Р Е Ш Е Н И Е  №770

 

град Бургас,  04.04.2013          

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, четвърти състав, на двадесет и седми март 2013 година, в публично заседание, в състав :

 

СЪДИЯ: Галина Радикова

при секретаря С.А., като разгледа докладваното от съдия Радикова административно дело № 115 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК във връзка с чл. 45, ал. 3 от ЗМСМА.

Образувано е по протест на В.И. – прокурор при Районна прокуратура, гр. Бургас против Решение на Общински съвет – гр. Камено по т. 7 от дневния ред на заседанието, проведено на 22.04.2008 г. и отразено в Протокол № 8/22.04.2008 г., с което е открита процедура по провеждане на търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на язовир - № 000017 – публична общинска собственост със съответно определена начална тръжна цена на целия имот, стъпка за наддаване и депозит за участие. Със същото решение е възложено на кмета на община Царево, да организира и проведе процедурата по провеждане на търга  и сключи договор за наем със спечелилия участник.

С протеста се твърди нищожност на решението, като са изложени мотиви, че Общински съвет – гр. Камено се е позовал на правно основание от закон, който е неприложим в конкретния случай, поради което е налице противоречие с материалния закон.

Ответникът – Общински съвет – гр. Камено не изразява становище по спора.

Протестът е подаден против административен акт, подлежащ на съдебен контрол, от легитимирано лице по см. на чл. 16 от АПК. Отговаря на изискванията на чл. 150 и чл. 151 от АПК. Иска се прогласяване на нищожност на посоченото решение, което според чл. 149, ал. 5 от АПК може да бъде сторено без ограничение във времето. Затова, подаденият протест е процесуално допустим.

Съдът, като взе предвид доказателствата по делото, от фактическа и правна страна приема следното:

На 22.04.2008 г. на проведено заседание на Общински съвет – гр. Камено с 16 гласа „за”, е взето решение за откриване на процедура по провеждане на търг с явно наддаване  за отдаване под наем за срок от пет години на язовир - ПИ № 000017 – публична общинска собственост. Определени са условията и е възложено на кмета на община Камено да организира и проведе търга.

На 05.08.2008 г. в изпълнение на  решението и Заповед № РД-09-312 от 18.07.2008 г. на Кмета на Община Камено е бил сключен договор за наем на недвижим имот – общинска собственост между Община Камено – наемодател и И.Б.Б. – наемател за временно възмездно ползване на недвижим имот публична общинска собственост, представляващ язовир с кадастрален № 000017, с площ от 40.612 дка, находящ се в землището на с. Винарско, община Камено, в местността „Сарп дере”.

С решението на Общински съвет – гр. Камено е открита процедурата по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на язовир - ПИ № 000017. С разпоредбата на § 4, ал. 1 от ПРЗ на Закона за сдруженията за напояване се предвижда при определени предпоставки възможността за отдаване под наем на язовири и микроязовири.

Съгласно § 4, ал. 1 от ПРЗ на Закона за сдруженията за напояване, в случай че при влизането в сила на този закон няма сключени договори по § 3, ал. 2, до предявяването на искането по реда на § 3, ал. 3 язовирите и микроязовирите - публична общинска собственост, могат да се отдават само под наем по реда на чл. 12, ал. 4 от Закона за общинската собственост след съгласуване с надзорния орган.

Разпоредбите на § 3 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване урежда правото на собственост на сдруженията за напояване, ако такива съществуват по места, върху обектите от  хидромелиоративната инфраструктура, включително язовири и микроязовири, на територията им и въвежда задължения за общината да предаде тези обекти на сдруженията, да прекрати договорите за концесия, наем, аренда и съвместно ползване с трети лица, като даде срок за довършване на започнатите водостопански дейности, а когато няма сключени договори за обекти – язовири и микроязовири – предаването им от общината следва да се извърши в тримесечен срок от постъпване на искане, направено от Министъра на земеделието и горите.

Разпоредбата на § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване предвижда наличието на две предпоставки при вземането на решения от общински съвет: да няма сключени договори по § 3, ал. 2 към момента на влизане в сила на ЗСН и да е налице съгласуване с надзорния орган. 

От представените по делото доказателства не се установява язовира да попада в кръга на обектите по § 3 от ПЗР на Закона за сдруженията за напояване. По делото е представен Акт за общинска собственост № 3 от 15.05.1997 г., според който язовирът е публична общинска собственост, но липсват данни да е включен в имуществото на търговско дружество или на сдружение за напояване, което изключва приложението на § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСН. Дори и да се приеме, че тази норма е приложима, липсва втората предпоставка – да е налице съгласуване с надзорния орган.

От друга страна § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСН препраща към реда по чл. 12, ал. 4 от ЗОС в редакцията по ДВ, бр. 96/1999 г., преди изменението на ЗОС по ДВ, бр. 54/2004 г., след което изменение отдаването под наем на части от имоти – публична общинска собственост вече се урежда от чл. 14, ал. 7 от ЗОС. Към момента на вземане на решението за откриване на процедурата по провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на язовира е действала разпоредбата на чл. 14, ал. 7 от ЗОС в редакцията по ДВ, бр. 101/2004 г.

Съгласно чл. 14, ал. 7 от ЗОС (ДВ бр. 101/2004 г.) части от имоти - публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем по реда на ал. 2 за срок до 5 години, след решение на общинския съвет, при условие че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват. В случая е взето решение за отдаване под наем на целия имот – публична общинска собственост, съставляващо язовир и явно не отговаря на условието да съставлява части от имоти. Аналогична е и разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от НРПУРИВОС, съгласно която  части от имоти - публична общинска собственост, които могат да се използват самостоятелно, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат  да се отдават под наем за срок до пет години при условие, че  наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват.

Също така отдаването под наем на имоти публична общинска собственост, уредено в чл. 14, ал. 7 от ЗОС и в чл. 12, ал. 1 от НРПУРИВОС изрично изключва от режима на обектите публична общинска собственост, тези от тях които подлежат на концесиониране, между които попадат и язовирите.

Съгласно чл. 19, т. 4, б. „в” от Закона за водите, язовирите и микроязовирите, включително намиращите се в процес на изграждане, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 1 и включените в имуществото на търговски дружества, различни от В и К операторите с държавно и/или общинско участие, както и водохранилищата им до най-високо водно ниво, а също и прилежащите им съоръжения и събирателните им деривации са публична общинска собственост. Предвид разпоредбата на чл. 20 от ЗВ, управлението на водните обекти публична общинска собственост се извършва само чрез отдаването им на концесия.

Закона за водите е специален закон, който предвижда реда за управление и разпореждане с водните обекти, публична общинска собственост, изключващ отдаването им под наем. В чл. 14, ал. 7 от ЗОС (ДВ, бр. 101/2004 г.) е предвидено отдаване под наем на обекти публична общинска собственост, но само когато не подлежат на концесиониране. В този смисъл, общите разпоредби на ЗОС и НРПУРОИ са неприложими, предвид специалната регламентация на ЗВ.

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закона за концесиите, на концесия по реда на този закон се предоставят обектите от обществен интерес: обекти, имоти или части от имоти - публична държавна или публична общинска собственост. Закона за концесиите е специален по отношение на ЗОС.

В случая се касае за язовир – публична общинска собственост, който съгласно разпоредбата на чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закона за концесиите подлежи на концесиониране, поради което разпоредбата на чл. 14, ал. 7 от ЗОС, посочена като правно основание в оспореното решение не може да намери приложение. Предоставянето на язовира, предмет на оспореното решение, е следвало да стане по реда на Закона за концесиите.

Предвид изложеното следва да се обобщи, че след като язовира е публична общинска собственост и липсват данни да е включен в имуществото на търговско дружество или на сдружение за напояване, което изключва приложението на § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСН, относимо в случая е правилото на чл. 13, ал. 1, т. 2 от Закона за концесиите. Правилото на чл. 14, ал. 7 от ЗОС изрично изключва от обектите, които могат да бъдат отдавани под наем по реда на ЗОС, подлежащите на концесиониране обекти, в кръга на които попада и процесния язовир, с оглед неприложимостта на § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСН.

Решението на Общински съвет – гр. Камено, за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на описания в него язовир е нищожно. Налице е пълна липса на материално правни предпоставки за осъществяване на фактическия състав по отдаване под наем на обект- публична общинска собственост, чрез търг с тайно наддаване, поради специалния режим на който е подчинен конкретния обект. Нарушенията на материалния закон по принцип касаят правилността на административния акт, а не неговата валидност, поради което нищожен на това основание би бил само този акт, който изцяло е лишен от законова опора. Само пълната липса на условията или предпоставките, предвидени в приложимата материалноправна норма, и липсата на каквото и да е основание и изобщо на възможност за който и да е орган да издаде акт с това съдържание, би довело до нищожност на административен акт на посоченото основание.Без съмнение, в настоящият случай е налице такова особено съществено нарушение на материалния закон, тъй като не е налице каквато и да е възможност, за който и да е орган да вземе решение за отдаване под наем на обект, който се намира в подчинение единствено на концесионния режим, регулиран с нормите на Закона за концесиите и Закона за водите.

Воден от горното и на основание чл. 172, ал. 2, пр. 1 от АПК, Административен съд – гр. Бургас, ІV състав,

 

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОБЯВЯВА нищожността на Решение на Общински съвет – гр. Камено от 21.02.2011 г. по т. 7 от дневния ред на заседанието, проведено на 22.04.2008 г. и отразено в Протокол № 8/22.04.2008 г., с което е открита процедура по провеждане на търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на язовир - № 000017 – публична общинска собственост, със съответно определена начална тръжна цена на целия имот, стъпка за наддаване и депозит за участие.   

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 - дневен срок от получаване на съобщенията от страните.

 

                                                          СЪДИЯ: