Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

              999                          05.06.2015 година                                     гр.Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, седемнадесети състав, на осми май две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Атанаска Атанасова

 

при секретаря М.В., като разгледа докладваното от съдията Атанасова административно дело № 115 по описа за 2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК и е образувано по повод постъпила жалба от „Джулиян клубс“ ООД с ЕИК 200599534, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 53, представлявано от управителя И.К.И., против Заповед № 28/07.01.2015 г. на кмета на Община Бургас. С оспорената заповед е отнето Разрешение за удължено работно време № 322/13.12.2014 г., издадено на „Джулиян клубс“ ООД, за обект: бар-клуб „Вог“, находящ се в гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 13, за времето от 00.00 часа до 24.00 часа, валидно до 12.12.2015 г.

В жалбата са развити подробни съображения за незаконосъобразност на оспорената заповед, поради противоречие с материалноправни разпоредби. Оспорват се обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на заповедта и се сочи, че те не кореспондират с предвидените в приложимия материален закон предпоставки за отнемане на разрешението за удължено работно време.

В съдебното заседание пълномощникът на оспорващия поддържа жалбата. Ангажира доказателства. Моли за отмяна на оспорената заповед. Претендира разноски.

Процесуалният представител на ответната страна оспорва жалбата и моли същата да бъде отхвърлена. Представя доказателства. Претендира разноски.

Представителят на Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на жалбата. Счита, че оспореният акт е законосъобразно издаден от административния орган, с оглед задължението му по чл. 44, ал.1, т.4 от ЗМСМА да осигури опазване на обществения ред.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е насочена срещу индивидуален административен акт, подлежащ на съдебен контрол, поради което съдът я намира за процесуално допустима.

Бургаският административен съд, след като обсъди събраните по делото доказателства и извърши цялостна проверка относно законосъобразността на оспорения административен акт на основание чл. 168, ал.1 от АПК, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

С оспорената Заповед № 28/07.01.2015 г., издадена от кмета на Община Бургас на основание чл. 44, ал. 1, т.4, вр.чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 30, ал. 5 от Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас (Наредбата), е отнето Разрешение за удължено работно време № 322/13.12.2014 г., издадено на жалбоподателя „Джулиян клубс“ ООД за обект: бар-клуб „Вог“, поради неизпълнение от страна на последния на задълженията, установени в нормата на чл. 29 от същата наредба. Като фактическо основание за издаването и́ се сочат данните, съдържащи се в уведомително писмо с вх. № 24-00-28/07.01.2015 г. от ВПД директор на ОД на МВР- Бургас, относно възникнал на 07.01.2015 г. инцидент с посетител на нощния клуб. Административният орган е счел, че предприетата мярка е необходима и оправдана, с оглед опазване на обществения ред и предотвратяване на подобни случаи в бъдеще, „независимо от наличието или липсата на правна уредба“ в Наредбата.

От данните по делото е видно, че въз основа на договор за охранителна дейност № 117/03.12.2014 г. нощната охрана в бар-клуб „Вог“ се организира и осъществява от „Аркус Сигурност- Бургас“ ООД. На 07.01.2015 г. в 04.45 часа в ОДМВР- Бургас е постъпил сигнал за нанесен от служител на посоченото дружество побой над посетител. След проведено от полицейски служители събеседване с установените на място лица, посоченият от пострадалото лице охранител е задържан. По случая е образувано досъдебно производство № 30/2015 г. по описа на Първо РУ при ОДМВР- Бургас.

В хода на съдебното производство е разпитана свид. С., управител на нощния клуб, която заявява, че на 07.01.2015 г. на територията на клуба не е възникнал инцидент. От показанията на същата се установява, че на посочената дата в рамките на работното време (преди 04.00 часа) двама посетители в нетрезво състояние са били изведени от клуба, поради постъпили оплаквания от други посетители. За последвалия инцидент в близост до клуба, при който едно от тези лица е пострадало, С. узнала от полицейски служители. В показанията си пред съда последната сочи още, че в заведението са монтирани 6 камери, които работят, а записите от вечерта са предадени на полицията. Съдът кредитира показанията на свидетеля, като последователни и кореспондиращи с останалите доказателства по делото, в т.ч. с данните от уведомителното писмо, според които сигналът за инцидента е постъпил едва в 4.45 часа, т.е. 45 минути след приключване на работата на клуба с клиенти, както и с представения протокол за доброволно предаване на шест броя „DVD-R“ дискове за нуждите на образуваното досъдебно производство.

С оглед така установеното от фактическа страна, съдът намира от правна страна следното:

Оспорената заповед е издадена от компетентен орган, в рамките на неговите правомощия. Издадена е в предвидената от закона писмена форма и съдържа изискуемите реквизити. При извършената служебна проверка съдът не констатира допуснати в производството по издаването и́ съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

С разпоредбата на  чл. 44, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА е установено задължение за кмета на общината да осигури чрез адекватни мерки спазване на приетите правила по опазване на обществения ред. За изпълнение на това задължение той разполага с правомощието да издава задължителни за съответните структури на МВР писмени заповеди, които на основание чл. 44, ал.3 от ЗМСМА могат да бъдат оспорени от адресатите пред областния управител. От анализа на посочените разпоредби следва, че търговско дружество не може да бъде адресат на такава заповед, поради което доводите на прокурора, относно приложението на чл. 44, ал.1, т.4 от ЗМСМА в конкретния случай, не се споделят от настоящия състав на съда. Доколкото с отнемане на издаденото разрешение се ограничават вече възникнали права на търговеца, то е допустимо само при стриктно спазване на законовите предпоставки, изчерпателно посочени в съответната правна норма.

Материалноправните предпоставки за отнемане на разрешението за удължено работно време са установени в нормата на чл. 30, ал.5 от Наредбата. Съгласно цитираната норма (в приложимата редакция), разрешението се отнема със заповед на кмета в следните случаи: 1) при наличие на две или повече жалби от граждани за наднормени нива на шум, чиято основателност е доказана с протокол за измерване от РИОКОЗ- Бургас  или друга акредитирана лаборатория,  или от контролните органи на Община Бургас, за период от 12 месеца; 2) при констатиране с влязло в сила наказателно постановление на две или повече нарушения за неспазване на регламентираното работно време- за период от 12 месеца; 3) при мотивирано искане от органите на ОДМВР Бургас за две или повече жалби, подадени до ОДМВР - Бургас от граждани за наднормени нива на шум, чиято основателност е доказана с протокол за измерване от РИОКОЗ-Бургас или друга акредитирана лаборатория, или от контролните органи на Община Бургас, за период от 12 месеца. В конкретния случай по делото няма данни за установени по надлежния ред наднормени нива на шум и/или неспазване на регламентираното работно време в нощния клуб, няма и такива твърдения. Като фактическо основание за издаване на оспорения акт се сочи настъпилия инцидент в близост до клуба. Това обстоятелство очевидно не кореспондира с предпоставките на чл. 30, ал. 5 от Наредбата и следователно не съставлява основание за отнемане на разрешението за удължено работно време. Липсата на предвидените в приложимия нормативен акт материалноправни предпоставки обуславя незаконосъобразност на оспорената заповед, поради което и на основание чл. 172, ал.2 от АПК тя следва да се отмени.

С оглед формирания извод за основателност на жалбата и своевременно направеното искане, на основание чл. 143, ал.1 от АПК следва да се присъдят на жалбоподателя направените разноски по делото в общ размер 550 лева, от които 50 лева заплатена от същия държавна такса за производството и 500 лева заплатено адвокатско възнаграждение.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Заповед № 28/07.01.2015 г. на кмета на община Бургас, с която е отнето Разрешение за удължено работно време № 322/13.12.2014 г. издадено на „Джулиян клубс“ ООД с ЕИК 200599534, за обект: бар-клуб „Вог“, находящ се в гр. Бургас, ул. „Христо Ботев“ № 13.

ОСЪЖДА Община Бургас да заплати на „Джулиян клубс“ ООД с ЕИК 200599534, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 53, представлявано от управителя И.К.И., сумата от 550 (петстотин и петдесет) лева, представляваща разноски по делото.

         Решението  може да се обжалва пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщението.

 

                                                                  СЪДИЯ: