ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,23.10.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и трети октомври                     две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1164 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СИЙ СЕНС” ЕООД, редовно уведомен, за него се явява адв.В. с представено пълномощно, находящо се на лист 59 от делото.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на РДНСК-гр.БУРГАС Югоизточен район, редовно уведомен, се явява юрисконсулт А., която представя пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура гр.Бургас представител не се явява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомен, се представлява от адв.М., който представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.В.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт А.: Да се даде ход на делото.

Адв.М.: Нямам възражения, да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.В.: Моля да допуснете извършване на съдебно-техническа експертиза, задачите за която са формулирани в писмена молба, която представям с препис за страните.

Искането ми за експертиза е с оглед на това, че в обжалвания административен акт се твърди несъответствие - изясняване на наличие или липса на такива несъответствия. Поставените въпроси касаят конкретните твърдения за наличие на застрояване, а въпрос № 4 касае разпоредби на ЗУТ.

В Бургаския административен съд е обявено за решаване друго административно дело, по което  се оспорва изменението. По същото това дело е приета експертиза. Считам, че за времето, през което ще се извърши експертизата, ще има и решение по другото дело, но към настоящия момент считам, че не са налице основания за спиране на това производство.

Юрисконсулт А.: Моля, ако допуснете извършване на съдебно-техническа експертиза, по отношение на въпрос № 2 от молбата, вещото лице да даде отговор едва след влизане в сила на Заповед № 8-Z-1187 от 02.10.2012г., тъй като към настоящия момент от МРРБ по тяхна жалба е образувано и висящо към настоящия момент дело в Бургаския административен съд. Считам, че отговор на този въпрос следва да се даде едва след като влезе в сила.

Към настоящия момент не съм подготвена да формулирам на въпроси към експертизата.

Адв.М.: Считаме, че отмененото разрешение за строеж е законосъобразно издадено в съответствие с влязъл в сила за главния архитект ПУП-ПРЗ от 2012г., което за него е било удостоверено с подписан от кмета акт за липса на жалби и възражения. В този смисъл считаме  жалбата на титуляра - възложител по разрешението за строеж за правилно и основателно.

За нас липсват основания за отмяна на разрешението за строеж. Действително пред друг състав на този съд е висящ спор относно заповедта от 2012г. Цялото дело се свежда до това, кой ПУП да се приложи, когато главният архитект е издал разрешението за строеж.

Не възразявам да се извърши съдебно-техническа експертиза, която според нас трябва да отрази съответствието между строителните книжа със съответните ПУП от 2012г. и от 2008г. ПУП-а от 2008г. е влязъл в сила.

Ние твърдим, че забележката е правилно издадена в съответствие с ПУП-а от 2012г. и влязла в сила.

Няма никакви основания разрешението за строеж от 2012г. в основната си част да бъде прогласено за нищожно, тъй като съответства на тогава действащия ПУП от 2008г. и т.нар. „забележка” към разрешението за строеж.

 

По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ДОПУСКА извършване на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите, формулирани от жалбоподателя в нарочна молба.

Експертизата да се извърши от вещото лице арх.В.А. при депозит в размер на 300 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.01.2014г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ да се уведоми незабавно.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: