ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 26.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и шести септември                    две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1160 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ„В.К.“ ЕООД със законен представител П.К., редовно  уведомен, не се явява. За него се явява адв.Е., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ОДОП“ БУРГАС, редовно уведомен,  изпраща процесуален представител ю.к. Ж., с представено пълномощно по делото.

Явява вещото лице С.А..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. Е.: Да се даде ход на делото.

Ю.К. Ж. : Да се даде ход на делото.

Предвид обстоятелството, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано с вх.№10423/18.09.2018година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

Съдът докладва, че по делото с молба вх.№ 10464/19.09.2018 година са постъпили от жалбоподателя писмени доказателства, в изпълнение на протоколно определение от проведено съдебно заседание на 11.07.2018 година- договори, приемо-предавателни протоколи и фактури в оригинал, подробно описани  в молбата, находяща се на листи № 1009,1010 и 1011в том трети от кориците на делото.

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице С.А.

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-счетоводна експертиза, като СНЕМА самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А.- На 54 години, българка, български гражданин, неосъждана, с висше икономическо образование, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

                ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.:Поддържам заключението, което съм изготвила.Мога ли да направя корекция, която няма отношение към изводите. По отношение на издадени фактури от двама доставчици съм писала, че са издадени от електронна система с фискална памет. Две от фактурите издадени от „Нивико-2000“, а именно фактура№10 и №50 за тях има издаден фискален бон и поотношение на „Цеко транс“ фактура№54 също не е издадена от електронна система с фискална памет. Това няма отношение към изводите, но за прецизност искам да го отбележа.

АДВ.Е.: Нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС НА Ю.К.Ж.: За  фактура №1- авансово плащане как е издадена, за „Нивико 2000“

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Няма прехвърляне на собствеността върху горива, а единственоплащане, а за горивата, което е фактурирано в последствие е приспаднато чрез другите фактури на този доставчик.

Ю.К.Ж.: Нямам други въпроси.

Съдът, след като изслуша вещото лице и становищата на процесуалните представители на страните

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА съдебно-счетоводната експертиза, изготвена от вещото лице С.В.А..

На вещото лице А. да се изплати възнаграждение в размер на 800.00 /осемстотин/ лева, съобразно представената справка-декларация.

По повод на писмените доказателства:

Ю.К.Ж.: Нямах възможност да се запозная с тях подробно, но според мен не всички са представени. Отделно от това има представени фактури, които не са предмет на ревизията, която е към месец февруари 2016г.Моля да ми се даде възможност да изразя писменото си становище, като там изрично ще посоча, кои не са предмет нанастоящия спор и ако Вие прецените същите да се върнат на лицето. Аз поисках да се представят оригиналните товарителници и приемопредавателни протоколи, а тук виждам, че част от тях са копия.

АДВ.Е.: Търговецът е сменил счетоводителя и за нас беше трудно да се селектира период по период и затова са представени  повече фактури,  тъй като данъчния период по тези фактури е март 2016 година. В момента не мога да кажа дали ги има тези оригинали на товарителниците. Ако съда прецени  моля, да се даде възможност да се запознае ответника  с представените писмени доказателства. Нямам възражения.

          Съдът, с оглед изявленията на двете страни намира, че следва да предостави възможност на процесуалния представител на ответния орган да се запознае с така представените писмени доказателства и изрази становище, относно това, кои от тях оспорва и в кои от частите им прави това.

Що се отнася до  процесуалния представител на жалбоподателя съдът намира за необходимо да го задължи в случай, че са налице оригинали  на товарителниците и пътните листи към приложените, т.е. на всички представени по делото фактури, както и стокови разписки, касаещи същите доставки в следващото съдебно заседание да бъдат представени в оригинал. Воден от горното Съдът

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалния представител на ответния орган да се запознае с така представените писмени доказателства и изрази становище, относно това, кои от тях оспорва и в кои от частите им прави това с оглед преценка за откриване на производство по реда на чл.193 – 194 ГПК.

ЗАДЪЛЖАВА в случай, че са налице оригинали  на товарителниците и пътните листи към всички представени по делото фактури, както и стокови разписки, касаещи същите доставки в следващото съдебно заседание да бъдат представени в оригинал.

Съдът счете, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено, поради което не следва да приключва събирането на доказателства.

Воден от горното, съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.11.2018 година от 13:00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

 

          Протоколът изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13:15 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: