ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 11.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети юни                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1162 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ П.М.Л., редовно уведомен, се явява лично и с адвокат Т., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА - Община Бургас, редовно уведомен, представител не се явява.

 

АДВОКАТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по иск на П.М.Л. на основание чл.104, ал.1 от Закона за държавния служител за изплащане на обезщетение в размер на 10112 лева, представляващо брутното му трудово възнаграждение за 10 месеца, за времето през което не е заемал държавна служба, поради прекратяването на служебното правоотношение със Заповед № ЧР 136 от 19.01.2012 година на Кмета на Община Бургас.

 

АДВОКАТ Т.: Уважаема г-жо председател, поддържаме направеното искане за обезщетение по реда на чл.104, ал. 1 от ЗДСл.

Във връзка с доказателствата, моля да приемете заверен екземпляр от служебната книжка на ищеца от която е видно, че същият не е имал друго служебно правоотношение от датата на прекратяване на процесното  правоотношение до възстановяване на предишната му работа.

В ЗАЛАТА ВЛИЗА юрисконсулт А., процесуален представител на ответника, представя пълномощно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам иска за обезщетение. Оспорвам периода за който е претенцията, като считам, че в случая императивно този период е определен в чл. 104, ал.1 от ЗДСл. В този смисъл, моля да приемете приложените по делото доказателства.

Не се противопоставям да се приеме като доказателство по делото копието от служебната книжка, с оглед събиране на доказателства във връзка чл.104, ал.1, предл. 2 от ЗДСл.

Моля да допуснете като доказателство, което представям днес  Заповед за определяне на възнаграждението за основна месечна заплата от датата на отмяната на Заповедта за уволнение.

 Моля да допуснете събиране на доказателство по реда чл.192 ГПК във вр. чл.144 от АПК, а именно да ми бъде издадено съдебно удостоверение, което да ми послужи пред ТД на НАП-Бургас, от което да е видно дали жалбоподателят е бил в трудово или служебно правоотношение за периода от датата на издаване на заповедта за уволнение до датата на постановяване на съдебното решение, с което е отменена тази заповед. Ако е имал такова правоотношение да се посочи размера на възнаграждението.

Други искания към момента нямам.

 

АДВОКАТ Т.: Уважаема г-жо председател, действително административния орган е в правото си да установи този отрицателен факт дали ищеца е имал друго трудово правоотношение, но що се касае до служебно правоотношение ние сме представили извлечение от служебната книжка от което е видно, че не е имало такова. Съдебната практика не е еднопосочна по отношение на въпроса дали обезщетението по чл. 104 от ЗДСл. следва да се намали при получаване на възнаграждение, когато е имало служебно друго такова извън процесното или се взема предвид  трудовото възнаграждение, за това предоставям на съда преценката дали така поисканото доказателство е относимо към предмета на делото.

 

ИЩЕЦЪТ Л.: Нямам какво да кажа, само моля за постановите решение по ваше вътрешно убеждение.

Не съм работил никъде през този период.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

 

Да се ИЗДАДЕ исканото от процесуалния представител на ответника съдебно удостоверение.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.09.2013 г.  от  10.10часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: