ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 02.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На втори октомври                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1157 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Т.Х.М., редовно призован, не се явява лично.

Жалбоподателят М.Г.Д., редовно призован, не се явява лично.

Жалбоподателят Х.Г.Д., редовно призован, не се явява лично.

За всички жалбоподатели се явява представител по пълномощие адвокат В., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

За ответника началник на Служба по геодезия, картография и кадастър Бургас, редовно призован, няма представител.

Заинтересованата страна Ж.П.К., редовно призован, се явява лично.

Заинтересованата страна Н.Х.Ц., редовно призована, се явява лично.

Заинтересованата страна Община Бургас, редовно призована, не изпраща представител.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба против заповед № 18-684/23.01.2018г. на началника на СГКК Бургас, с която е одобрено изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Димчево, община Бургас, одобрена със заповед № РД-18-94/12.12.2015г. на изпълнителния директор на АГКК, състоящо се в нанасяне на нови обекти в КККР, по отношение на границите на поземлени имоти с идентификатори 21141.501.162; 21141.501.164; 21141.501.166; 21141.501.180 и 21141.501.428, както и сгради с идендентификатори 21141.501.180.3 и 21141.501.180.4.

 

АДВОКАТ В.: Заявявам, че поддържам жабата по оспорване на заповедта изцяло, на всички изложени подробно в нея основания, както и на заявената от нас незаконосъобразност на атакувания административен акт.

Моля да приемете приложените към жалбата писмени доказателства.

Моля да приемете административната преписка, приложена от административния орган, касаеща процесното изменени на кадастралната карта и кадастралния регистър.

Също така моля да допуснете съдебно-техническа експертиза със задачи, формулирани в писмена молба, която представям с копие за страните.

Нямам други искания по доказателствата на този етап.

 

Заинтересованата страна К.: Оспорвам жалбата.

В представената молба с въпроси, където са записани и сгради, искам да заявя, че лично аз съм вадил от 2004г., от 2014 г. минимум три скици от община Бургас, в които скици тези сгради не са отразени, защото това попадаше в моя парцел. Говоря за скиците от община Бургас, по които аз съм придобил имота.

Нямам въпроси към експертизата.

Доказателства, освен да се представят договорите и съществуващите скици, които имам, тъй като имам и геодезическо заснемане и беше ясно, че има навлизане в парцела, няма да соча. Разглеждал съм и съм запознат с материалите по делото и скиците, за които говоря ги има по делото.

Засега нямам искания по доказателствата.

Заинтересованата страна Ц.: Не съм съгласна, искам да си останат старите граници. Заповедта за промяната на границите не ми харесва, предпочитам старите граници.

Когато ходихме в Кадастъра се оказа, че това са реални граници. Имотът ми е наследствен. Собственик съм на имот 21141.501.166. и досега съм плащала данъци за това място и в един момент как да стане с други граници.

Нямам доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателите с жалбата писмени доказателства, съгласно опис, посочен на л.7 на гърба в жалбата.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л. 2, л.3 и л.4 от делото.

ДАВА възможност на заинтересованите лица в 3-дневен срок от днес, в писмен вид, да изложат доказателствените си искания във връзка със становището си по делото.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, в това число и с документите за собственост на всички страни – главни или заинтересовани, които се намират при ответника и като извърши справка в Община Бургас относно предишни и действащи устройствени планове на с. Димчево, както и като извърши оглед на място, да даде заключение по въпросите, формулирани от адвокат В. в нарочна молба, депозирана в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ за вещото лице инж. Д. С., която да се призове след представяне на доказателство за внесен депозит. УКАЗВА на вещото лице, че в 7-дневен срок преди датата на съдебното заседанието следва да депозира експертното си заключение.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 300 лв. вносими от тримата жалбоподатели в 7-дневен срок от днес по сметка на Административен съд Бургас.  УКАЗВА на същите, че в този срок следва да депозират доказателство за внесения депозит.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.12.2018г. от 11:30ч., за която дата страните са длъжни да следят сами и се считат редовно призован.

Да се съобщи на вещото лице след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: