О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

      912         

 

град Бургас, 03.06.2014 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, ХVІ-ти състав, в закрито заседание на трети юни, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

ЧЛЕНОВЕ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

                                                                                              АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

изслуша докладваното от съдия ЛУКАНОВ по КАНД № 1159/2014 год. за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК.

Жалбоподателят Г.П.П. е оспорил определение от 29.04.2014г. по НАХ дело № 259/2014г., с което Районен съд гр. Несебър е оставил без разглеждане жалбата на касатора против наказателно постановление (НП) № 330/19.02.2007г. на Началника на РУП Несебър и е прекратил производството по цитираното дело. Съдът е приел, че е просрочена жалбата срещу НП. Жалбоподателят изразява несъгласие с определението на районния съд и иска неговата отмяна. Изразява становище по съществото на спора. 

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Частната жалба е подадена от надлежно легитимирано лице, в законния срок, поради което е процесуално допустима.

С обжалваното определение Районен съд гр.Несебър е приел, че от разписката към атакуваното НП, последното е връчено на 14.06.2013г., а жалбата против него е постъпила на 23.04.2014г. с вх. № М-417, т.е. след изтичане на седмодневния срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН. По тези съображения съдът е прекратил образуваното съдебно производство.

Определението е правилно.

Процесното наказателно постановление е издадено на 19.02.2007г. Видно от направеното отразяване върху самото постановление, същото е било връчено лично на Г.П.П. на 14.06.2013г. Срещу осъществяването на този факт жалбоподателят не възразява.

Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.2, предл. първо от ЗАНН, нарушителят и поискалият обезщетение могат да обжалват постановлението в седемдневен срок от връчването му. В конкретния случай преклузивният 7-дневен срок за обжалване на процесното НП изтича на 21.06.2013г. – петък, който ден е бил присъствен, а жалбата срещу него е постъпила в деловодството на съда едва на 23.04.2014г.

Предвид доказателствата по делото, настоящият касационен състав приема, че жалбата против НП №330/19.02.2007г. на Началника на РУП Несебър, инициирала съдебното производство пред Районен съд гр. Несебър, е депозирана след изтичане на седмодневния срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН, поради което правилно съдът е преценил, че следва да остави същата без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено.

Възраженията на жалбоподателя за изтекла погасителна давност по отношение описаното деяние не следва да бъдат обсъждани, именно поради просрочието на жалбата срещу наказателното постановление. Жалбата е оставена без разглеждане законосъобразно.

По изложените съображения, Административен съд гр. Бургас, ХVІ-ти състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение от 29.04.2014г. по НАХ дело № 259/2014г. на Районен съд гр.Несебър, с което е оставена без разглеждане жалбата на Г.П.П., ЕГН ********** против НП № 330/19.02.2007г. на Началника на РУП Несебър и е прекратено производството по НАХ дело № 259/2014г. по описа на същия съд.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                     2.