ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 23.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и трети октомври                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: Маринела Вълчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1161 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:38 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „АУЕЯ“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника заместник кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ към община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на „АУЕЯ“ ЕООД против заповед № 761/26.03.2018г. на заместник кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ към община Бургас, с която е наредено да бъде премахнат собствен на жалбоподателя преместваем обект: Павилион с размери 2,70/5,80 м и с площ 15,60 кв.м, изпълнен от метална конструкция на позиция № Е35 по актуализираната план-схема на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на „Приморски парк“, поставен на територията на „Приморски парк“ гр. Бургас – публична общинска собственост.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Оспорвам жалбата. Представям уведомително писмо до жалбоподателя, с което сме прекратили договора за наем и известие за доставяне, че същото писмо е получено. Представям заповед № 3637 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК от 09.10.2018г. и изпълнителен лист, в уверение на това, че е прекратен договора и изпълнителен лист № 3711/10.10.2018г. Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.2 от делото, както представените в днешното съдебно заседание от юрисконсулт Г. заповед № 3637 за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК от 09.10.2018г. и изпълнителен лист № 3711/10.10.2018г.

 

С оглед становището на страната и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Считам, че издадената заповед е законосъобразна и правилна, тъй като за същия обект не е издавано разрешение за поставяне.

Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.42 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: