ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№976                 дата 07 май 2013 год.              гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 07 май 2013 год.,

 в следния състав:

 

                                                                                    Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар:………………

Прокурор:……………...

 

разгледа адм. дело 1166 по описа за 2013 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.65, ал.4 от ЗОС, във вр. с чл.166, ал.4, във вр. ал.2 и ал.3 от АПК.

Съдът е сезиран с молба, подадена от „Хоризонт” АД, гр.Поморие за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № РД-16-328/22.04.2013г. на кмета на община Поморие, с която, на основание чл.65, ал.1 от ЗОС, е разпоредено изземването на имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор № 57491.502.255 по КККР на гр.Поморие (УПИ ІІІ, кв.70 по плана на града), целият с площ от 1569 кв.м. Молителят посочва, че подлежащият на изземване имот се ползва за осъществяване на търговската дейност на дружеството, представлява сезонен обект „кафе-еспресо”, а предварителното изпълнение на заповедта би нанесло значителни вреди на дружеството, тъй като след прекъсване на елзахранването и водоподаването към обекта, това ще доведе до преустановяване на неговата дейност непосредствено преди активния летен сезон. Счита също така, че би било в полза на обществения интерес запазването на търговския обект, тъй като в изпълнение на наемния договор дружеството осъществява всички необходими мероприятия по поддържане перфектното състояние на имота, в т.ч. зелените площи, парковото осветление, почистването на района, в резултат на което имотът, в който се намира стопанисвания търговски обект е превърнат в приятно и атрактивно място за развлечение и отдих на жителите на града. 

            Депозираното искане за спиране на предварителното изпълнение на обжалваната заповед е процесуално допустимо за разглеждане по реда на чл.166, ал.4, във вр. с ал.2 от АПК, а по същество е неоснователно. 

Заповед № РД-16-328/22.04.2013г. на кмета на община Поморие е издадена на основание чл.65, ал.1 от ЗОС, като с нея е разпоредено изземването на имот – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор № 57491.502.255 по КККР на гр.Поморие (УПИ ІІІ, кв.70 по плана на града), целият с площ от 1569 кв.м. данните сочат, че заповедта е издадена в изпълнение на Решение № 300/30.07.2012г. на Общински съвет – Поморие, видно от което, възложено е на кмета на общината да предприеме действия по изземването на имота. Като фактически основания за изземването са посочени изтичането на срока на наемния договор, по силата на който дружеството е стопанисвало обекта, считано от 2001г., както и обстоятелството, че по предназначение имотът е отреден за озеленяване. Административният орган изрично е посочил, че на основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на заповедта, като се е позовал на предназначението на имота и обществения интерес на гражданите да ползват терена за отдих.

             С разпоредбата на чл.65, ал.4 от ЗОС е дерогиран общият суспензивен ефект на жалбата, закрепен в нормата на чл.166, ал.1 от АПК, съгласно която обжалването спира изпълнението на оспорения административен акт. Видно от посочената норма на чл.65, ал.4 от ЗОС обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго, т.е. законът е придал предварителната изпълняемост на административния акт, издаван по този ред, поради което изричното волеизявление на административния орган да допусне предварително изпълнение на издадената от него заповед е безпредметно и ненужно.

            Законът за общинската собственост, като специален закон, не съдържа в себе си изрична законова регламентация, при наличието на която да бъдат преценявани материалноправните предпоставки за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение, като в тази връзка следва да намери приложение общата  норма на чл.166, ал.4, във вр. с ал.2 от АПК, съгласно която, за да бъде възможно спиране на предварителното изпълнение, в тежест на жалбоподателя е да установи настъпването на значителна или трудно поправима вреда в резултат на предварителната изпълняемост на акта.

В настоящия случай съдът съобрази обстоятелството, че молителят обосновава необходимостта от спиране на предварителното изпълнение на административния акт с преустановяване на търговската му дейност в стопанисвания от него обект и произтичащите от това вреди. Така обосновани, претендираните вреди не се възприемат като съставомерни по смисъла на чл.166, ал.2 от АПК, като представляващи загуби и пропуснати ползи от търговска дейност. Законът не охранява подобен род вреди, свързани с осуетяване на търговската дейност на дружеството и същите не са законово защитими по този процесуален ред. Що се отнася до самия обект и извършените в него подобрения, то отношенията между страните по наемния договор са изрично уредени в сключен анекс от 20.12.2001г. и поправка към него от 14.05.2002г., поради което не следва да бъдат обсъждани за целите на настоящото произнасяне.

С оглед изложените мотиви, не са налице основания по смисъла на чл.166, ал.2 от АПК за спиране на предварителното изпълнение на  Заповед № РД-16-328/22.04.2013г. на кмета на община Поморие, а сочените от молителя фактически основания в тази насока, обосновани с препятстване на търговската му дейност не изпълват фактически хипотезата на посочената правна норма, поради което молбата за спиране на предварителното изпълнение следва да се отхвърли като неоснователна.

Така мотивиран и на основание чл.166, ал.3 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТХВЪРЛЯ молбата на „Хоризонт” АД, гр.*** за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № РД-16-328/22.04.2013г. на кмета на община Поморие.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                               СЪДИЯ: