ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 26.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         ХІ-ти административен състав       

На двадесет и шести септември               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

                                                                                                    

Секретар: К. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1166 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Е.М.Г., редовно призована, не се явява; представлява се от адв.М. c  представено пълномощно, находящо се на лист 5 по делото.

 

         За ОТВЕТНИКА Началник на СГКК-БУРГАС, редовно призован, не се явява представител.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА З.Т.К., редовно призован, не се явява; представлява се от адв.М., представя пълномощно;

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ П.Т.В. и В.А.В., редовно призовани, не се явяват; двамата се представляват от адв.Н.Г., представя пълномощно.

 

Адв.М.: Нямам възражения да се даде ход на делото.

Адв.Г.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

ДОКЛАДВА жалбата на Е.М.Г. против Заповед № 18-2392/05.04.2017 г. на началника на СГКК - Бургас, с която е  одобрено изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, одобрени със заповед № РД-18-9/30.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, състоящо се в заличаване на обекти по КККР, а именно: сграда с идентификатор *, СО в сграда с идентификатор *.1, СО в сграда с идентификатор *.2, СО в сграда с идентификатор *.3, СО в сграда с идентификатор *.4, СО в сграда с идентификатор *.5, СО в сграда с идентификатор *.6, СО в сграда с идентификатор *.7, СО в сграда с идентификатор *.8, СО в сграда с идентификатор *.9, СО в сграда с идентификатор *.10, СО в сграда с идентификатор *.11 и СО в сграда с идентификатор *.12.

В обжалваната заповед жалбоподателката Е.М.Г. е посочена като собственик на СО в сграда с идентификатор *.11, който се заличава в КК съгласно заповедта.

 

Адв.М.: Изцяло поддържам жалбата. Нямам нови доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства. Да се приеме административната преписка.

 

Адв.Г.: Оспорвам жалбата. Считам, че заповедта не страда от твърдяните в жалбата пороци. Да се приеме преписка. Оставям на съда да прецени дали да се назначи съдебно-техническа експертиза, по която вещото лице да отговори построена ли е сграда в имота или не е построена сграда в имота. Производството е инициирано в началото на тази година. Ние твърдим, че и към момента няма сграда в имота.

 

Съдът КОНСТАТИРА следното:

Процесуалният представител на заинтересованите страни твърди отрицателен факт. Доколкото твърди отрицателен факт, доказателствената тежест за оборването му не е възложена върху него и по тази причина извършването на съдебна експертиза така, както е поискано от адв.Г. не е необходимо.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, която да установи на място чрез оглед дали има изградена сграда в имота.

 

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно съдържанието на приложеното дело писмо, находящо се на лист 17-18 от делото, както и представените с жалбата писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

Дава ход на устните състезания.

 

Адв.М.: Считам, че от събраните по делото доказателства се доказа незаконосъобразността на процесната заповед и моля същата да бъде отменена. Моля да присъдите на доверителя ми направените разноски, в т.ч. и адвокатско възнаграждение съгласно представените договори.

Ще представя писмени бележки в указан от съда срок.

 

Адв.Г.: Моля да оставите жалбата без уважение. Считам, че заповедта не страда от пороците посочени в жалбата, доколкото в хода на административното производство не са допуснати процесуални нарушения и всички заинтересовани страни са уведомени. Считам, че не е налице спор за материално право между страните.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на пълномощниците на страните 7-дневен срок, считано от днес, да представят писмени бележки по съществото на спора.

 

Счете делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съответния съдебен акт.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.38 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: