ПРОТОКОЛ

 

Година 2015,13.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети март                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 115 по описа за 2015 година.

 

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Джулиан клубс” ООД се явява адвокат Р. с приложено по делото пълномощно.

За ответника- кмет на община Бургас се явява юрисконсулт Р., надлежно упълномощена.

В съдебната зала присъства прокурор Андрей Червеняков от Окръжна прокуратура- Бургас.

 

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ: Моля, на основание чл. 16, ал.1, т.3 от АПК да конституирате Окръжна прокуратура- Бургас като страна в процеса.

 

Адвокат Р. - Не възразявам на така направеното искане.

Юрисконсулт Р.- Не се противопоставям на направеното искане от страна на Окръжна прокуратура- Бургас.

 

СЪДЪТ, с оглед направеното искане и след изслушване становищата на страните, на основание чл. 16, ал.1, т.3 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Прокуратура на Република България като страна в производството.

 

Адвокат Р. – Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Р. – Да се даде ход на делото.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба на „Джулиан клубс” ООД против заповед №28/07.01.2015г., издадена от кмета на Община Бургас, с която е отнето Разрешение за удължено работно време № 322/13.12.2014т. издадено на „Джулиан Клубс”, за обект „Бар-клуб „ВОГ”, находящ се в гр. Б., ул. Х. Б. № 13.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Адвокат Р.- Поддържам така подадената жалба ведно с представените доказателства с нея. Тъй като след сезиране на настоящия състав с жалбата, са настъпили нови обстоятелства, моля да приемете като доказателства- уведомително писмо с посочен номер в молбата от 09.01.2015г., изпратено от ОД на МВР Бургас до процесното дружество, с което се искат справки какви точно мерки са взети с настъпилия инцидент, както и два броя отговори, като дължа да отбележа, че на второто писмо още не е постъпил отговор, а именно за поставяне на стационарен метал детектор. Представям счетоводна справка за вложени средства за инвестиция, довел до довел до затваряне нощен клуб ВОГ, както и съм допълнила с разходите за заплати, наем и охрана, както и за осигуровки. В тази връзка имам и доказателствени искания. На първо място да бъда снабдена със съдебно удостоверение, което да ни послужи пред ОД МВР въз основа на което да се снабдя с друго такова, относно факта одобряван ли е плана за охрана на нощен клуб „ВОГ” въз основа на договор за охранителна дейност на фирма „Аркус” с полицията, ако да, на коя дата и констатирани ли са каквито и да е нарушения по същия. Също така ще моля да бъда снабдена с удостоверение, което да ми послужи до Бургаска районно прокуратура, от където да се снабдя с друго такова във връзка с Досъдебно производство № 30/2015г., по което са иззети доказателства, както е описано в жалбата - 6 броя DVD дискове с пълен запис на охранителните камери, като от досъдебното производство ще искам да получа информация за хода на досъдебно производство. Ще моля да бъдат допуснати до разпит и двама свидетели, които ще установяват обстоятелствата относно инцидента във въпросната вечер, довела до затваряне на нощен клуб „ВОГ” и ще могат да обяснят къде се е случило, в района на заведението или извън него. Това искане мога да го оттегля, но след като изслушам становище на колегите.

Юрисконсулт Р.- Оспорваме жалбата като неоснователна. Към настоящия момент няма да имам доказателствени искания. Във връзка с представените в днешното съдебно заседание доказателства, виждам, че същите са с дата след датата на издаване на процесната заповед и считам, че са неотносими към настоящото производство. По искането за издаване на съдебни удостоверения - предоставям на съда.

Прокурор ЧЕРВЕНЯКОВ- Жалбата е процесуално допустима и моля да я приемете за разглеждане. Досежно доказателствените искания, считам че същите не са относими към предмета на спора. В случая е оспорен индивидуален административен акт, който е издаден на основание ЗМСМА и Наредбата за обществения ред на територията на Община Бургас. Обстоятелствата, които искат да се изяснят с разпита на свидетели, касаят наказателно производство, което е различно от настоящото. Безспорен е инцидент на дата и часа, които са посочени, а предмет на наказателното производство е да се установи автора на извършеното деяние и предпоставките, водещи до реализиране на наказателна отговорност. Приложените към настоящия момент писмени доказателства считам, че са достатъчно да се произнесе съда. Разпитът на свидетеля/и също намирам, че са относими към наказателното производство и мисля, че са неотносими към настоящия спор.

Адвокат Р.- Предмет на настоящото дело е заповедта на кмета на общината, която е издадена на основание на едно сигнално писмо от страна на ОД МВР Бургас, което е към преписката, представена от община Бургас. Приложено е сигналното писмо, в което са изложени факти, които не отговарят на действителността и се опровергават категорично от представените в днешното съдебно заседание доказателства, както и от тези приложени към жалбата. Именно в тази връзка аз искам и въпросните съдебно удостоверение от ОД на МВР Бургас, от което да стане видно, че първо въпросното писмо само по себе си не отговаря на истината, тъй като според същото в обекта има монтирани камери, които не работят в режим на записване. Противно на това - в протокола пише, че са иззети записите. С представеното днес уведомително писмо се изисква да отговори на този въпрос и само в тази връзка искам да ми бъде издадено съдебно удостоверение. Що се касае за досъдебното производство, искам да кажа, че това производство е първо срещу неизвестно лице към настоящия момент и че въобще не става дума за инцидент извън заведението и извън работното време, т.е. за опровергаване на фактите за издава това удостоверение.

 

СЪДЪТ намира искането за допускане до разпит на свидетел за установяване на посочените обстоятелства за основателно, доколкото посредством показанията на същия страната се домогва да установи обстоятелствата, посочени в заповедта на административния орган като фактически основания за издаването и́. Следва да бъде допуснат до разпит само един от поисканите свидетели, чиито показания съдът намира за достатъчни за установяване на посочените обстоятелства, а относно втория свидетел искането следва да се остави без уважение. Основателни са също исканията за издаване на съдебни удостоверения и същите следва да бъдат уважени. Приложените по делото и представените в днешното съдебно заседание доказателства съдът намира за относими към предмета на спора и счита, че следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към жалбата и към административната преписка писмени доказателства, както и днес представените от жалбоподателя  уведомително писмо изх. УРИ№431р-100/09.01.2015г. от началника на І РУ ОДМВР Бургас, уведомление до ОД МВР относно уведомително писмо УРИ№431р-100/09.01.2015г., от „Джулиан клубс” ООД, разписка за получени документи от 14.01.2015г., отговор на писмо № 431000-145/20.01.2015г., справка за приходи, разходи и инвестиции в обект „Музикален клуб „ВОГ”, ул. Христо Ботев № 13 за периода от 01.08.2014г. до 09.01.2015г.

ДОПУСКА до разпит един свидетел при режим на довеждане на жалбоподателя в следващото съдебно заседание, като отхвърля искането направено от пълномощника на последния за допускане до разпит на втори свидетел за установяване на посочените обстоятелства.

ДА СЕ ИЗДАДАТ на жалбоподателя поисканите съдебни удостоверения, след заплащане на съответната държавна такса.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.05.2015г. от 11.30 ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: