Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е 

 

гр. Бургас, 06 октомври  2008г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на осемнадесети септември, през две хиляди и осма година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: Л.А.

                                                                                        В.Е.

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора Т. С., изслуша докладваното от съдия Г.Р.  КНАХ № 1164/2008 Г.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът – С.М.Д. обжалва Решение № 454/22.04.2008 г., постановено по НАХД № 869/2008 г. на Районен съд – гр. Бургас. С решението е потвърдено Наказателно постановление № 14/25.02.2008 г. на кмета на община Созопол, с което на С.М.Д. за нарушение на чл. 20 от НООРСТОС и на основание чл. 32, ал. 1 от същата наредба е наложена глоба в размер на 20 лева.

Касаторът и ответникът по касационната жалба не вземат становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира жалбата за неоснователна, респ. решението на районния съд за правилно и обосновано.

Касационната жалба е подадена от лице, имащо право да обжалва решението по см. на чл. 210 ал. 1 АПК и в срок, поради което е допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

В касационната жалба не се сочат никакви конкретни оплаквания, касаещи материалната и процесуална законосъобразност на оспорения съдебен акт. От текста на жалбата може да се направи извод, че касаторът твърди, че не е извършил нарушението, за което е бил санкциониран, поради което и иска наложеното му наказание да бъде отменено.

В хода на проведеното първоинстанционно съдебно дирене правилно са установени фактите. За да приеме конкретната фактическа обстановка районният съд е събрал както гласни, така и писмени доказателства и въз основа на тях е направил единствения възможен извод, че нарушенето, за което е издадено наказателното постановление, е извършено, както и че е извършено от лицето, на което е наложена санкция за това. В цитирания нормативен акт – наредба на община Созопол,  чл. 20 е посочено изрично, че е забранено свободно пускане и разхождане на кучета в дворовете на училища, детски заведения, стадиони и плажна ивица. В същият текст изрично е записано, че разхождането на кучета по улици, паркове, градини и други места за общо ползване следва да се извършвда на повод, а при необходимост и с намордник.

Установено е, че касаторът на 09.12.2007 г., прибирайки овце от паша, които са били съпровождани от две кучета, са минали през центъра на с. Равна гора, община Созопол, при което животните са нападнали движеща се по улицата жителка на селото – М. Г. В. Установено е, че животните не са били на повод, нито са имали намордници. При това положение и кметът на община Созопол е санкционирал собственика на животните, като му е наложил глоба в минималния размер на предвиденото в наредбата на общината.

В хода на първоинстанционното съдебно дирене, а и в подадените две жалби пред настоящия състав на съда, касаторът не е ангажирал доказателства, които да опровергават изложените факти, а през цялото време е твърдял, че наказателното постановление е издадено поради наличието на дългогодишна свада между него и брат му.

Предвид изложеното настоящият състав на съда намира, че оспореното съдебно решение не страда от пороци и поради това следва да го потвърди.

Поради изложеното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 АПК, Бургаският административен съд

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 454/22.04.2008 г., постановено по НАХД № 869/2008 г. на Районен съд – гр. Бургас, което е потвърдено Наказателно постановление № 14/25.02.2008 г. на кмета на община Созопол.

Решението не подл ежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………ЧЛЕНОВЕ: 1. ………………………………………

 

                                                                                     2. ………………………………………