ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 11.07.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На единадесети юли                                        две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1160 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ„В.К.“ ЕООД със законен представител П.К., редовно  и своевременно призован,  за него се явява адв.В., надлежно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОДОП“ БУРГАС, редовно и своевременно призован,  изпраща процесуален представител ю.к. Ж., с представено пълномощно по делото.

Не се явява вещото лице С.А..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

Ю.К. Ж. : Да се даде ход на делото.

Предвид обстоятелството, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по жалба на П.В.К., управител на“В.К.“ ЕООД, ЕИК 202067739, със седалище и адрес на управление, ул.“Васил Левски“ №34, ет.4 срещу Ревизионен акт № Р-02000216009512-092-01 от 20.11.2017 г. и Ревизионен акт за № П-020002180015168-003-01 от 19.01.2018г. за поправка на РА, издадени от В.Х.Р. на длъжност *** и В.В.А.на длъжност *** по приходите при ТД на НАП Бургас и потвърдени с решение № 29/02.02.2018 г.

Съдът указва доказателствената тежест на страните, както следва: В тежест на административния орган е да установи наличие на материално-правните и процесуално-правните предпоставки за постановяване на оспорените ревизионни актове. В тежест на жалбоподателя е докаже наличието на всички позитивни факти и обстоятелства, сочени от него, от които същия черпи права.

Съдът докладва, че по делото е постъпила пълната административна преписка.

Съдът докладва, че по делото с вх.№ 7348/29.06.2018 година по делото е постъпила писмо от ответната страна, към което е приложено удостоверение по чл.24 от ЗЕДЕП на Валентина Атанасова – на длъжност главен инспектор за КЕП.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба вх.№ 7848/11.07.2018 година от назначеното вещо лице С.А., с която заявява, че не е изготвила заключението по делото, поради краткия срок-05.07.2018 година. Моли за определяне на нов срок за изготвянето й.

АДВ.В.: Поддържам жалбата. Моля да се приемат доказателства. Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението. Към момента няма да ангажирам доказателства.

Ю.К.Ж.: Оспорвам жалбата като неоснователна, като във връзка с представените в хода на административното производство по издаване на ревизионния акт доказателства от жалбоподателя имам искане за откриване на производство по чл.193 от ГПК в подробно изложеното становище, което Ви представям. Както съм посочила по отношение на всеки един доставчик документи, които оспорвам. Оспорвам истиността на представените частни  документи, а в случайче съдът прецени, че същите се ползват за материална доказателствена сила по отношение на тяхната вярност и авторство. Ако съда прецени по чл.193 ГПК, че по отношение на тези документи, които са свидетелстващи, същите не се ползват с материална доказателствена сила и по този ред не може да се оспори тяхната вярност т.е съответствието на материализираното изявление с обективната действителност, оспорвам тяхната съдържание по реда на чл.164, ал.1, т.6 от ГПК. Изрично съм посочила, че оспорвам и подписите на представляващите доставчиците, както и превозвача „М ДЖИ ТРАНС“, като по отношение на жалбоподателя подписа, който оспорвам е на Велико Костадинов-предишния управител на дружеството, когато са издадени съответните документи. Зависи дали ще се ползва другата страна от документите, мога да посоча на кой лист къде са подписани. Моля на основание чл.183 от ГПК да се изискат от жалбоподателя оригиналите на оспорените документи, ако същия ще се ползва от тях.

АДВ.В.: Изразявам становище, че ще се ползваме от всички оспорени документи, но моля да ми бъде даден срок за изразяване на становище по представеното в днешното съдебно заседание оспорване, като моля при необходимост да ми бъде дадена възможност да ангажирам допълнителни доказателства в тази насока.

Съдът  като взе предвид становищата на страните по представените доказателства с жалбата и административната преписка, както и по доказателствените искания намира, на първо място,че представената в пълнота административна преписка следва да бъде приета в цялост, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  представената от ответния орган административна преписка.

Що се отнася до изразеното становище от страна на процесуалния представител на ответния орган, с което се оспорва верността и истинността на изрично посочени фактури, договори и протоколи, изходящи от двамата доставчика на жалбоподателя „В.К.” ЕООД, касаещи оспорените доставки, съдът намира, че доколкото се касае за частен свидетелстващ документ, истинността на същия и по-точно на фактите и обстоятелствата, отразени в него следва да бъде доказана респ. оборена чрез всички допустими в настоящето производство доказателствени средства, като  относно  авторството на същите, за да бъде то проверено съдът намира за необходимо да задължи  жалбоподателят  в 7 дневен срок от днес да представи оригиналите на изрично посочените писмени доказателства–договори, приемо-предавателни протоколи и фактури, по представеното в днешното съдена заседание становище.

Воден от горното, съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателят в 7 дневен срок от днес да представи оригиналите на изрично посочените писмени доказателства– договори, приемо-предавателни протоколи и фактури, по представеното в днешното съдена заседание становище.

След  депозиране на  същите в оригинал, съдът  ще предостави възможност на процесуалния представител на ответния орган да посочи кой точно от подписите оспорва, като неистински като приема оспорването на отвения орган за своевременно, съоброзно субсидиарно приложимите правила на ГПК.

ПРЕДОСТАВЯ възможност в същия 7 дневен срок становище по така изразенато становище и доказалествени искания да представи процесуалния представител на жалбоподателя.

По искането на вещото лице съдът намира за необходимо да предостави допълнителна възможност за изготвяне на заключението по назначената експертизата.

Предвид изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.09.2018 година от 13:00 часа, за която дата и час страните се считат за уведомни.

Предоставя възможност на вещото лице С.А. да изготви възложената съдебно-счетоводна експертиза.

Да се уведоми вещото лице  за датата на следващото съдебно заседание.

 

Протоколът изготвен в съдебна заседание.

Заседанието приключи в 13:21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: