ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 24.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и четвърти септември          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1165 по описа за 2012 година.                     

На именното повикване в 13,15 часа се явиха:

За жалбоподателя „Юнион Тур” ЕООД - София - редовно призован, не се явява представител.

Ответникът - Директор на Дирекция „ОУИ”/сега ОДОП/ Бургас -  редовно призован, се представлява от юк. Ж. с пълномощно по делото.

         Явява  се вещо лице М.Л..

 

Юк. Ж. Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ констатира, че в предходното съдебно заседание е представено заключение от вещото лице.

 

СЪДЪТ пристъпва към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 

М.Й.Л. - ** години, българин, български гражданин, с висше образование, без особени отношения със страните по делото.

Вещото лице е предупредено за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК.

Вещото лице обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

 

В ЗАЛАТА СЕ ЯВЯВА управителят на „Юнион Тур” ЕООД - гр. София – П.П.Н., ведно с адв. С. К. от Адвокатска колегия – гр. София.

 

УПРАВИТЕЛЯТ Н.: Упълномощавам адв. К. да ме представлява по настоящото дело за всички инстанции.

 

СЪДЪТ КЪМ УПРАВИТЕЛЯ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: Разполагате с още двама процесуални представители, оттегляте ли си правомощията  по отношение на тях, или ги запазвате?

 

ОТГОВОР  НА УПРАВИТЕЛЯ: Запазвам ги.

 

СЪДЪТ ЗАПОЗНАВА адв. К. с процесуалните действия, извършено до момента.

 

Адв. К.: Нямам въпроси към вещото лице.

Тъй като вещото лице не е могло да се снабди с всички необходими документи при изготвяне на заключението си, моля, да ми бъде дадена възможност да представя по делото изискани от нас документи с депозирана молба до ЦУ на НАП - гр. София.

Представям кореспонденция с ЦУ на НАП, Офис „Оборище”, относно изискване и снабдяване с необходимите документи по преписката.   В писмо от ответната страна се твърди, че част от изисканите документи не се намират в досието на дружеството. От кореспонденцията е видно, че същите са предадени с приемо-предвателен протокол, част от тях се намират, а част от тях липсват в дружеството и в офис „Оборище” при ЦУ на НАП - София.

Моля, директорът на ТД на НАП да разпореди извършването на проверка, относно това къде се съхраняват в системата на НАП тези документи.

 

Юк. Ж.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ, след като се запозна със заключението на вещото лице

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице Л..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./издаден РКО 500 лева на 24.09.2013г./

 

По направеното доказателствено искане от страна на процесуалния представител  на жалбоподателя, Съдът счита следното:

Спорът между страните в производството е относно реалността на предоставяне на стоки и слуги от трети лица към дружеството-жалбоподател. Вписването или съответно липсата на вписване в дневниците за покупки на издадените фактури, само по себе си не може да бъде основание за признаването или непризнаването на данъчен кредит. Спорът между страните не е дали тези фактури са включени в дневниците за покупки, съответно продажби, а дали доставките на стоки и услуги са извършени.

Предвид изложените съображения, Съдът счита, че не е необходимо събирането на нови доказателства или допускането на допълнителна експертиза по делото.

Съдът счита, че е в състояние да се произнесе по спора с наличните доказателства, които са достатъчни за правилното установяване на фактическата обстановка.

 

По изложените съображения, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ искането за допускане на допълнителна експертиза, както и приема за сведение, а не като доказателства, представените с опис материали, които установяват кореспонденция между жалбоподателя и приходната администрация.

 

Адв. К.: От днес представените доказателства, моля, да приемете като доказателства представените с щемпел „вярно с оригинала” пред от ЦУ на НАП - София по т. 3, 4, 5 и 6. Това са документи от първоначалната ревизия, които се съхраняват в офис „Оборище” на ЦУ на НАП – София и установяват, че ревизиращите органи не са извършили пълна проверка на релевантните доказателства, относно реалността на доставките и техния предмет, не са извършени проверки по последващи доставки. Ревизиращият орган не е изследвал в пълнота всички релевантни доказателства и е постановил порочен акт. Тези доказателства са релевантни по спора и моля да бъдат приети като доказателства по делото.

Моля също така да бъде прието като доказателство и „Възражение” срещу Ревизионен доклад с вх. № 1101280/03.10.2011 г. Ревизионният акт не е издаден в законоустановения срок  предвид ревизионния доклад.

По преписката е представено „Възражение”, но е с друг входящ номер.

 

Юк. Ж.: Да се приеме представеното доказателство ако е относимо по предмета на спора, че е против ревизионния доклад неразделна част от обжалвания по настоящото дело ревизионен акт. По отношение на това дали са допускани нарушения по издаване на ревизионния акт, това е правен въпрос и следва да се установи с крайния съдебен акт.

 

По повторно направеното искане за приобщаване на доказателства, представени в днешното съдебно заседание с опис, Съдът констатира, че доказателствата, които са поискани да бъдат приобщени, са създадени след изготвянето на ревизионния акт, или са неотносими към спора. Съдът преценява ревизионния акт, който е вид административен акт, към момента на издаването му. В този смисъл изявления на трети лица, включително Приходната администрация, направени в по-късен момент, нямат връзка към реалността на доставките, която е единствения предмет по това дело. Съдът не счита, че следва да се произнася още веднъж изрично с определение по този въпрос.

Ще се отнася до представеното „Възражение”, Съдът счита, че следва да бъде приобщено като доказателство по делото. Процесуалната му стойност е свързана с установяване липсата или наличието на процесуални нарушения във връзка с издаването на ревизионния акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА Възражение вх.№ 04-53-06-2001 от 25.11. – нечетлива година.

 

Адв. К.: Във връзка с установеното антидатиране на документи по ревизионния акт от първоначалното ревизионно производство, моля, ответната страна да представи извлечение от Информационната система на НАП, в която се регистрира всеки един акт в момента на неговото издаване – ден, час, минута и лицето, което го изготвя, както и да бъдат включени ревизионния доклад, заповедите за възлагане на ревизия, заповедите за изменение и ревизионния акт.

 

Юк. Ж.: Искате доказателства за настоящия ревизионен акт, но ответникът по делото не може да представи такава информация. Би следвало процесуалният представител на жалбоподателя да изиска информация от трето неучастващо лице, каквото е ТД на НАП Бургас, ако има някакво противоречие за изясняване.

 

Съдът счита, че искането е неоснователно. Процесуалните нарушения, които се претендира че са извършени и чието доказване се цели чрез получената справка, не са от категорията на съществените, съгласно трайната и безспорна в това отношение практика на Върховен административен съд - на отделенията, които се занимават с данъчно право. Съдът счита, че изискването на подобни доказателства ще обремени ненужно делото с факти, а това ще затрудни решаването на спора. Изготвянето на ревизионен доклад и ревизионен акт е свързано със срокове, които са инструктивни. Тяхното предназначение е да дисциплинират администрацията, а евентуално тяхното неспазване, единствено само по себе си, не може да обоснове отмяна на ревизионния акт.

 

По изложените съображения, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ искането на адв. К. за представяне на справка от ТД на НАП - гр. Бургас.

 

Адв. К.: Нямам други доказателствени искания.

 

Юк. Ж.: Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход на устните състезания.

 

Адв. К.: Уважаеми г-н Съдия, моля да отмените обжалвания ревизионен акт, на основанията посочени в жалбата, както и наведените в настоящото производство.

Моля да ми дадете срок за представяне на писмени бележки.

Моля да ми бъде предоставен протокола от днешното съдебно заседание.

 

Юк. Ж.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Считам, че в хода на настоящото производство не се доказа реалност на доставките по фактури и доставчици, подробно посочени в решението на Директора на „ОДОП” - Бургас.

Моля за присъждане на  юрисконсултското възнаграждение върху обжалваемия интерес.

 

         СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: