ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 28.09.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и осми септември през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1163 по описа за 2016 година.                 

 

На именното повикване в 13:05 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК на второ четене се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – Р.И.П., редовно призована, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ – директор на Дирекция „Управление на общинската собственост” при община Бургас, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.: Да се даде ход на делото. Заявявам, че предмет на спора по това дело е така, както е посочил и адвокат Т. в молбите до съда, а именно писмо изх.№94-01-11566/1/28.04.2016г. от Дирекция „Управление на общинската собственост” при община Бургас. Представям на съда становището си по делото от адвоката ми.

 

В съдебната зала влиза юрисконсулт Р., с пълномощно от днес, представител на директор на Дирекция „Управление на общинската собственост” при община Бургас.

 

Съдът ЗАПОЗНА юрисконсулт Р., с извършените до момента процесуални действия.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Да се даде ход на делото. Запозната съм с извършените до момента процесуални действия.

 

Съдът намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, предвид изявлението на жалбоподателя в днешното съдебно заседание, че се оспорва законосъобразността на писмо изх.№94-01-11566/1/28.04.2016г. на Дирекция „Управление на общинската собственост” при община Бургас. Съдът приема, че същото не е индивидуален административен акт по смисъла на чл.21 от АПК, тъй като не представлява властническо волеизявление на административен орган, с което се създават права и задължения или непосредствено да се засягат правата и законните интереси на жалбоподателя Р.И.П.. В писмото се предоставя информация от административния орган, че в изпълнение на съдебно решение на Окръжен съд Бургас, са извършени правни и фактически действия по възстановяване правото на собственост на имота на жалбоподателя. В този смисъл съдът приема, че писмо изх.№94-01-11566/1/28.04.2016г. на Дирекция „Управление на общинската собственост” при община Бургас има единствено информативен характер, но не е индивидуален административен акт.

Предвид изложеното съдът счита, че на основание чл.159, ал.1, т.1 от АПК, жалбата следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

Така мотивиран съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Р.И.П. против писмо изх. № 94-01-11566/1/28.04.2016г. на директор на Дирекция „Управление на общинската собственост” при община Бургас;

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. № 1163/2016г. по описа на Административен съд Бургас.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание.

 

                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:14 часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: