ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 16.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На шестнадесети октомври                       две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1160 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:44 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Д.Д., редовно призована, се явява лично.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт В., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Д.: Поддържам жалбата.

Представям и моля да приемете писмено становище и приложени към него заверени преписи от следните документи: писмо от Община Бургас до И.С.Г. с изх. № 94-00-10226/1/25.06.2012 г.; жалба от М.Д. *** до Административен съд Бургас с рег. № 94-00-10226/2/25.07.2012 г.; протокол № 1А от 24.01.2008 г. на Комисия по § 4 от ЗСПЗЗ; възражение от М.Д. ***.10.2007 г.; възражение от М.В. Д. ***-7297/27.02.2013 г.; удостоверение №233/1986 г., издадено Председателя на Странджански районен народен съвет Бургас на С.К.Т.; договор от 23.11.1989 г., сключен между С.К.Т. и И.С.Г.; пълномощно на И.С.Г.; протокол за въвод във владение от 17.04.2013 г. по дело № 213/2013 г. на ЧСИ Н.В.Г.; решение № 735/12.07.2013 г. по гр. дело 1383/2013 г. на Окръжен съд Бургас; нотариален акт № 69, том ІІ, дело № 538/1994 г.; нотариален акт № 123, том І, рег. № 746, дело № 165/1998 г.; нотариален акт № 140, том ХVІІІ, дело № 10831/1993 г.; нотариален акт № 56, том І, рег. № 1734, дело № 72/1999 г.; разрешение за строеж № 60/21.06.1979 г.; писмо на Община Бургас рег. № 94-Я-131/15.10.2007 г. и писмо на Община Бургас рег. № 11-00-3101/1/23.11.2012 г. Други доказателства няма да соча.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам жалбата. Считам същата за недопустима. Считаме, че не е налице мълчалив отказ. Многократно на жалбоподателя е посочено, че такова скица не може да бъде издадена, последно с писмо 94-00-24088/3/01.11.2011 г.  На следващо място считам, че не е налице правен интерес, тъй като за имота,освен, че не може да бъде издадена скица, производство в монета се развива пред Община Бургас по изменение на плана на новообразуваните имоти  на с.о. „Острица 1”, землище кв. Банево, по отношение на НПИ 503.758 и 503.846. Алтернативно считаме, че е неоснователна жалбата.

По доказателствата моля приемете по опис доказателствата, които представям в днешно съдебно заседание. Моля да изискате и приложите административно дело № 1595/2012 г.  и административно дело №772/2012 година на Административен съд Бургас по абсолютно същия казус. По тези дела има поставени актове. Единият е приложен по делото, а другият представям в днешно съдебно заседание. Предполагам, че в посочените административни дела има и други документи, които касаят настоящото дело, затова Ви моля да ги приложите. Решенията по тези дела са влезли в сила. Моля да съобразите и решение по гражданско дело № 4311/2011 година, което е приложено по същата преписка.

Моля да ми дадете възможност да се запозная с представените от жалбоподателката доказателства в днешно съдебно заседание и да изразя становище в писмен вид.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от страните в днешно съдебно заседание под опис. Намира, че следва да изиска посочените от процесуалния представител на ответника административни дела с оглед твърдението, че в същите се съдържат доказателства, които са относими към настоящия спор, макар, че по делото са представени влезли в сила съдебни актове, постановен по делата.

Съдът намира, че представените доказателства от жалбоподателката са допустими и като такива следва да бъдат приети по делото. Относимостта на приетите по делото доказателства са предмет на преценка при постановяване на окончателния акт на съда по спора.

По тези съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и заверени преписи от писмо от Община Бургас до И.С.Г. с изх. № 94-00-10226/1/25.06.2012 г.; жалба от М.Д. *** до Административен съд Бургас с рег. № 94-00-10226/2/25.07.2012 г.; протокол № 1А от 24.01.2008 г. на Комисия по §4 от ЗСПЗЗ; възражение от М.Д. ***.10.2007 г.; възражение от М.В. Д. ***-7297/27.02.2013 г.; удостоверение №233/1986 г., издадено Председателя на Странджански районен народен съвет Бургас на С.К.Т.; договор от 23.11.1989 г., сключен между С.К.Т. и И.С.Г.; пълномощно на И.С.Г.; протокол за въвод във владение от 17.04.2013 г. по дело № 213/2013 г. на ЧСИ Н.В.Г.; решение № 735/12.07.2013 г. по гр. дело 1383/2013 г. на Окръжен съд Бургас; нотариален акт № 69, том ІІ, дело № 538/1994 г.; нотариален акт № 123, том І, рег. № 746, дело № 165/1998 г.; нотариален акт № 140, том ХVІІІ, дело № 10831/1993 г.; нотариален акт № 56, том І, рег. № 1734, дело № 72/1999 г.; разрешение за строеж № 60/21.06.1979 г.; писмо на Община Бургас рег. № 94-Я-131/15.10.2007 г.; писмо на Община Бургас рег. № 11-00-3101/1/23.11.2012 г.; уведомление № 94-01-10198/1/25.04.2013 г.; определение № 1561/29.09.2012 г. по административно дело № 1595/2012 г. на Административен съд Бургас; протокол № 1/28.03.2013 г.; жалба № 94-00-24088/4/13.11.2012 г.; заповед № 1185/15.05.2012 г. и уведомление № 94-00-24088/3/01.11.2012 г.

ИЗИСКВА административни  дела № 1595/2012 година  №772/2012 година на Административен съд Бургас

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 15.01.2014 г. от 11:30 часа, за която дата страните – уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                       СЪДИЯ: