ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 12.06.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ІІІ-ти Административен състав

На дванадесети юни                                    две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР Д.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

административно дело номер 1158 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Н.И., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адв. Г., надлежно упълномощена, с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ - Кмет на Община Приморско, редовно уведомен, представлява се от адв. Д., надлежно упълномощен, с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.Д.И., редовно уведомен, се явява лично.

В съдебна зала се явява вещото лице Т.Д.Ч..

 

По хода на делото:

АДВ. Г.: Депозирала съм молба за спиране на настоящото производство, тъй като е налице висящо производство пред Районен съд – Бургас, а именно гражданско дело № 1452/2013 на БРС за делба. Очакваме заключението на вещото лице, от което ще се установи дали имота ще бъде предмет на делба или не и това ще има голямо значение за вашето решение.

ЗАИНТ. СТРАНА И.: Да не се дава ход на делото. Същото да бъде спряно.

 

Съдът ВРЪЧИ копие от молбата с искане за спиране на настоящото производство на процесуалния представител на ответния орган, както и копие от заключението на вещото лице.

 

АДВ. Д.: С оглед разпоредбата на §127 от ЗИД на ЗУТ и ДВ бр. № 82/2012 г., съгласно който се дава възможност за узаконяване на незаконни строежи в полза на собственика на земята и доколкото с делото за делба ще се раздели процесния парцел евентуално на два самостоятелни парцела, а процесните сгради биха могли да се узаконят на името на собствениците на земята, то считам, че спиране на настоящото производство е възможно до приключване на делото за делба.

 

Съдът като взе предвид становището на двете страни по така направеното искане за спиране намира, че действително видно от удостоверение № 5171/13/04.06.2013 г. пред БРС е налице висящо производство - спор за делба на дворно място на УПИ VІІІ-4, в кв. 2 по плана на с. Ясна Поляна, Община Приморско. Същото производство съдът не счита за преюдициално по спора за законността на така разглеждания обект – лятна кухня. Съгласно трайно установената практика на ВКС допустими като предмет на делба са незаконни постройки и незаконни строежи, като в настоящия случай спор за правото на собственост не е налице относно процесната лятна кухня, а дори и да бе налице такъв, съществени в производството по премахване на незаконни строежи е обстоятелството кой е извършител на самия строеж. В тази връзка, съдът намира, че липсват обстоятелства около провежданото производство за делба, които да се явяват основание за съдебния състав да счита, че производството по делба е преюдициално и неговия изход би повлияло на спора по настоящото дело. Съществените за настоящото производство обстоятелства са авторството на строежа и неговия законен, респективно незаконен характер, което предстои да бъде изяснено в настоящия спор по същество, поради което и воден от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателката Д.Н.И. *** за спиране на съдебното производство по административно дело № 1158/2013 г. по описа на Административен съд – Бургас.

Според съдебния състав липсват процесуални пречки за даване на ход на делото в настоящото съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на Д.Н.И. *** против Заповед № 224/28.03.2013 г. на кмета на Община Приморско за премахване на незаконен строеж, представляващ допълващо застрояване, а именно лятна кухня с правоъгълна форма и размери 5.40м/3.20м и площ от 17,28 кв. метра, изграден в югозападната част на УПИ VІІІ-4, в кв. 2 по плана на с. Ясна поляна.

УКАЗВА на административния орган, че е негова тежестта да установи наличието на обстоятелствата, явяващи се основание за издаване на оспорената от жалбоподателя заповед, а именно незаконния характер на постройката, както и обстоятелството, че същия обект представлява строеж по смисъла на закона.

УКАЗВА на всяка от двете страни, че при излагане на позитивни твърдения и факти при разгръщане на процесуалната си позиция по настоящия спор всяка от страните е длъжна да ангажира доказателства за твърдяните от нея позитивни факти и обстоятелства.

 

АДВ. Г.: Поддържам жалбата против заповедта на кмета така, както сме я депозирали. Няма да изразявам становище.

ЗАИНТ. СТРАНА И.: Поддържам жалбата.

АДВ. Д.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете представената административна преписка и да се изслуша вещото лице.

 

Съдът като изслуша становището на страните счита, че административната преписка следва да бъде приета в цялост, поради което и воден от горното

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка по делото.

СНЕМА самоличността на вещото лице както следва:

Т.Д.Ч. – 66 г., българка, българска гражданка, специалист „ПГС”, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде заключение по знания и съвест.

 

Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

         Моля да бъде взето предвид единствено обстоятелството, че съм допуснала техническа грешка, като съм преценяла законността на строежа по §127, а съм изписала в заключението §124 от ЗУТ. Цифрата 124 да бъде четена навсякъде като 127.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. Г.: Вещото лице не е отговорило на въпроса на съда. Коя Наредба № 5 е имало предвид вещото лице, тъй като през 1995 г. е отменена едната наредба и в същия вестник при публикуване има отново Наредба № 5.

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тук съм цитирала новата Наредба № 5 и члена, който е от 1998 г. Не съм работила по старата Наредба № 5. Аз не знам кога е строена тази лятна кухня.

         Тъй като в жалбата не е уточнен месеца съм работила по последната Наредба № 5, която беше заменена от Наредба № 7.

         ВЪПРОС НА АДВ. Г.: Вещото лице е посочило чл. 42 от ЗУТ, а според приетите и представените доказателства става въпрос за чл. 47, ал. 2 от ЗУТ, който гласи, че летни кухни се разполагат свободно или свързано.  Вещото лице е посочило чл. 42 от ЗУТ, което не отговаря на нашия случай.

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Посочила съм чл. 42 от ЗУТ, тъй като в него е показано кои следва да бъдат разположени на уличната регулация. Това са гаражи, търговски обекти за търговия и услуги т.е., считам, че летните кухни не са изрично посочени в изключението, които могат да бъдат поставени на уличната регулация, поради което съм цитирала този член. Не съм посочила предвижданията към момента на построяване  - 1995 г. и към настоящия момент за спорния УПИ, тъй като за това населено място няма влязъл в сила и действащ ПУП. Има единствено само кадастрален застроителен план, на който е нанесена единствено основната сграда, която е жилищна.

 

         АДВ. Г.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

         ЗАИНТ. СТРАНА И.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. Д.: С оглед на обстоятелството дали в крайна сметка процесния обект представлява строеж, може ли да дадете описание как е изграден?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз съм записала какво представлява. Това е един дървен навес, който ползва оградата от бетонови блокчета, а  от останалите три страни е изградена от дървена дограма, която е втора употреба. На практика това е навес, а навесите са строеж.

 

         Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което да бъде изплатено възнаграждение съобразно представена справка-декларация, в размер на 200 лв., платими от внесения депозит.

 

         АДВ. Г.: Поискала съм с жалбата да бъде допуснат до разпит един свидетел, който водим за днешно съдебно заседание. Моля да бъде разпитан.

 

         Съдът по направеното искане от процесуалния представител на жалбоподателя

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит водения свидетел, на който СНЕМА самоличността както следва:

         Г. Л. Г. – роден на *** г., българин , български гражданин, неосъждан, с ЕГН ***********.

         Съдът ПРЕДУПРЕДИ свидетеля за наказателната отговорност, която носи по чл. 290 от НК.

         Обещава да говори истината.

         СВИДЕТЕЛЯТ Г.: Познаваме се със съпруга на Д.. Още от деца бяхме приятели, приятели сме и сега. Със съпругата му се познаваме покрай него, откакто се ожени.

         Аз ходя в с. Ясна поляна. Знам строежа. Познавам имота на жалбоподателя. Виждал съм лятната му кухня. За мен не е лятна кухня. За мен е барака.

         Има един хладилник, една печка микровълнова, маса и канапе. Друго няма.

         Тя отвън е с едни прозорци от стара дограма, където съм ги изхвърлил от апартамента. Ползват това за лятна кухня.

         Долният етаж от къщата представлява коридор, стая–механа и другата стая, която има две легла, мивка и тоалетна. Друго няма.

         Построиха лятната кухня когато направиха оградата през 1995-1996-1997 г. Точно не мога да кажа.

         Когато отида при тях зимата ме посрещат в къщата, а през лятото в лятната кухня.

 

         АДВ. Г.: Нямам въпроси към свидетеля. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЗАИНТ. СТРАНА И.: Нямам въпроси към свидетеля. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         АДВ. Д.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

        

         Съдът счете делото за  изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход по същество:

         АДВ. Г.: От името на моята доверителка, моля да уважите жалбата и отмените Заповед № 224/28.03.2013 г. на кмета на Община Приморско. Моля да имате предвид представените и събрани в днешно съдебно заседание писмени и гласни доказателства. Ще представя подробно писмена защита.

         ЗАИНТ. СТРАНА И.: Предоставям на съда.

         АДВ. Д.: Моля да оставите без уважение жалбата. Считам, че в настоящото производство по безспорен начин се доказа, че процесния обект представлява строеж по смисъла на ЗУТ, който е без строителни книжа, инвестиционни проекти, разрешение за строеж, поради което се явява незаконен. В тази връзка считам, че заповедта на кмета на Община Приморско е правилна и законосъобразна.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения едномесечен срок.

         ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: