ПРОТОКОЛ

       

Година 2013,26.06.                                                                                  град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и шести юни                             две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор: Галина Колева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1164 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14.50 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СИЙ СЕНС” ЕООД, редовно уведомен, за него се явява адв.В., която представя пълномощно.

 

За ОТВЕТНИКА Началник на РДНСК БУРГАС Югоизточен район, редовно уведомен, се явяват юрисконсулт К. която представя пълномощно и Главен експерт в отдел „Правно-нормативно обклужване” в Дирекция „Строителен и устройствен контрол” Б.Ш., която представя пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура-гр.Бургас се явява прокурор Колева.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

Адв.В.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт К.: По хода на делото, не възразяваме да се даде ход.

Правим искане за конституиране главния архитект на Община Созопол във връзка с чл.215, ал.5 от ЗУТ, тъй като същият е постановил разрешението за строеж, което е било предмет на атакуване с протеста.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам да се даде ход на делото. Бургаска окръжна прокуратура е уведомена своевременно за днешното съдебно заседание.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

         ОБЯВЯВА на страните, че по искането за конституиране на главния архитект на Община Созопол като страна в процеса, ще се произнесе в закрито заседание.

ДАВА възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

Адв.В.: Поддържам жалбата. По делото не е представена в цялост административната преписка, не е представено  разрешението за строеж във всичките му части. Поради което моля да задължите ответната страна да представи и комплектова преписката в цялост, тъй като той е обосновал обжалвания административен акт на същата тази преписка.

След представяне на преписката, моля да ни бъде дадена възможност да се запознаем с нея и вземем становище.

Юрисконсулт К.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка.

Във връзка с направеното искане за представяне на писмени доказателства, моля да задължите като трето неучастващо лице Община Созопол да представи преписката в цялост. В производството по обжалване на строителни книжа, процедурата е такава, че наш инспектор отива в общината и той не е длъжен да вземе цялата преписка, която да съхранява. Нашите служители са се запознали с наличната документация, но всички документи, които са послужили за издаване на акта се съхраняват в общината.

В тази връзка правя искане да задължите трето неучастващо лице да представи преписката в цялост.

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ Ш: Също считам, че следва да бъде задължена Община Созопол за представи одобрените проекти в цялост по съображенията на юрисконсулт К..

ПРОКУРОРЪТ: Считам, че не са налице пречки за разглеждане на жалбата.

Няма да соча доказателства към настоящия момент.

Да се уважи искането за представяне на документи от общината.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА Община Созопол в 14-дневен срок от уведомяването да представи в цялост административната преписка по издаването на Разрешение за строеж № 87/07.06.2011г. за вилни сгради с площадкови ел. и ВиК мрежи, сградни ВиК отклонения и открит басейн в УПИ ІХ-5076 в местността „Буджака” в землището на гр.Созопол на името на „Сий Сенс”” ЕООД ведно с одобрените инвестиционни проект в ЦВЯТ.

ЗАДЪЛЖАВА Община Созопол в 14-дневен срок от уведомяването да представи административната преписка по издаването на Забележка от 15.10.2012г. по реда на чл.154, ал.5 от ЗУТ към Разрешение за строеж № 87/07.06.2011г. ведно с одобрени инвестиционни проекти за промяна  по време на строителството, представени в ЦВЯТ.

ЗАДЪЛЖАВА Община Созопол в 14-дневен срок от уведомяването да представи графичната част към Заповед № Z-374/02.04.2008г. издадена от кмета на Община Созопол ведно с графичната й част повдигната в ЦВЯТ.

ЗАДЪЛЖАВА Община Созопол в 14-дневен срок от уведомяването да представи графичната част към Заповед № 8-Z-1187/02.10.2012г. издадена от кмета на Община Созопол повдигната в ЦВЯТ.

ЗАДЪЛЖАВА РДНСК в 14-дневен срок считано от днес да представи да представи цитираното в протеста на Бургаска окръжна прокуратура писмо № БС-213-00-593 от 28.01.2013г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройство – Дирекция Национален строителен контрол.

ЗАДЪЛЖАВА РДНСК Югоизточен район в 14-дневен срок считано от днес да представи цитираният в протеста на Бургаска окръжна прокуратура Констативен протокол, съставен от представители на РДНСК  Югоизточен район относно започнато строителство в УПИ ІХ-5076 в местността „Буджака” в землището на гр.Созопол.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 23.10.2013г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведоми Община Созопол за своевременно попълване на материалите по делото. 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: