ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 01.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На първи октомври                                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1159 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13,45 часа се явиха:

Жалбоподателят Д.Н.И.-редовно призована, не се явява. Представлява се от адв. С. – представя пълномощно.

Ответникът – Кмет на Община Приморско-редовно призован, се представлява от адв. Д. - представя  пълномощно.

Явява се вещото лице П.Ш..

 

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на Д.И. против заповед на Кмета на Община Приморско, с която е разпоредено премахване на обекти „масивен гараж, санитарен възел, баня и стая, и лятна кухня”, разположени в УПИ в село Ясна Поляна.

 

Адв. С.: Поддържам жалбата. Няма да сочим доказателства към настоящия  момент. Да се приеме административната преписка. Да се изслуша вещото лице.

 

Адв. Д.: Оспорвам жалбата. Моля да бъде изслушано вещото лице.

 

Предвид изявленията на страните, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка  по делото, съгласно описа на л. 2.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

 П.С.Ш. -  ** години, българка, българска гражданска, със средно-специално образование, без особени отношения със страните по делото.

Вещото лице е предупредено за наказателната отговорност, която носи по чл. 291 от НК.

Вещото лице обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         Адв. С.: Пречка ли е, с оглед характеристиките на двата плана, да се допусне допълващо застрояване за цялото населено място, съгласно разпоредбите на ЗУТ. Принципно има ли такава възможност?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, и е указано в ЗУТ и съответно в ЗТСУ, действащ по времето на изграждане на сградите. Принципно има такава възможност - с виза за  проектиране  по  чл.140 от ЗУТ.

 

Адв. Д.:  Какво имате предвид, че „В община Приморско не бяха открити данни, от които да личи, че в УПИ VІІІ-4 кв.2 по плана на с. Ясна Поляна има допуснато допълващо застрояване”?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Бяха ми показани набор от преписки, които касаят изработени ПУП за отделни парцели, но не и за процесния УПИ. Не съм видяла нито разрешение за строеж, нито проект.

 

Предвид изявленията на страните, Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит./издаден РКО 200 лв. на  01.10.2013г./

 

Адв. С.: Моля да допуснете допълнителна задача към вещото лице, като Ви представям писмена молба с посочени въпроси.

 

Адв. Д.: Не възразявам. Нямам доказателствени искания.

 

Съдът счита, че следва да допусне допълнителна експертиза със задачите поставени от адв. С. в молба, представена в днешното съдебно заседание, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА допълнителна експертиза със задачите формулирани от адв. С. в молба, представена на съда в днешното съдебно заседание.

НАЗНАЧАВА вещото лице П.Ш..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 150 лева, вносими от жалбоподателя в 14-дневен срок от днес.

 

Вещото лице да започне изпълнението на задачите, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 26.11.2013 година от 14,30 часа, за която дата и час страните и вещото лице да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: