ПРОТОКОЛ

 

Година 2011, 16.03.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ІV Административен състав

На шестнадесети март                               две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. РАДИКОВА

 

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 115 по описа за 2011 година

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

         За жалбоподателката Г.Г.Д., редовно призована, явява се адвокат Калоян Кръстевич от АК Бургас. Надлежно упълномощен, представя пълномощно.

         За ответника Директор на РУ„СО” гр. Бургас, редовно призован юрисконсулт Чанева. Надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

 

         АДВОКАТ КРЪСТЕВИЧ – Поддържам жалбата. Моля, да приемете изцяло преписката. Няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ ЧАНЕВА – Оспорвам жалбата. Моля, да приемете преписката. Няма да соча други доказателства.

 

         Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка. Предвид липса на други доказателствени искания следва да приключи съдебното дирене и даде ход по същество. Ето защо,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ КРЪСТЕВИЧ – Считам, че при издаване на оспорения акт административният орган е допуснал нарушение. На първо място оспорвам, че административния орган е посочил, че не е от значение детето дали е посещавало детското заведение или не е. Като се аргументира с факта на самото записване. Член 36 от АПК изисква обективно отношение на административния орган и той има задължение да събере доказателствата в тази насока. Това процесуално нарушение е довело и до нарушаване на материалния закон. В случая се касае за хипотеза, за която обезщетение не се изплаща при записване в детско заведение.

         Както е посочено в жалбата е видно, че в случая законодателя има предвид детско заведение за лица лишение от родителски грижи или е дадено за отглеждане от друго лице, смърт на детето. Считам че това тълкование от органите на НОИ и директора на РУ„СО” е неправилно. След промяната на чл. 54, ал.3 от КСО не се има предвид детско заведение за даване на издръжка на държавата, а в случая е посочено вида заведение.Промените в закона са съобразени, със законодателството на ЕС. Считам, оспореното решение на директора на РУ„СО” гр. Бургас за неправилно и незаконосъобразно и поради това, моля, да отмените акта.

ЮРИСКОНСУЛТ ЧАНЕВА – Моля, да потвърдите обжалваното решение, по аргументи изложени в самото него.

 

 

Съдът обяви, че ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: