ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 17.06.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На седемнадесети юни                                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1157 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.И.Я., редовно уведомен, се явява лично и с адв.М.С., която представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Изпълнителна Агенция по Рибарство и Аквакултури (ИАРА), редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

        

         Адв.М.С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.М.С.: Поддържам жалбата. Моля да приемете писмените доказателства приложени към нея.

         Представям и моля да приемете два броя договори за покупко-продажба на кораби. Представям тези доказателства, тъй като идеята е да докажем, че моят доверител се занимава с тази дейност по занятие. Той извършва тази дейност по занятие.

         Представям Заповед № РД-1116 от 28.05.2013г., че има свободен капацитет за риболовен улов, издадена от директора на ИАРА и моят доверител е получил специално съобщение оттам, че може да му се издаде ново разрешително за улов, което представям.

         По отношение на доказателственото ни искане в жалбата да се снабдим с удостоверение от административния орган, от което да е видно, че към момента на издаване на процесната заповед корабът е бил в ремонт, отказаха да ни дадат такова, като твърдят, че извършват инвертаризация и не могат да намерят досието на кораба. Поради което молим в днешно съдебно заседание да допуснете до разпит воденият свидетел, който е написал лично заявлението и го е предал през 2011г. С разпита на свидетеля ще доказваме това обстоятелство. Моля да допуснете гласни свидетелски показания на свидетеля, който лично е подал заявлението.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства; както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед; както и допълнително изисканите служебно от съда писмени доказателства, постъпили от административния орган с придружително писмо, находящо се на лист 5 от делото; както и представените в днешно съдебно заседание адв.М.С. писмени доказателства, подробно описани по-горе в протокола.

 

Намира за основателно искането за събиране на гласни доказателствени средства по делото, доколкото посредством същите биха се установили правнозначими за решаването на спора факти, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит воденият свидетел, чиято самоличност снема, както следва:

 

Д.Ж. – български гражданин, семеен, неосъждан, съдружник във фирмата „Моби Дик”, предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК, обеща да говори истината..

 

Разпит на свидетеля Ж. – на въпроси на адв.М.С.:

През 2011г. заедно с М.Я. отидохме в ИАРА и подадохме заявление за ремонтни дейности на моторна лодка „Пм 270” с име „Делфин”, която имаше повреда в двигателя. Имахме финансови проблеми, тъй като изграждахме друго плавателно средство и написахме тази молба, че извършваме ремонтни дейности. По закон имаме право да подадем заявление, че нямаме възможност да обслужваме лодката, за да не ни отнемат лиценза.  Всяка лодка има отделен лиценз. Не ни дадоха входящ номер на заявлението. Аз лично саморъчно написах на кариран лист, който ми дадоха, свободен текст на заявлението до шефа на ИАРА в гр.София. Служителката, която прие заявлението ни, не даде входящ номер. Същата служителка след това беше уволнена, поради несправяне с работата.

Ходихме да търсим отговор по заявлението, но отговаряха, че го няма и не могат да намерят досието на лодката. Лодката все още си я имаме. На вода е, но не сме я отремонтирали все още. На вода означава, че е на стационарна котва в пристанище. Проблемът е в двигателя и по принцип трудно се намират резервни части, а и скъпо струват и в момента нямаме финансова възможност да направим този ремонт.

Имахме още едно плавателно средство, което доброволно отписахме от ИАРА.

 

Адв.М.С.: Няма да соча допълнителни доказателства..

 

Съдът, като съобрази изявлението на пълномощника на жалбоподателя, че други доказателства по делото няма да се ангажират

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.М.С.: Считам, че издадената заповед е незаконосъобразна, като подробни съображения за това съм изложила в жалбата. Не е дадена възможност на жалбоподателя да участва в административно-наказателното производство. Същото е извършено служебно, без да има възможност той да изрази становище или възражение. Нарушена е материалноправната разпоредба на чл.18е от Закона за рибарството и аквакултурите. Самият закон в ал.4 казва, че не може да му се отнеме лиценза, тъй като в случая административно-наказващия орган изобщо не е събрал доказателства дали корабът е в ремонт или не. Изрично е имало такова заявление от 2011г., с което органът не се е съобразил. 

Налице е съществено процесуално нарушение именно предвид неспазване на императивните разпоредби на чл.26 и чл.34 от АПК, като е нарушено правото на защита на доверителя ми.

Освен това, не съответства и на целта на закона, както сме посочили, а именно, целта на тази разпоредба е била да се отстранят тези лодки, които дефакто не извършват дейност по занятие, а някакви спорадични риболовни дейности. Приложени са доказателства, че това е основното занятие  - рибарска дейност на моя доверител.

Още едно обстоятелство искам да отбележа, че изменението на закона е от месец август 2012г., като в него е предвиден 2-годишен срок, в който корабът да не е имал квота за улов на риба, а от месец август до месец февруари, когато е издадена заповедта са минали само 6 месеца. Т.е. заповедта е нищожна изначално, тъй като не може да се въвежда някаква санкция с обратна сила. От изменението на закона до издаването на заповедта има 6-месечен срок, в който те не са имали квота за улов, т.е. не е 2-годишния предвиден в закон срок.

В този смисъл има решение на Бургаски административен съд, че заповедта е изначално нищожна. Затова моля да постановите решение, с което да отмените като незаконосъобразна Заповед № РД-533/15.02.2013г., издадена от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. В случай, че прецените, че заповедта е нищожна, то моля да прогласите нищожността й.

В този смисъл моля за решение.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: