ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 04.07.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четвърти юли                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 1160 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Алтест Джи Ти Ес“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. Р., с представено по делото пълномощно. 

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Дирекция „Инспекция по труда” гр. Хасково, редовно призован, не изпраща представител.

заинтересованата страна А.Д.Р., редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

адв. Р.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод Решение № 5659 от 05.05.2017 г., постановено по административно дело № 3550 от 2016 г. на Върховен административен съд гр.София, с което е обезсилено Решение № 1966 от 23.12.2016 г. постановено по административно дело № 1968 от 2015 г. по описа на Административен съд гр. Бургас и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд.

Първоначалното производство е било образувано по повод жалба от „Алтест Джи Ти Ес“ ЕООД против Постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение по чл.405а, ал.1 от КТ и предписание за сключване на трудов договор по чл.405а, ал.4 от КТ, обективирани в Постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение от 25.09.2015г., издадени от контролен орган на Дирекция „Инспекция по труда” Хасково.

 

адв. Р.: Поддържам жалбата. В първоначалното производство бяха разпитани двама свидетели, чиито показания бяха протоколирани, като в настоящето производство няма какво по-различно от това да изложим. В тази връзка няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът като взе предвид изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя за липса на допълнителни доказателствени искания, както и обстоятелството, че от страна на ответния административен орган също не са ангажирани такива искания

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените до момента писмени доказателства.

 

Приключва събирането на доказателствата.

Дава ход на делото по същество:

 

адв. Р.: Моля да отмените обжалвания административен акт, като при постановяване на решението си да съобразите доводите ни, подробно изложени от нас както в жалбата, така и в писмените бележки, които сме депозирали при първоначалното разглеждане на делото.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13,34  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: