 

ПОВДИГА спор за подсъдност между Районен съд гр. Бургас и Административен съд гр. Бургас по предявения иск за обезщетение от КАРИСТО 2015“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, к-с „Славейков“, ***, ЕИК:***срещу Община Бургас.

 

ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд за произнасяне от смесен състав на ВАС и ВКС по реда на чл. 135, ал.4 от АПК.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: