Р Е Ш Е Н И Е

 

       Номер                 13.01.2009г.                 град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на двадесет и втори октомври две хиляди и девета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Т.Е.

 

при секретаря К.Л. и прокурора В. Ч. като разгледа докладваното от съдия Е. административно дело номер 1166 по описа за 2007 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.156 от ДОПК.

Образувано е по жалба на СД „Миго – С., Т.” със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от Д. Т. В. против Ревизионен акт № 020876/25.07.2007г., издаден от П. И. Г. –главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-421/13.09.2007г. на директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Бургас при ЦУ на НАП. Иска се от съда да отмени оспорвания акт. В съдебно заседание жалбоподателят се представлява от адвокат Н. от БАК, която поддържа заявената претенция, ангажира доказателства, претендира разноски.

Ответната страна – Директорът на Дирекция “ОУИ” – гр.Бургас при ЦУ на НАП се представлява в съдебно заседание от надлежно упълномощения юрисконсулт М., който оспорва жалбата и претендира разноски. Не представя допълнителни доказателства, извън приложените към административната преписка.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за основателно оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Жалбата е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.156 от ДОПК от надлежна страна, в съответствие с изискванията за форма и реквизити и след проведено оспорване по административен ред, което е абсолютна предпоставка за развитие на съдебното производство. Поради това се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е основателна.

Със ЗВР № 429/22.02.2007г. и № 786/21.05.2007г., издадени от началника на отдел „КД” при Дирекция “Контрол” в ТД на НАП – гр.Бургас е разпоредено извършването на ревизия, която да определи задълженията на дружеството по ЗДДС (отм.) в периода от 01.05.2006г. до 12.07.2006г. В хода на административното производство органът по приходите установява, че регистрацията на търговеца по ЗДДС (отм.) е прекратена на основание чл.117, ал.1, т.1 от ЗДДС (отм.), считано от 12.07.2006г. На основание чл.119, ал.3 от ЗДДС (отм.) юридическото лице е начислило данък върху добавената стойност в размер на 206 628,62 лева върху отчетната стойност на разходите за изграждане на хотел, отразени по дебита на сметка 613 “Разходи за придобиване на ДМА”. Ревизиращият екип приема, че тази стойност не е равнозначна на пазарната цена и определя нова данъчна основа в размер на 3 216 400 лева като се позовава на експертна оценка, извършена в административното производство. Върху тази сума е начислен ДДС в размер на 630 957,32 лева, от който е приспаднат определения от дружеството косвен данък в размер на 206 628,32 лева. Разликата от 436 651,68 лева е предложена за установяване с ревизионен доклад № 879/04.07.2007г. С последващ РА № 020876/25.07.2007г., произнесен от орган по приходите, оправомощен със заповед № К 876/04.07.2007г. събирателното дружество е задължено с горепосочената сума. Начислена е лихва за просрочие в размер на 83 345,04 лева. Актът е обжалван пред директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Бургас при ЦУ на НАП, който постановява потвърдително решение. В жалбата, с която е поставено началото на настоящото съдебно производство, СД „Миго – С., Т.” навежда доводи за нищожност на ревизионния акт поради наличие на влязъл в сила РА № 0202163/03.01.2007г. за периода от 01.07.2006г. до 12.07.2006г. По същество излага съображения, че регламентът на чл.119, ал.3 от ЗДДС (отм.) за начисляване на косвен данък върху наличните активи при дерегистрация е изпълнен и оспорва определената в хода на ревизионното производство пазарна цена на наличните активи. В подкрепа на изложените отменителни доводи ангажира съдебно-техническа експертиза и представя писмени доказателства.

При извършената служебна проверка за законосъобразност и обоснованост на обжалвания акт, настоящият съдебен състав констатира, че той е произнесен от некомпетентен орган, поради което се явява нищожен. Този извод се налага по следните съображения:

С ревизионен акт № 0202163/03.01.2007г. са установени задълженията по ЗДДС (отм.) на СД „Миго – С., Т.” за периода от 01.05.2006г. до 12.07.2006г. в размер на 639 550,20 лева и лихва за забава в размер на 45 949,94 лева. Актът е оспорен по административен ред само за периода от 01.05.2006г. до 31.05.2006г. с жалба вх.№ ИТ-00-275/16.01.2007г., но е отменен изцяло с решение № РД-10-82/20.02.2007г., произнесено от директора на Дирекция „ОУИ” – гр.Бургас при ЦУ на НАП. Преписката е върната на органа по приходите със задължителни указания за извършване на нова ревизия. Същата е възложена със заповед № 429/22.02.2007г. от началника на отдел “КД” и обхваща периода от 01.05.2006г. до 12.07.2006г.

Правомощията на регионалния данъчен директор в административното обжалване са регламентирани в чл.155, ал.2 от ДОПК – да потвърди, измени или отмени изцяло или отчасти ревизионния акт в обжалваната част. Извън оспорваната част решаващият орган не притежава правомощия и актът се стабилизира, а последващото му изменение е допустимо единствено при условията на чл.133 от ДОПК. В настоящия случай първоначално произнесеният РА № 0202163/03.01.2007г. не е оспорен за периода от 01.07.2006г. до 12.07.2006г. и е влязъл в сила. По делото не се твърди и не се представят доказателства за изпълнение на процедурата по изменение на задълженията за данъци и осигурителни вноски. От приложените в административната преписка ЗВР № 429/22.02.2007г. и № 786/21.05.2007г. и заповед № 98/31.05.2006г. се установява точно обратното. При това положение процесуалните предпоставките за извършване на повторна ревизия досежно периода от 01.07.2006г. до 12.07.2006г. не са налице, тъй като същият е бил включен в обхвата на ревизионен акт № 0202163/03.01.2007г., който не е обжалван и е влязъл в сила. В настоящия случай производството по чл.113 и сл. от ДОПК е възложено от началника на отдел „КД” при Дирекция “Контрол” в ТД на НАП – гр.Бургас, който не е компетентен да извърши това при условията на чл.134 от ДОПК и произнесеният РА № 020876/25.07.2007г. се явява нищожен.

Предвид гореизложеното, жалбата на СД „Миго – С., Т.” е основателна и следва да се уважи.

По делото е направено искане за присъждане на съдебно-деловодни разноски от двете страни в процеса. След като съобрази разпоредбата на чл.161 от ДОПК и изхода на спора пред настоящата инстанция, съдът намира, че трябва да присъди на жалбоподателя сумата от 12 750,00 лева, представляваща възнаграждение за осъществено от адвокат Н. процесуално представителство в размер на 12 000 лева, хонорар за извършена от вещото лице съдебно-счетоводна експертиза в размер на 700 лева и държавна такса - 50 лева.

 

Водим от горното, Административен съд – гр.Бургас, седми състав

 

Р Е Ш И:

ПРОГЛАСЯВА нищожността на Ревизионен акт № 020876/25.07.2007г., издаден от П. И. Г. – главен инспектор по приходите при ТД на НАП – гр.Бургас, потвърден с Решение № РД-10-421/13.09.2007г., произнесено от директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Бургас при ЦУ на НАП.

ОСЪЖДА Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” – гр.Бургас при ЦУ на НАП да заплати на СД „Миго – С., Т.” със седалище и адрес на управление в ***, представлявано от Д. Т. В. съдебно-деловодни разноски в размер на 12 750,00 лева.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:………………………….