ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 08.05.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осми май                                               две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 115 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 11.50 часа се явиха:

 

За дружеството-жалбоподател се явява адвокат Р., с приложено по делото пълномощно.

За ответника- кмет на община Бургас се явява юрисконсулт Р., надлежно упълномощена.

За Окръжна прокуратура- Бургас се явява прокурор Андрей Червеняков.

 

СТРАНИТЕ- Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

 

Адвокат Р.- Представям удостоверение рег.№ 251000-8011/03.04.2015г. от Областна дирекция на МВР Бургас, както и писмо с вх.№ 242/31.03.2015г. на Районна прокуратура Бургас, с които се снабдих въз основа на предоставените ми удостоверения. Водим и допуснатия ни свидетел.

Юрисконсулт Р.- Да се приемат представените доказателства, нямам възражение.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ- Не възразявам да бъдат приети така представените доказателства.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА удостоверение рег.№ 251000-8011/03.04.2015г. от Областна дирекция на МВР Бургас и писмо с вх.№ 242/31.03.2015г. на Районна прокуратура Бургас.

 

 

СЪДЪТ пристъпи към разпит на допуснатия в предходното съдебно заседание свидетел, на когото сне самоличността, както следва:

Л.П.С., род. *** г. в гр. Бургас, с постоянен адрес гр. Б, ул. Х. Ф.*, вх.*, ет.*, българка, българска гражданка, неосъждана. Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК. Обещава да говори истината пред съда.

 

Свидетелката С. на въпросите на адвокат Р.: Работя в клуб „ВОГ” като управител. На 07.01.2015г. бях на работа. Знам за инцидент извън заведението. Вътре в заведението не се е случвало нищо, вътре абсолютно не се е случвало нищо. За инцидента знам, че нещо се е случило навън, защото след като привършихме нашата работа, като си тръгнаха от персонала, се появи полиция и се научи за инцидента. Имаше клиенти, които бяха видимо пияни. Това беше към четири без нещо, имаше още клиенти в заведението и тези, които бяха пияни, пречиха на други клиенти и два пъти ни се оплакваха. Към четири без нещо ги изкарахме навън двамата мъже, които бяха в нетрезво състояние и ги помолихме да напуснат заведението. Предупредихме ги два пъти и след това ги помолихме да напуснат, охраната ги изкарат навън. От охраната ги придружиха до вратата. Охраната ги държеше за ръка и ги изведе. Аз лично дръпнах вратата, защото те искаха да влизат пак вътре, а имаше още клиенти в заведението. Разбрах за инцидента след като приключих работа, предадох ключа и ме извикаха, че вън имаше полиция, която беше дошла и ми казаха, че е подаден сигнал за инцидент с охраната. Заведението спря работа към четири, четири и нещо най-късно да се е случило. Към четири сме затворили. В заведението има монтирани 6 камери и работят. Работиха и на тази дата, работиха – да. След инцидента бях викана и в полицията и дадох обяснения. Лично аз свалях записите от въпросната вечер в продължение на 5 часа. Гледах тези записи, предадох ги на полицията, гледах ги и в полицията, питаха ме кой е сервитьор, кой е посетител. От записите се вижда, че се извеждат. Няма как да се види, че вътре има инцидент. Задържан е шефа на охраната, защото сигнала е подаден така, че има побой от охраната, задържаха го веднага и дадох обяснения за това в Първо районно управление. Не е обвиняем, но доколкото знам имало е две разпознавания и не е разпознат. Напротив, след инцидента брата на пострадалия се извини, К., това е един от двамата пияни, които сме извели и пак ни е бил посетител след инцидента. От полицията сме проверявани и преди, и след инцидента и сме нямали нарушения. Изпълнявали сме задълженията си.

Свидетелката С. на въпросите на юрисконсулт Р.- Принудителното извеждане на двамата мъже не мисля, че е инцидент. Под инцидент разбирам удряне, посягане, побой вътре в заведението. Охраната ги държеше за ръката. След като ги изкараха навън, след като ги съпроводиха до вратата, се върнаха, взеха им якетата, дадоха им ги и ги помолихме да излязат, защото имаше момичета, на които досаждаха и те се оплакаха на два пъти от тях, от нетрезвите мъже. От досъдебното производство нямаме никакъв резултат.

Свидетелката С. на въпросите на прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ- Работя като управител и имам поглед върху случващото се. Заведението е на две нива, имам поглед върху първия етаж на заведението. Зная, че собственикът има задължение при инцидент да уведомява полицията, но след като за мен няма инцидент, а има оплакване на други клиенти, това доведе до извеждането на двата клиенти. Това се решава в правила за вътрешния ред, там е записано, че не трябва да се нарушават правата на всички клиенти. Ние трябва да въдворим ред и да няма притеснения за нито една от страните. Това е за вътре, в заведението. Не е насилствено извеждането на клиентите, те бяха помолени. След като има оплакване при нас, ние следва да вземем отношение. Моята намеса беше предизвикано от факта, че те досаждаха на момичетата, момичетата им казваха, че са компания и не искат да ги притесняват. Ако трябва да сигнализираме за всеки такъв случай, тогава полицията трябва да е по цял в заведението. Имаме металотърсач, има пропускателен режим, охранителния режим е с видео-наблюдение. Абсолютно всичко е записано, как аз затварям и заключвам.

Свидетелката С. на въпросите на съда- В момента, в който ги изкараха извън заведението, те веднага поискаха да влизат отново, но аз затворих вратата. Имаше и служители на охраната, те бяха до мен. След като затворих вратата, охраната остана вътре.

 

Съдът освободи свидетеля от залата.

Адвокат Р.- Не знам дали е допустимо, предвид удостоверението, което ни е издадено от Районна прокуратура и ни уведомиха, че то е срещу неизвестен извършител, но прокуратурата го даде в този вид, ако се счете, че е необходимо, с оглед изясняване на фактите по делото и ако го допуснете, ще помоля да се изиска тази информация от Районна прокуратура Бургас. Правя искане в тази насока, с оглед разпита на свидетеля и на така формулираните въпроси към него, но истината е, че фактическото основание за издаване на тази заповед е, че има нанесен побой, а другото е, че камерите не работят в режим на записване, а и за охранителя, то моля съда да изиска отговор от Районна прокуратура от посоченото досъдебно производство, има ли повдигнато обвинени и срещу кого.

Юрисконсулт Р.- Считам, че има представено удостоверение от Районна прокуратура и не мисля, че към настоящия момент районна прокуратура може да се произнесе с нещо по-различно от посоченото в това удостоверение. По направеното искане- предоставям на съда. Нямам доказателствени искания.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ- Считам, че направеното доказателствено искане е неоснователно. Дори да е налице обвинителен акт, валидна е презумпцията за невиновен до влязла в сила присъда. При наличие на лице, привлечено за обвиняем и липса на влязла в сила присъда, считам ,че наличната информация е достатъчна във връзка с предмета на спора. Нямам други доказателствени искания.

Адвокат Р.- Оттеглям направеното искане. Считам, че фактите са изяснени, с оглед на настоящия спор. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Р. – Моля да отмените обжалваната заповед № 28/07.01.2015г. на кмета на Община Бургас както на основанията изложени в жалбата, с която е сезиран настоящия състав, така и на основания, които ще изложа в писмени бележки, които ще представя по делото в срок определен ми от съда. Моля да ни бъдат присъдени разноски.

Юрисконсулт Р. – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Видно от представените доказателства, съществува писмо, което е от директора на ОД МВР Бургас, в което е посочено установеното при извършената проверка, относно камери за записване и относно вътрешния ред, което е послужило и за основание за издаване на процесната заповед. Ето защо ви моля да постановите решение, с което да потвърдите обжалваната заповед като правилна и законосъобразна. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ – Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата на процесуалния представител на „Джулиан клубс” ООД като неоснователна, на осн. чл. 172 АПК по следните съображения: В единствената дискреция на Кмета на общината, по смисъла на чл. 44, ал.4 от ЗМСМА, задължение на същият е да отговаря за опазване на обществения ред като за осъществяването му се издават писмени заповеди. Предвид обстоятелствата, че Наредбата за опазване на обществения ред на територията на Община Бургас, действаща към периода 07.01.2015г. е нормативен акт, който се прилага за отделни разпоредби и като такъв представлява подзаконов акт, като по смисъла на закона за поднормативни актове е акт с по-висока степен. В този смисъл заповедта на кмета не противоречи и не е в противовес на издадената Наредба. По делото са налице достатъчно доказателства за нарушаване на обществения ред, което по смисъла на §2 на ДР е „Обществения ред е установения с нормативни актове ред, който следва да осигури нормално услови на гражданите на упражнят правата си”. Моля за произнасяне в този смисъл.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: