ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 16.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На шестнадесети октомври                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1158 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.И.Д., редовно призован, не се явява, вместо него се явява И.Д. – баща и пълномощник на жалбоподателя.

ОТВЕТНИКЪТ Началник сектор „Пътна полиция“ в ОДМВР - Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

 

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от С.И.Д. против ПАМ сваляне на регистрационни номера“ на МПС с №*** от личния му автомобил марка „***“ на 08.04.2018 г. от полицай С.К.П.– служител в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Бургас.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№ 6331/07.06.2018г. административната преписка, предоставена от ответника.

ДОКЛАДВА постъпило с вх. № 6674/14.06.2018г. писмо-отговор от началник сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР Бургас.

ДОКЛАДВА постъпили от жалбоподателя допълнителни доказателства с вх.№ 6534/12.06.2018г. и уточнителни молби, постъпили с вх.№ 6970/20.06.2018г. и вх.№ 7389/29.06.2018г. 

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Д.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

СЪДЪТ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ: За да уточним последно и да няма недоразумения в хода на производството, кой административен акт обжалвате?

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ Д.: Обжалваме ПАМ с №18-0769-000-863/ 10.04.2018г.

Съдът КОНСТАТИРА, че процесуалният представител на жалбоподателя в своите изявления по същество, се е позовал на друго съдебно производство, което е било предмет на разглеждане в Административен съд Бургас, а именно административно дело № 1030/2018 г. Към настоящия момент съдът е в неизвестност какъв е резултатът от това съдебно производство и счита, че следва да събере допълнителни доказателства за изхода на делото, с оглед евентуалната му преюдициалност към настоящия съдебен спор.

Предвид изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА СЕ ИЗИСКА от деловодството на Административен съд Бургас справка за предмета и хода  на административно дело № 1030/2018 година по описа на Административен съд Бургас.

Съдът КОНСТАТИРА, че административният орган - ответник в производството, не е представил доказателство за компетентността си да издаде заповедта, оспорена по делото.

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника началник група към ОДМВР Бургас, сектор  „Пътна полиция“, да представи заверено копие от заповед № 251з-209/18.01.2017г.

 

Съдът счита, че НЕ СЛЕДВА ДА ПРИКЛЮЧИ събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 13.11.2018 г. от 13:10 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: