ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 24.10.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и четвърти октомври             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1161 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:47 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Н.Н., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. В., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

адв. В.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от И.Н.Н. против Заповед за прилагане на принудителна административна мярка /ЗППАМ/ № 17-0769-000600/20.03.2017 г., с която на жалбоподателя е наложена санкция по чл. 171, т. 2а ЗДвП – прекратяване на регистрацията на ППС за срок от 12 месеца чрез отнемане на 2 бр. регистрационни табели **** и свидетелството за регистрация на моторно превозно средство (СРМПС) № 004852108.

 

Адв. В.: Поддържам жалбата. Имам доказателствени искания. Моля да извършите справка в Районен съд гр. Бургас дали спрямо лицето И.Н.Н., с егн ********** има влязла в сила присъда и ако има такава същата да бъде приложена към настоящето производство с оглед установяване на факта дали същия по силата на това споразумение е лишен от право да управлява МПС, както и информация относно размера на наказанието и по-конкретно срока, за който му е отнето СУМПС, макар че с настоящата ЗППАМ е отнето свидетелството за правоуправление. Считам, че срокът, за който е наложена санкцията с процесната заповед, а именно отнемане на СРМПС не следва да бъде по-голям от срока за лишаване от правоуправление. Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът с оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя  и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

Да се изиска от Районен съд гр. Бургас писмена справка относно заявеното в днешно съдебно заседание от адв. В. обстоятелство.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.01.2018 г. от 13,40 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,52 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: