Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

       1223                       21.06.  2018 год.                     гр. Бургас

                                     В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС,ХІІІ-ти административен състав

на четиринадесети юни 2018 год.

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

                           ПРЕДСЕДАТЕЛ :   ПАНАЙО ГЕНКОВ                                   

                                     ЧЛЕНОВЕ :   СТАНИМИРА ДРУМЕВА 

                                                               ДИАНА ПЕТКОВА                                                                                                                                                                       

Секретар    Кр.Линова

Прокурор   А.Червеняков

като разгледа докладваното от  съдия Д.Петкова

канд.дело № 1165 по описа на 2018 г.

          За да се произнесе, взе предвид следното:

           Производството по делото е по реда на чл.208 и сл.АПК във вр. с чл.63 ЗАНН.

          Образувано е по касационна жалба на  Дирекция“ Инспекция по труда“-Бургас против Решение №327/16.03.2018 год.,постановено по анд.№517/2018 год. по описа на РС-Бургас,с което е изменено издадено от касатора НП, като на осн.чл.415в ал.1 във вр. с чл.414 ал.1 КТ е намален размера на наложената имуществена санкция на  „Бетатур“ООД, със седалище гр.София от 1500 лв. на 100 лв.

          Касаторът релевира доводи за незаконосъобразност на съдебното решение поради противоречието му с материалния закон-касационно основание по чл.348 ал.1 т.1 НПК.Сочи, че по делото не е установено наличието на втората предпоставка на състава на чл.415в ал.1 КТ,поради което наказващия орган не е имал основание да квалифицира нарушението като маловажно.Иска отмяна на съдебното решение и постановяване на ново с което оспореното НП да бъде потвърдено.

         В с.з. касаторът редовно и своевременно призован не изпраща представител.

         Ответната страна ,чрез процесуалният си представител оспорва изцяло основателността на жалбата.

         Представителят на ОП-Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба,поради което решението на въззивната инстанция следва да бъде оставено в сила.

         Настоящата съдебна инстанция,след като извърши проверка на оспорения съдебен акт на посоченото в него касационно основание, което съставлява такова по чл.348 ал.1 т.1 НПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН, както и с оглед чл.218 ал.2 АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН приема за установено следното:

        Касационната жалба е процесуално допустима, като подадена в законово установения срок по чл.211 ал.1 АПК, от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210 ал.1 от АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН и при спазване на изискванията на чл.212 АПК във вр. с чл.63 ал.1 ЗАНН.

        Разгледана по същество жалбата е неоснователна.

        С решението, предмет на касационната проверка РС-Бургас е изменил НП №02-001000/27.11.2017 год. на Директора  на Дирекция “Инспекция по труда“ гр.Бургас, с което на „Бетатур“ООД със седалище и адрес на управление гр.София,представлявано от управителя В.А.С. за нарушение на чл.224 ал.1 и ал.2 във вр. с чл.128 т.2 и чл.270 ал.3 КТ и на осн.чл.414 ал.1 КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв. ,като на осн.чл.415в ал.1 във вр. с чл.414 ал.1 КТ е намалил размера  на наложената санкция на 100 лв.

        За да постанови решението си РС-Бургас е  събрал и приобщил към делото по надлежния процесуален ред относимите писмени и гласни доказателства, представени както с наказателното постановление,така и в хода на съдебното производство,което и спомогнало делото да бъде изяснено от фактическа страна.Обстоятелствата изложени в АУАН и НП са проверени от районния съд с допустимите от закона доказателствени средства.Решението е постановено на база събраните доказателства, като съдът е изпълнил задължението си да установи дали е извършено нарушението, както и извършителя на същото.Установената от въззивния съд фактическа обстановка се споделя изцяло от настоящата инстанция.Въз основа на нея решаващият съд е направил правилни и законосъобразни изводи,като не е допуснал нарушение на материалния закон при издаването на обжалвания съдебен акт.В тази връзка изложените в касационната жалба доводи не се споделят от настоящата инстанция.

       Установените по делото факти обуславят извода,че дружеството-работодател не е изплатило до края на м.юни 2017 год. дължимото възнаграждение за положен труд от лицето К.Г. за м.май 2017 год.,както и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за времето от м.август 2016 год. до м.май 2017 год.,при прекратяване на трудовото правоотношение.При това положение правилно въззивният съд е приел че е налице нарушение на трудовото законодателство по смисъла на чл.414 ал.1 КТ,съгласно който  работодател,който наруши разпоредбите на трудовото законодателство извън правилата за осигуряване на  здравословни и безопасни условия на труд,ако не подлежи на по-тежко наказание  се наказва с имуществена санкция или глоба от 1500 лв. до 15 000 лв.Правилно и в съответствие с доказателствата по делото РС-Бургас е приел ,че  тъй като работодателят е изплатил дължимите суми веднага след извършената на 18.09.2017 год.проверка от длъжностните лица от Дирекция „Инспекция по труда“/Авизо от 28.09.2017 год./то имуществената санкция следва да бъде определена по чл.415в ал.1 КТ,който текст се явява привилегирован спрямо санкционираната деятелност.Посочената  норма на кодекса е озаглавена“Отговорност за маловажно нарушение“ и очертава привилегирован състав на всички нарушения по КТ/с изключение на предвидените в ал.2,като процесния случай не попада сред изключенията/,които могат да бъдат отстранени веднага след установяването им и от които не са произтекли вредни последици за работници и служители.В този случай работодателя се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 100 лв. до 300 лв.При тълкуване на цитираната разпоредба се налага извода,че нарушението което законодателят квалифицира като маловажно следва да е за неизпълнение на задължение вменено на съответното административнонаказателноотговорно лице с разпоредбите на КТ, същото следва да бъде отстранено веднага след установяването му по реда предвиден в кодекса, както и от нарушението не следва да са настъпили неблагоприятни за работника или служителя негативни последици.Касационната инстанция счита че в случая са налице всички визирани в разпоредбата на чл.415в ал.1 КТ предпоставки.Дружеството е допуснало нарушение на  чл.224 ал.1 и ал.2 вр. с чл.128 т.2 вр. с чл.270 ал.3 КТ.На второ място нарушението е отстранено веднага след установяването му.По делото липсват каквито и да са доказателства дали от това забавяне са произтекли вредни последици за работника,поради което е налице и другата предпоставка на чл.415в ал.1 КТ.

        Касационната инстанция счита че РС-Бургас правилно е определил и размера на имуществената санкция ,мотивирайки своето решение с липсата на предишни административни нарушения от страна на дружеството-работодател.

       С оглед на изложеното  решението на РС- Бургас като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.При извършената служебна проверка съдът констатира че решението на РС-Бургас е валидно и допустимо.

        Водим от горното и на осн.чл.221 ал.2 АПК във вр. с чл.63 ал.1 изр.2 от ЗАНН съдът

 

                                                     Р   Е   Ш   И

 

      ОСТАВЯ в сила Решение №327/16.03.2018 год. постановено по анд.№517/2018 год. по описа на РС-Бургас.

       Решението е окончателно и не подлежи на обжалване .

 

 

      ПРЕДСЕДАТЕЛ:                         ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

                                                                                   2.