ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 27.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и седми април                      две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 115 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Ищецът С.Х.С. се явява лично, доведен от ОЗ „Охрана”. Явява се упълномощеният представител на ищеца- адвокат С.Р. от АК Сливен.

За ответника Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” София се явява юрисконсулт Ч., надлежно упълномощен.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Галя Маринова.

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод исковата молба на С.Х.С., понастоящем изтърпяващ наказание лишаване от свобода в Затвора Бургас, против ГД „ИН” към Министерството на правосъдието, с искане да бъде осъдена ответната страна да заплати на ищеца сумата от 8 000лв., представляващо обезщетение за неимуществени вреди за периода 20.08.2014г. - 15.04.2015г., ведно със законната лихва върху тази сума до окончателното и́ заплащане.

В исковата молба се твърди, че ищецът изтърпява наказание лишаване от свобода в Затвора Бургас, считано от 20.08.2014г. Изложено е, че обитаваните от него през процесния период помещения в затворническото заведение не са в съответствие с изискванията на чл. 43, ал.3 от ЗИНЗС, както и че в нарушение на разпоредбата на чл. 20, ал.3 от ППЗИНЗС не е осигурен на ищеца постоянен достъп до санитарен възел и течаща вода. Твърди се, че условията в мястото за лишаване от свобода са крайно унизителни и нечовешки, вследствие на което са причинени на ищеца неимуществени вреди, изразени в засягане на личността и достойнството му и преживяване на страдания, които ищецът оценява на сумата от общо 8000 лева, която претендира да му бъде заплатена от ответната страна, ведно със законната лихва.

В срока по чл. 131 от ГПК е постъпил писмен отговор от ответника, с който е заявено становище за неоснователност на претенцията. Приложени са писмени доказателства.

Съобразно разпоредбата на чл. 154 от ГПК всяка от страните е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения. В тежест на ищеца е да установи твърдените в исковата молба обстоятелства. Същият следва да докаже, че е претърпял вреди от виновно противоправно поведение на ответника, както и да докаже размера на тези вреди.

Страните сочат доказателства за твърдените факти.

Не е извършено признание на права.

Липсват ненуждаещи се от доказване обстоятелства.

 

Адвокат Р.: Поддържам претенцията. Уточнявам периода, посочен в исковата молба и петитума на същата, като моля да се счита от 19.10.2015г. до датата на подаване на исковата молба- 13.01.2016г. Моля това обстоятелство да се счита за признато, тъй като от представения отговор от ответника става ясно, че подсъдимия е постъпил в затвора от тази дата. Поддържам доказателственото искане за допускане до разпит на свидетели, като уточнявам , че първият свидетел- И. е пребивавал с ищеца в една килия и ще уточнява обстоятелства относно посочените в искова молба условия, а вторият свидетел ще доказва и как са се отразили те върху ищеца. Всъщност двамата ще установяват едни и същи обстоятелства, поради което поддържам искането си за разпит само на свидетеля И., които ще уточни посочените обстоятелства. Оттеглям искането за допускане на втори свидетел. Представената от ответника справка удовлетворява направеното с исковата молба доказателствено искане за представяне на справка и поради това не поддържам и оттеглям това искане.

Юрисконсулт Ч.: Поддържам представеното становище. Не възразявам по така направеното искане за разпит на един свидетел. Моля само ищецът да направи уточнение, защото двамата свидетели са с доживотни присъди.

Ищецът И.: Били сме в една килия. Аз съм за първи път в затвора, но съм с доживотни в една килия.

Юрисконсулт Ч.: По отношение на изменението на процесния период, който бе внесено в днешното съдебно заседание, моля да ни дадете възможност да представим релевантни доказателства за това, в частност на това за медицинското обслужване.

Адвокат Р.: Ищецът е постъпил по-късно в затвора и в тази връзка направих горното уточнение на периода.

Прокурор МАРИНОВА: Считам, че предявеният иск е процесуално допустим. Нямам възражения по доклада, с направените от процесуалния представител на ищеца уточнения. По отношение на доказателственото искане на ищеца за разпит на свидетел считам, че същото е допустимо и относимо към предмета на спора, поради което моля да го уважите, като допуснете до разпит един свидетел. Нямам искания по доказателствата на този етап.

 

СЪДЪТ, с оглед направеното в днешното съдебно заседание изявление от пълномощника на ищеца,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА направеното уточнение на претенцията, както следва: претендира се обезщетение за вреди в посочения в исковата молба размер, за периода от 19.10.2015г. до датата на подаване на исковата молба- 13.01.2016г.

 

СЪДЪТ намира приложените по делото писмени доказателства за допустими и относими към предмета на спора и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно се явява и искането за допускане до разпит на един свидетел, с оглед сочените от страната обстоятелства, които ще се установяват посредством гласните доказателства. Ето защо, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към жалбата и към отговора на ответника писмени доказателства.

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел лицето Ч.Г. И.,***, който да бъде уведомен за датата и часа на съдебното заседание чрез началника на затвора.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.06.2016г. от 10.10ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

ДА СЕ УВЕДОМИ началникът на Затвора Бургас за датата и часа на следващото съдебно заседание, с оглед осигуряване присъствието на ищеца и на свидетеля Ч. И..

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.18.

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: